Nya EU-tröskelvärden från 1.1.2014

Europeiska kommissionen har reviderat tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling och offentliggjort de reviderade tröskelvärdena i Europeiska unionens officiella tidning (14.12.2013 L 335/17). De tröskelvärden som föreskrivs i 16 § i lagen om offentlig upphandling (348/2007) och i 12 § i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) är från och med den 1 januari 2014 följande:

Lagen om offentlig upphandling (348/2007)

EU-TRÖSKELVÄRDEN (16 § i UPPHANDLINGSLAGEN)

Typ av upphandling

Tröskelvärde (euro)

 

 

Statlig centralförvaltningsmyndighet

Övriga upphandlingsmyndigheter

Varu- och tjänsteupphandling

134 000

207 000

Byggentreprenader

5 186 000

5 186 000

Byggkoncessioner

5 186 000

5 186 000

Projekttävlingar

134 000

207 000

 

Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007, den s.k. försörjningslagen)

TRÖSKELVÄRDEN (12 § I FÖRSÖRJNINGSLAGEN)

Typ av upphandling

Tröskelvärde (euro)

Varu- och tjänsteupphandling

414 000

Byggentreprenader

5 186 000

Projekttävlingar

414 000

 

Uppdaterad 16.12.2013