Allmänt om offentlig upphandling

Vad avses med offentlig upphandling?

Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor och tjänster eller byggentreprenader som staten, kommuner och samkommuner, statliga affärsverk samt andra upphandlande enheter som definieras i lagen om offentlig upphandling företar utanför sin egen organisation. Vid offentlig upphandling tillämpas sådana förfaranden som anges i upphandlingslagstiftningen. Syftet med bestämmelserna i lagstiftningen är att effektivera användningen av offentliga medel. Därför skall upphandling i regel ske öppet och effektivt och så att konkurrensutsättning tillämpas, och de företag som deltar i anbudsförfarandet skall behandlas lika och på ett icke-diskriminerande sätt.

När konkurrensutsättning skall tillämpas vid en upphandling bör den upphandlande enheten välja ett upphandlingsförfarande som är lämpligt med tanke på upphandlingens art och är förenligt med upphandlingslagstiftningen. Det uppskattade värdet av upphandlingen, dvs. om upphandlingens värde överskrider EU-tröskelvärdet eller det nationella tröskelvärdet eller inte, inverkar på hur det valda förfarandet genomförs. Vad som är gemensamt för de olika förfarandena är att konkurrensutsättningen bör ske öppet. Det öppna förfarandet innebär bl.a. att ett tillräckligt offentliggörande av den kommande upphandlingen säkerställs

Annonser om upphandling vars uppskattade värde överskrider EU-tröskelvärdena skall alltid offentliggöras på EU-nivå. Meddelanden om upphandling som täcker hela EU skall göras på den elektroniska webbplatsen HILMA varifrån meddelandena skickas för publicering till Europeiska gemenskapernas officiella tidning (S-delen) samt databasen TED (Tenders Electronic Daily). Företagen kan följa med meddelanden om europeisk upphandling också via elektroniska informationsnät. I databasen TED finns sammandrag över all sådan offentlig upphandling inom medlemsstaterna som överskrider EU-tröskelvärdena. Databasen innehåller dessutom upphandlingsmeddelanden från medlemmar i GPA-avtalet samt andra stater.

Databasen TED finns på adressen http://ted.europa.eu/

Beroende på vilket upphandlingsförfarande som valts kan leverantörerna inlämna sina anbud på basis av en annons som publicerats eller en anbudsbegäran i anslutning till en annons eller först efter det att den upphandlande enheten konstaterat att leverantören uppfyller de krav beträffande lämplighet som ställs på anbudsgivare. Om öppet förfarande valts som upphandlingsförfarande, sänder anbudsgivarna sina anbud direkt till den adress som uppgivits i upphandlingsannonsen. Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog ombeds leverantörerna att anmäla sitt intresse för deltagande i en anbudstävlan. I ett sådant fall sänder de intresserade till att börja med en anbudsansökan till den upphandlande enheten under den adress som uppgivits i upphandlingsannonsen. Den upphandlande enheten väljer sedan ut de kandidater som uppfyller villkoren beträffande lämplighet bland dem som sänt in en anbudsansökan. Endast de kandidater som valts ut på detta sätt har rätt att inlämna anbud.

Upphandling som överskrider de nationella tröskelvärdena annonseras på nationell nivå via HILMA.

upphandling som understiger de nationella tröskelvärdena tillämpas de upphandlande enheternas egna anvisningar. Meddelanden om upphandling som understiger de nationella tröskelvärdena kan publiceras via HILMA.

Mer information om upphandlande enheter, förfaranden som tillämpas vid upphandling, tröskelvärden, beräkning av det uppskattade värdet av upphandlingen samt av det övriga innehållet i upphandlingslagstiftningen:

Kommunförbundets och arbets- och näringsministeriets gemensamma rådgivningsenhet för offentlig upphandling www.upphandling.fi

Arbets- och näringsministeriets webbsidor: www.tem.fi/upphandling

Uppdaterad: 11.1.2018 13:59