Anvisningar för ifyllning av blanketterna

Blanketterna för annonsering om upphandlingar fylls i sida för sida. Om någon av sidorna innehåller fält med obligatorisk information som alltid skall ifyllas har dessa markerats med en asterisk (*). Blanketten har fält med tomma rader, på dessa kan en obegränsad mängd text skrivas. Ett sådant fält är t.ex. Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet där man kan lämna närmare upplysningar om bl.a. sätt på vilket/vilka anbud skall inlämnas, om alternativa anbud och delanbud eller om reglerna för projekttävlingar.

CPV-koderna kan väljas antingen från en hierarkisk meny eller med sökfunktionen. NUTS-koderna är även dem hierarkiskt arrangerade.

På blanketterna för upphandlingsannonser finns infoknappar som man kan klicka på om man behöver närmare anvisningar om hur fältet i fråga skall fyllas i.

Man går vidare till följande sida genom att klicka på de olika funktionsknapparna längst ner på sidan:

Med hjälp av "Spara och fortsätt" och "Föregående" kan man byta sida och bläddra framåt respektive bakåt. När man skall fortsätta till nästa sida kontrollerar systemet att alla obligatoriska uppgifter har fyllts i. Om någon obligatorisk uppgift fattas, skall denna läggas till, och först därefter kan man fortsätta till följande sida.

När man klickar på "Spara och avbryt" sparas de uppgifter som hittills har ifyllts i HILMA och man kan fortsätta med ifyllningen vid ett senare tillfälle. Den icke-kompletta annonsen arkiveras då bland användares egna annonser. Genom att klicka på "Återställ" är det möjligt att återställa uppgifterna i den form som de hade när man förra gången sparade dem. Om man klickar på "Spara och kontrollera" kan man komma till ett läge där det är möjligt att förhandsgranska annonstexten.

Det är möjligt att förse annonserna med bilagor eller länkar (högst tre länkar till www-sidorna). Bilagorna finns med så länge annonsen är i kraft med därefter raderas bilagorna från HILMA och därefter är det upp till den upphandlande enheten om bilagorna arkiveras eller inte.

När annonsen är färdig, skickas den för publicering. Användaren kan ännu i detta skede kontrollera uppgifterna på blanketten genom att gå till sidan för förhandsgranskning. Den som lämnar annonsen svarar för dess innehåll. Om uppgifter fattas i de fält som innehåller obligatorisk information, skall de uppgifter som saknas läggas till innan annonsen är färdig för publicering. På sidan för förhandsgranskning syns högst uppe på annonsblanketten ett fält där systemet från de ifyllda uppgifterna på blanketten har plockat ut kontaktuppgifterna för annonsören och tidsfristen för inlämnande av anbud eller anbudsansökningar. Om dessa uppgifter innehåller fel, skall användaren rätta till felen i kontaktuppgifterna.

Efter att annonsen har skickats kan användaren inte längre redigera uppgifterna. De annonser som har skickats in för publicering kommer inte att publiceras omgående i HILMA utan de behandlas först tekniskt av systemets underhållare. Processen för teknisk behandling och publicering av annonserna kan följas med hjälp av den egna användarinformationen.

Annonserna arkiveras i HILMA i fem års tid men vi rekommenderar att också den upphandlande enheten arkiverar upphandlingsannonserna.

Om det uppstår problem när du skall fylla i blanketterna eller om du vill ge feedback på HILMA, kontakta rådgivning.

Uppdaterad: 28.12.2007 9:22