«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri : Välityspalvelu henkilökuljetuksiin

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000629
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016647
Anbud 07.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=213977&tpk=783fa82f-0913-4a17-804d-8ddfd2460df4

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Nationellt registreringsnummer:0725937-3
Postadress:Valto Käkelän katu 3
Postnummer:53130
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Telefon:+358 406511225
E-post:eksote.hankinnat@eksote.fi
Nuts-kod:Etelä-Karjala (FI1C5)
Allmän adress: (URL)http://www.eksote.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/eksote

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=213977&tpk=783fa82f-0913-4a17-804d-8ddfd2460df4
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Välityspalvelu henkilökuljetuksiin
Referensnummer:
A3 / 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
"Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster." (63000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) hakee Palveluntuottajaa, joka tuottaa kiireettömien henkilökuljetusten välityspalvelun. Välityspalvelussa Palveluntuottaja välittää Eksoten ja sen asiakkaiden tilaamat kuljetukset kuljetuspalvelutuottajille. Hankinnan tarkoituksena on turvata lakisääteiset, kohtuulliset kuljetuspalvelut henkilöille, jotka eivät voi käyttää yleisiä joukkoliikennevälineitä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kuljetukset tilataan Palveluntuottajalta. Palveluntuottaja vastaanottaa ja välittää tilaukset kuljetuspalvelutuottajille, yhdistelee matkoja, järjestää ja valvoo kuljetuksia, maksaa korvaukset kuljetuspalvelutuottajille, hoitaa yhdessä Eksoten kanssa reklamaatioita ja raportoi Eksotelle sekä hoitaa matkustusoikeuden hallintaa. Välityspalvelut tuotetaan Palveluntuottajan tiloissa ja Palveluntuottaja vastaa kaikista laitteista, tarvikkeista, ohjelmistoista, ohjelmistolisensseistä ja muista työvälineistä, joita tarvitaan tämän hankinnan kohteen palvelun tuottamiseen sekä riittävästä määrästä henkilöstöstä, jotka tarvitaan palvelun tuottamisessa. Välityspalvelua tuotetaan vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Kuljetuspalvelua järjestetään: • Kuljetustyyppi A: Vammaispalvelulain (VPL 1987/380), erityishuoltolain (EHL 1977/519) ja sosiaalihuoltolain (SHL 2014/1301) mukaiset kuljetukset - kuljetuksia arviolta 150 000 - 200 000 kpl vuodessa • Kuljetustyyppi B: Eksoten henkilöstön tilaamat yksittäiset henkilö- tai tavarakuljetukset: yksittäiset kuljetukset Eksoten eri yksiköiden välillä, yksittäiset ryhmäkuljetukset (esim. virkistyspäivä asiakkaille), yksittäiset kuljetukset Eksoten yksiköstä toiseen laitokseen (esim. Ekks-HUS) tai takaisin ja muut yksittäiset henkilöstön tilaamat asiakaskuljetukset ja tavarakuljetukset - kuljetuksia arviolta 6500 kpl vuodessa • Kuljetustyyppi C: Säännöllisesti toistuvat kuljetukset: vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan hoidon kuljetukset, Ikääntyneiden saunakuljetukset, vammaisten ja ikääntyneiden päivä- ja työtoimintakuljetukset ja muut säännöllisesti toistuvat kuljetukset sädehoito, dialyysi, opiskelukuljetuksia erityisoppilaitoksiin jne. - kuljetuksia arviolta 36 000 kpl vuodessa Tarvittava palvelu on kuvattu liitteessä 1A palvelukuvaus (välityspalvelu) ja 1B palvelvukuvaus (kuljetuspalvelutuottajat) ja muissa hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Katso palvelukuvaus liitteet 1A ja 1B sekä sopimusluonnos.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Katso hankinta-asiakirjat.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 197-445527
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
7.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30.4.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:7.2.2019 12:30
Plats: Valto Käkelän katu 3 53130 Lappeenranta. Avaus tilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka