«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupungin asunnot Oy, c/o Heka Itä Oy : Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt

18.12.2018 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2018-026074
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 244-557546
Anbud 14.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=196905&tpk=31689738-b396-422a-a53e-3db5d5156e74

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin asunnot Oy, c/o Heka Itä Oy
Nationellt registreringsnummer:2379058-6
Postadress:Tallinnanaukio 1 A 4. krs
Postnummer:00930
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Reino Savolainen
Telefon:+358 957673811
E-post:hankinnat.ita@hekaoy.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hekaoy.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.hekaoy.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=196905&tpk=31689738-b396-422a-a53e-3db5d5156e74
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Byggnation av lägenheter. (45211341-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteina ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Idän alueen asuinkiinteistöt. Asuntoja yhteensä noin 10500 kpl. Vuosittain muuttoremontteja tehdään Heka Itä Oy:n alueella n. 500 kpl Urakan kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt, jotka ovat pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä. Työt toteutetaan yksikköhintojen perusteella. Lisäksi hankintayksikkö pienkilpailuttaa sopimuskumppaneiden kanssa kiinteähintaisia pienurakoita tai tilakorjauksia, joihin ei ole sovittu yksikköhintoja. Tarjoajan on annettava tarjous kaikista tarjouslomakkeen palveluista. Osatarjous tulkitaan puutteelliseksi ja se hylätään. Lisäksi voidaan teetättää myös kiinteistön muita pieniä korjaustöitä tuntiperusteisena työnä. Tilaaja ei sitoudu minimiostomäärään.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 600000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla Puotilassa, Vuosaaressa, Kontulassa ja Vesalassa.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta tehdään usean toimittajan puitejärjestelyllä, jossa osa ehdoista on vahvistettu ja osa ei. Työtilauksia jaettaessa huomioidaan urakoitsijoiden resurssit. Urakoitsijoita valitaan kahdeksan (8), joiden kanssa tehdään puitesopimus. Työt kestävät keskimäärin 10 työpäivää asuntoa kohden. Urakan kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt, jotka ovat pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä. Työt toteutetaan tarjottujen yksikköhintojen mukaisesti. Hinnat sisältävät kaikki sovitut työt täysin valmiiksi tehtynä siihen tarvittavine materiaaleineen, suojauksineen sekä töiden suorittamiseksi tarvittavine aputöineen, siivoustöineen ja jätekuluineen, kuljetuksineen ja huoltoautoineen. Urakoitsijan on tehtävä kaikki rakennustyöt (rakennus-, maalaus-, lattia- ym. työt) omalla henkilökunnallaan. Alihankkijoita saa käyttää vain LVIS- ja siivous- ja kalustetöissä. Urakoitsijan on hyväksytettävä aliurakoitsijansa ja merkittävimmät toimittajansa rakennuttajalla. Rakennuttaja/tilaaja järjestää tyhjään asuntoon sähköt lukuunsa. Hinnat pitävät sisällään sisällään kaikki tarvittavat alku-, väli ja loppukatselmukset. Urakoitsija laatii työstä mittauspöytäkirjan laskun liitteeksi. Alihankkijat on esitettävä hyväksyttäväksi riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta mahdollinen hylkäys ei viivästytä urakan suorittamista. Hankinnassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660). Kunkin erillisen työn hinta muodostuu huoneiston koon ja työsisällön yksikköhintojen mukaan. Lisä-ja muutostyöt sovitaan erikseen tuntitöinä, tai kokonaishinnalla tehtäviksi. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden osoittaa urakoitsijalle: Kontula, Vesala, Vuosaari, tai Puotila alueen, jota puitejärjestely koskee.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
60000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:14.3.2019 - 14.3.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimuskausia ovat 14.3.2019- 14.03.2022. Sopimusta voidaan tilaajan toimesta jatkaa yhdellä optiovuodella. Optiovuosi on 15.3.2022 – 15.3.2023. Tilaaja voi käyttää yhden optiovuoden halutessaan. Option käytöstä hankintayksikkö ilmoittaa kolme (3) kuutautta ennen optiokauden alkua.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Urakoitsija voi käyttää alihankintaa. Aliurakoitsijat on hyväksytettävä tilaajalla. Toimittaja vastaa aliurakoitsijoiden lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä. Riittävä selvitys Tilaajavastuu.fi-raportti. Tilaaja pidättää oikeuden käyttää näissä töissä omaa toimittajaa. Noudatetaan pienurakkasopimuksen RT 80265 yleisiä ehtoja, jollei tarjouspyynnössä muuta mainita. Toistuvissa sopimusrikkomuksissa noudatetaan YSE 1998 sopimusehtojen mukaista menettelyä.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla, taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä.

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 8

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
14.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:17.2.2019 12:00
Plats: Heka Itä Oy Tallinnanaukio 1 A 4. krs 00930 Helsinki
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avaustilaisuus ei ole julkinen

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kaikki työtilaukset tehdään FIMX ohjelman kautta. Ohjelmaan annetaan tarvittava käyttöoikeus ja käyttökoulutus. Jokaisella työmaalla ( huoneistolla) on oma projektinumero, mikä näyttävä laskuissa. Remontin tilaaja ilmoittaa projektinumeron tilauksen yhteydessä. Laskutuksesta annetaan laskutusohje kohteittain.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.12.2018
«« Tillbaka