«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons, försörjningsektorerna:
Fortum Power and Heat Oy : Fortumin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkon sekä maakaasuverkon mittaroinnin kunnossapito ja uudisasennukset

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000725
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017557
Anbudsansökningar 05.02.2019 klo 16.00 senast under adress:

https://fortum.scanmarket.com/publicevents/list?ccsum=57aa08f02740e2c172f509ae0fa4807a&comId=2137&type=all

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Fortum Power and Heat Oy
Nationellt registreringsnummer:0109160-2
Postadress:PL 100
Postnummer:00048
Ort:Espoo
Land:Finland
Kontaktperson:Leroy Hindsberg
Telefon:+358 407526722
E-post:leroy.hindsberg@fortum.com
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.fortum.com

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://fortum.scanmarket.com/publicevents/list?ccsum=57aa08f02740e2c172f509ae0fa4807a&comId=2137&type=all

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://fortum.scanmarket.com/publicevents/list?ccsum=57aa08f02740e2c172f509ae0fa4807a&comId=2137&type=all
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Fortumin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkon sekä maakaasuverkon mittaroinnin kunnossapito ja uudisasennukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Installation av mätutrustning. (51210000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Fortum hakee kumppania vastaamaan kaukolämmön, kaukokylmän ja maakaasun energiamittaroinnin toteutuksesta kohteissa. Työ sisältää mm. mittareiden asennuksia ja vaihtoja, konnektiviteettiratkaisujen kytkentää, asiakkaiden opastuksia sekä vianetsintää. Lisäksi mittauslaitevaraston hallinta tulee valitun kumppanin vastuulle.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3000000 EUR
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av utrustning i byggnader. (50700000-2)
Diverse reparationer och underhåll. (50800000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen, Järvenpään ja Tuusulan alueella

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Fortum hakee kumppania vastaamaan kaukolämmön, kaukokylmän ja maakaasun energiamittaroinnin toteutuksesta kohteissa. Työ sisältää mm. mittareiden asennuksia ja vaihtoja, konnektiviteettiratkaisujen kytkentää, asiakkaiden opastuksia sekä vianetsintää. Lisäksi mittauslaitevaraston hallinta tulee valitun kumppanin vastuulle.

Tarkempi kuvaus hankinnasta Scanmarket-portaalissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
3000000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:36 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Fortum varaa oikeuden sopimuksen jatkamiselle kahdella optiokaudella, molemmat pituudeltaan kaksi vuotta.

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater:1
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Kaikki esivalintakriteerit täyttävät yritykset tulevat saamaan kutsun varsinaiseen tarjouskilpailuun. Fortumin tavoitteena on solmia sopimus yhden yrityksen kanssa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Osallistumisvaatimukset ovat määritelty Fortumin sähköisessä hankintaportaalissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande

Förteckning över och kortfattad beskrivning av reglerna och kriterierna:

Osallistumisvaatimukset ovat määritelty Fortumin sähköisessä hankintaportaalissa.

III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:

Vaatimukset takuista ja vakuuksista on esitetty tarjouspyyntömateriaalissa.

III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:

Rahoitus- ja maksuehdot ovat määritetty tarjouspyyntömateriaalissa.

III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

Sopimusosapuoli tulee olemaan osakeyhtiö.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med en enda aktör

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
5.2.2019 16:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
engelska, finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka