«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Raaseporin kaupunki : Kiviainekset 2019-2022

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000657
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-015949
Anbud 11.02.2019 klo 09.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=217518&tpk=5bb4ac4c-3606-4bc7-b6f3-81f002203fc6

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Raaseporin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0131297-0
Postadress:PL 58
Postnummer:10611
Ort:Raasepori
Land:Finland
Kontaktperson:Piia Nordström
Telefon:+358 192893852
E-post:piia.nordstrom@raasepori.fi
Nuts-kod:Raaseporin seutu (S013)
Allmän adress: (URL)http://www.raasepori.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/raasepori

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=217518&tpk=5bb4ac4c-3606-4bc7-b6f3-81f002203fc6
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kiviainekset 2019-2022
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Stenmaterial. (14212200-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Raaseporin kaupunki pyytää tarjoustanne kalliomurskeista, hiekkalaaduista ja mullasta ajalle 1.4.2019– 31.3.2022. Kiviaineksia käytetään pääsääntöisesti kaupungin omajohtoisissa rakentamis- ja kunnossapitotöissä. Osa kaupungin kohteista rakennetaan aliurakoitsijoiden toimesta, jolloin aliurakoitsija voi käyttää kohteissa omia kiviainestoimittajiaan.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1500000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Raaseporin seutu (S013)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Raasepori

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjous pyydetään seuraavista kiviaineslajikkeista: # 0-8 mm # 0-12 mm # 0-16 mm # 0-32 mm # 0-55 (64) mm # 0-90 (100) mm # 3-6 mm # 8-16 mm # 0-6 mm kivituhka Hiekkalaatikkohiekka Täytehiekka Turvahiekka (Leikkialueet ym.) Yleismulta piha/puutarharakentamiseen Tarjoustanne ilman arvonlisäveroa pyydetään seuraavasti (liitteen 3 tarjouslomakkeelle): 1. Kiviaines noudetaan Hinta annetaan € /t kiviaineslajeittain, kiviaines noudettuna paikan päältä. Tarjoajan on annettava noutopaikka ja liitettävä tarjoukseen noutopaikkaa selventävä kartta. 2. Kiviaines toimitetaan työmaalle Hinta annetaan € /t kiviaineslajeittain työmaalle vyöhykejaon (liite 1) mukaisesti toimitettuna. Muihin kohteisiin, esim Bromarv, Skogby jne, kilpailutetaan kiviainekset kohdekohtaisesti erikseen. Tarjouksen antaja voi tarjota joko kohdan 1 tai 2 tai molempia. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014. Kiviainesten laadun tulee täyttää InfraRyl 2010: n mukaiset laatuvaatimukset. Tarjouspyyntöön on liitetty vuotuiset kiviainesmääräarviot. Määrät ovat suuntaa-antavia, eivätkä sido millään tavalla tilaajaa, liite 2.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2019 - 31.3.2022
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Hyväksyttävien toimittajien tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Liitteeksi Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat: todistus verojen ja pakollisten eläkevakuutusmaksujen hoitamisesta tai RALA ry:n todistus. Lisäksi tarjoukseen on liitettävä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Toimittajalla tulee olla todelliset tekniset ja taloudellisest edellytykset toteuttaa sopimusta.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Kiviainesten laadun tulee täyttää InfraRyl 2010: n mukaiset laatuvaatimukset. Toimittajan on jatkuvasti seurattava kiviaineksen laatua. Kiviainekset, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia, on toimittajan vaihdettava. Toimittaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat laadultaan puutteellisten kiviainesten vaihtamisesta.

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
11.2.2019 09:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
svenska, finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 1.4.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:11.2.2019 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka