«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om upphandling beträffande kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Keskusrikospoliisi : Tutkintaohjelmistojen ja niiden lisenssien toimittaminen palveluineen

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000715
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017701
Anbudsansökningar 28.1.2019 klo 10.00 senast under adress:

Avsnitt I: Upphandlande Myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Keskusrikospoliisi
Nationellt id 0245434-8
Postaddress PL 285
Ort Vantaa
Land Finland
E-post kilpailutus@hansel.fi
Upphandlande myndighethttps://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi
Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningarhttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=217619&tpk=351d2fac-97fb-4db8-83fd-3bf8f32e89c4
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
Officiellt namn Hansel Oy
Postaddress PL 1386
Ort Helsinki
Land Finland
E-post kilpailutus@hansel.fi
Internetadress https://www.hansel.fi/
I.2 Typ av upphandlande myndighet
Annan: Valtion keskushallintoviranomainen
II.3 Huvudsaklig verksamhet

Samhällsskydd och rättsskipning

II.4 Den upphandlande myndigheten/enheten handlar på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar
Nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen

Tutkintaohjelmistojen ja niiden lisenssien toimittaminen palveluineen

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
II.1.5 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Hankinnan kohteena ovat liitteessä 1 esitettyjen Asiakkaalla ja toimipisteillä käytössä olevien valmisohjelmistojen ylläpito-, tuki- ja ohjelmistorekisteripalvelut. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös käytössä olevat valmisohjelmistot ja niiden uudet lisenssit sekä Toimittajan valikoimissa olevat muut valmisohjelmistot ja niiden lisenssit, joita käytetään sopimuksen kohdassa 3.3 kuvatussa tarkoituksessa, ja näiden ylläpito-, tuki- ja ohjelmistorekisteripalvelut. Tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liite 1 Käytössä olevat valmisohjelmistot toimitetaan vain tarjousvaiheeseen hyväksyttyjen ehdokkaiden yhteyshenkilöille. Ks. osallistumispyynnön kohta Muut tiedot - Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot.

II.1.6 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Stödtjänster för programvara. (72261000-2)
II.1.6 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Tilläggsobjekt
Huvudordlista
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.1.8 Kontraktet är uppdelat i flera delar
Nej
II.1.9 Alternativa anbud accepteras

Nej

II.2 Upphandlingens mängd eller omfattning

II.2.1 Total mängd eller omfattning

Uppskattat värde eller kostnadsram exkl. moms:

1200000.00 - 1800000.00 EUR

II.2.2 Option

Ja

Beskriv optionen:

Hankinnan kohteeseen kuuluu lisäksi optiona tarjottavat liitteessä 1 esitetyt valmisohjelmistot ja niiden lisenssit sekä valmisohjelmistojen käyttökoulutus. Optiona olevien valmisohjelmistojen tarjoaminen on vapaaehtoista. Optiona olevien valmisohjelmistojen hankinnasta Asiakas tekee päätöksen sopimuskaudella. Käyttökoulutuksen tarjoaminen on vapaaehtoista. Asiakas tekee päätöksen käyttökoulutuksen käyttöönotosta sopimuskaudella. Ks. muun muassa sopimuksen kohdat 3.1, 9.10 ja 9.11. Tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liite 1 Käytössä olevat valmisohjelmistot toimitetaan vain tarjousvaiheeseen hyväksyttyjen ehdokkaiden yhteyshenkilöille. Ks. osallistumispyynnön kohta Muut tiedot - Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot.

II.2.3 Information om förlängning

Kontraktet kan inte förlängas

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.2 Villkor för deltagande

III.2.1 De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

Katso hankinta-asiakirjat.

Kriterier för underleverantörers personliga situation (som kan leda till att de avvisas), inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.2 Ekonomisk och finansiell kapacitet

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

Katso hankinta-asiakirjat.

Minimistandardnivåer som eventuellt krävs:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3 Teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

Katso hankinta-asiakirjat.

Minimistandardnivåer som eventuellt krävs:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.3 Särskilda villkor för tjänstekontrakt

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande

Påskyndat selektivt

IV.1.2 Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller att delta

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Tässä osallistumispyynnössä ei rajata tarjousvaiheeseen hyväksyttävien ehdokkaiden vähimmäis- tai enimmäismäärää, vaan kaikki ne ehdokkaat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut ehdokkaiden soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja jotka ovat jättäneet osallistumispyynnön mukaisen osallistumishakemuksen, hyväksytään tarjoajiksi. Ks. tarjouspyynnön kohta Muut tiedot - Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot.

IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2.1 Tilldelningskriterier

det ekonomist mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller i det beskrivande dokumentet

IV.3 Administrativ information
IV.3.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer på ärendet

POL-2019-1302

IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Ja

Förhandsmeddelande

Meddelandenummer i EUT: 2018/S 189-426344

IV.3.4 Sista datum för mottagande av anbudsansökningar
28.1.2019 kl. 10.00
IV.3.6 Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

finska (FI), engelska (EN)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1 Är detta en återkommande upphandling

Nej

VI.3 Kompletterande information

VI.4 Överprövningsförfaranden
VI.4.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3 Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn Keskusrikospoliisi
Nationellt id 0245434-8
Postaddress PL 285
Ort Vantaa
Land Finland
E-post kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Internetadress https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi
VI.5 Datum då meddelandet sänts
11.1.2019
«« Tillbaka