«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Helsingin kaupungin asuntotuotanto : Haavi-korttelin osaurakat

25.01.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-001669
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 019-039946

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin asuntotuotanto
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 2000
Postnummer:00099
Ort:HELSINGIN KAUPUNKI
Land:Finland
Kontaktperson:Helena Koski
E-post:helena.koski@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

annan adress:

Officiellt namn:Haahtela-rakennuttaminen Oy
Nationellt registreringsnummer:0616996-6
Postadress:Bulevardi 16 B
Postnummer:00120
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Hanna Turunen
Telefon:+358 201101200
E-post:hanna.turunen@haahtela.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.haahtela.fi
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp

till följande adress:

Officiellt namn:Haahtela-rakennuttaminen Oy
Nationellt registreringsnummer:0616996-6
Postadress:Bulevardi 16 B
Postnummer:00120
Ort:HELSINKIO
Land:Finland
Kontaktperson:Hanna Turunen
Telefon:+358 201101200
E-post:hanna.turunen@haahtela.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.haahtela.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Haavi-korttelin osaurakat
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Hanke toteutetaan projektinjohtopalvelutoteutusmuodolla. Ennakkoilmoitus koskee hankkeen täydentäviä rakennusteknisiä osaurakoita. Esim. tilapinta-, piha- ja täydentävien rakenteiden urakoita.

Ennakkoilmoituksen tarkoituksena on lyhentää hankintojen määräaikaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Haavi-korttelin osaurakat
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uudisrakennushanke on jaettu osaurakoihin. Ennakkoilmoitus koskee mm. tilapintaurakoiden, pihaurakan ja täydentävien rakennusosien hankintaa.

Ennakkoilmoituksen tarkoituksena on lyhentää hankintojen määräaikaa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.3.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.1.2019
«« Tillbaka