«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Inarin kunta : Ivalon koulukeskuksen elinkaarihanke

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000664
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-015575
Anbudsansökningar 11.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/inari?id=217366&tpk=061c129b-c3e6-423d-a46c-dc286f585b99

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Inarin kunta
Nationellt registreringsnummer:0190758-7
Postadress:Piiskuntie 2
Postnummer:99800
Ort:Ivalo
Land:Finland
Kontaktperson:projekti-insinööri Jaakko Korppila
Telefon:+358 405870148
E-post:jaakko.korppila@inari.fi
Nuts-kod:Inari (K148)
Allmän adress: (URL)http://www.inari.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/inari

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/inari?id=217366&tpk=061c129b-c3e6-423d-a46c-dc286f585b99
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ivalon koulukeskuksen elinkaarihanke
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnassa on kyse Inarin kunnan elinkaarihankkeesta, jossa toteutetaan uudisrakennuksena Ivalon uusi koulukeskus. Lisäksi hankintaan sisältyvät erikseen määriteltävät ylläpito- ja käyttäjäpalvelut. Tavoitteena on, että hankkeen toteuttajan vastuulla on rakennuksen käytettävyys ja olosuhteet noin 20 vuoden palvelujakson ajan. Sopimusrakenne ja sopimuskokonaisuuden laajuus tarkentuvat hankinnan neuvotteluvaiheen kuluessa. Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus syksyllä 2019 ja aloittaa rakennustyöt mahdollisimman pian tämän jälkeen. Koulukeskuksen käyttöönoton ajankohdan tämänhetkisenä tavoitteena on syyslukukauden alku 2022. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 40-60 % ja laadun painoarvo on 40-60 %.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
"Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)." (44000000-0)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
Tjänster avseende fast egendom. (70000000-1)
Reparation och underhåll. (50000000-5)
"Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning." (31000000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Inari (K148)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rakennustyöt toteutetaan Inarin kunnassa Ivalon taajamassa.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnassa on kyse Inarin kunnan elinkaarihankkeesta, jossa toteutetaan uudisrakennuksena Ivalon uusi koulukeskus. Lisäksi hankintaan sisältyvät erikseen määriteltävät ylläpito- ja käyttäjäpalvelut. Koulukeskus rakennetaan noin 500–550 oppilaalle sisältäen tilat esiopetuksen, yhtenäiskoulun (vuosiluokat 1–9) ja lukion opetusta varten. Lisäksi koulukeskukseen rakennetaan liikuntahalli, auditorio, valmistuskeittiö sekä muut sivistystoimen tarvitsemat tilat. Opetus- ja hallintokäytön lisäksi koulun tilat (erityisesti liikuntahalli) ovat ilta- ja viikonloppukäytössä, mikä huomioidaan mitoituksessa. Koulukeskuksen kokonaislaajuus on tämänhetkisen arvion mukaan noin 7.500 k-m2. Hankinta kattaa myös kohderakennuksen ylläpito- ja käyttäjäpalvelut sovittavan palvelujakson ajan. Tavoitteena on, että hankkeen toteuttajan vastuulla on rakennuksen käytettävyys ja olosuhteet noin 20 vuoden palvelujakson ajan. Sopimusrakenne ja sopimuskokonaisuuden laajuus tarkentuvat hankinnan neuvotteluvaiheen kuluessa. Ylläpito- ja käyttäjäpalveluiden määrittelyssä pyritään huomioimaan kohteen maantieteellinen sijainti. Koulukeskus rakennetaan nykyisen Ivalon ala-asteen tontille. Hankkeen urakkatöihin kuuluu myös tontilla tällä hetkellä sijaitsevien rakennusten purkutöitä. Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus syksyllä 2019 ja aloittaa rakennustyöt mahdollisimman pian tämän jälkeen. Koulukeskuksen käyttöönoton ajankohdan tämänhetkisenä tavoitteena on syyslukukauden alku 2022. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 40-60 % ja laadun painoarvo on 40-60 %. Laadun osalta huomioitavia vertailuperusteita ovat suunnitteluratkaisun toiminnallisuus, suunnitteluratkaisun arkkitehtoniset ratkaisut ja soveltuvuus ympäristöön, suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma sekä hankkeen toteuttamismenetelmät. Projektikieli on suomi. Osallistumishakemuksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä voidaan lisätä edellyttäen, että uudet jäsenet täyttävät tässä hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset ja toimittavat vaaditun selvityksen. Näiden vaatimusten tulee täyttyä jo sillä ryhmittymän kokoonpanolla, jolla osallistumishakemus tehdään. Lisätietoja hankinnan suunnitellusta sisällöstä on saatavissa hankintailmoituksen liitteistä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:270 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
eller planerat lägsta antal:3
och högsta antal:5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Tilaaja valitsee tarjouskilpailuun osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolmesta viiteen (3–5) ehdokasta. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena aiempien asiakkaiden palautetta vastaavista peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeista rakennustöissä seuraavasti: a) Rakentamisen kokonaislaatu (ml. puhtauden- ja kosteudenhallinta) b) Aikataulujen hallinta ja aikatauluissa pysyminen c) Kustannusten hallinta ja budjetissa pysyminen d) Työturvallisuuden toteutuminen e) Yhteistyökyky Ehdokas toimittaa osallistumishakemuksen liitteenä tämän hankintailmoituksen liitteenä 4 olevan lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna kolmen aiemman referenssihankkeen osalta. Kutakin referenssihanketta kohden toimitetaan erillinen kappale lomakkeesta. Kunkin lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa referenssihankkeen tilaajan edustaja (vastuullinen projektipäällikkö tai muu vastaavassa roolissa toiminut henkilö) lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilaajien edustajat pisteyttävät ehdokkaan kunkin ominaisuuden osalta asteikolla 0–5. Ilmoitettujen kolmen referenssihankkeen pisteet (yhteensä enintään 75 pistettä) lasketaan yhteen. Tilaajan harkinnan mukaan 3–5 eniten pisteitä saanutta valitaan hankkeen neuvotteluvaiheeseen. Mikäli tasapisteiden vuoksi ei voida erotella näitä kolmea, neljää tai viittä eniten pisteitä saanutta ehdokasta, arpa ratkaisee valinnan tasapisteissä olevien osalta. Vastaavaksi peruskorjaus- tai uudisrakennuskohteeksi katsotaan bruttoalaltaan vähintään 3.000 brm² toimitilarakennukset (Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 1994 -määritelmät F (hoitoalan rakennukset), D (toimistorakennukset), G (kokoontumisrakennukset) ja H (opetusrakennukset)). Rakennus voi olla yksityisen tai julkisen sektorin käytössä. Peruskorjauskohteessa korjausasteen tulee olla vähintään 50 %. Referenssihankkeiden tulee olla viimeisen seitsemän vuoden ajalta (vastaanotettu maaliskuussa 2012 tai myöhemmin).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
11.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä. Hankintailmoitusta koskevat tiedustelut tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa ma 28.1.2019 klo 12:00 mennessä. Vastaukset tiedusteluihin pyritään julkaisemaan Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa pe 1.2.2019 klo 12:00 mennessä. Jos ehdokas on ryhmittymä, kaikista ryhmittymän jäsenistä toimitetaan oma ESPD-lomake. Jos ehdokas vetoaa alihankkijansa tai muun tahon voimavaroihin neuvotteluvaiheeseen pääsyn edellytyksenä olevien vähimmäisvaatimusten (esim. referenssivaatimukset) täyttymiseksi, myös kyseisestä alihankkijasta tai muusta tahosta on toimitettava ESPD-lomake. Tämä koskee myös omia konserniyhtiöitä.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka