«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons, försörjningsektorerna:
Vantaan Energia Oy : KATTILAMUURAUKSET

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000681
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017559
Anbudsansökningar 28.01.2019 klo 14.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=208952&tpk=28b20146-aed3-42dd-ba19-99021ce02ca4

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan Energia Oy
Nationellt registreringsnummer:0124461-3
Postadress:PL 95
Postnummer:01301
Ort:Vantaa
Land:Finland
Kontaktperson:Carita Loukiainen
Telefon:+358 982901
E-post:tarjoukset.hankinta@vantaanenergia.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaanenergia.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=208952&tpk=28b20146-aed3-42dd-ba19-99021ce02ca4
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KATTILAMUURAUKSET
Referensnummer:
208952
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation och underhåll. (50000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee Vantaan Energian Jätevoimalalla ja Martinlaakson voimalaitoksella, sekä Vantaan alueella sijaitsevilla tuotantolaitoksilla tehtäviä laatoitus- ja muuraustöitä.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta koskee Vantaan Energian Jätevoimalalla ja Martinlaakson voimalaitoksella, sekä Vantaan alueella sijaitsevilla tuotantolaitoksilla tehtäviä laatoitus- ja muuraustöitä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:15.4.2019 - 31.3.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa optiokaudella ajalle 1.4.2021-31.3.2024.

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater:5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusehdoilla sekä vertailtavilla lisävaatimuksilla pyritään varmistamaan toimintavarmuus ja se, että Toimittaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteena olevasta toimeksiannosta. Ehdokkaita valitaan viisi (5), ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin viisi, Tilaaja valitsee tarjoajat soveltuvien ehdokkaiden joukosta perustuen referenssikohteiden osoittaman, hankinnan onnistuneen toteuttamisen vaatiman osaamisen ja kokemuksen perusteella. Referenssit tulee kuvata käyttäen referenssitaulukkoa siten, että taulukosta ilmenevät tiedot ovat vaivatta luettavissa. Kunkin referenssin osalta tulee ilmetä taulukossa vaaditut tiedot. Referenssejä tulee olla vähintään viisi, tarkemmat vaatimukset on kuvattu liitteessä "208952_HANKINTAILMOITUS_Liite_2_Referenssilomake_kattilamuuraukset_2019_2021". Kunkin hyväksyttävän referenssikohteen osalta annetaan yksi (1) piste, mikäli kyseessä on voimakattila ja kaksi (2) pistettä, mikäli kyseisessä kohteessa on asennettu Air ventilated - laattoja. Tarjoajiksi valitaan viisi (5) eniten pisteitä saanutta. Tasapistetilanteessa tarjoajiksi valitaan kaikki tasapisteissä olevat ehdokkaat.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
28.1.2019 14:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka