Tröskelvärden

EU-tröskelvärden baserar sig på de tröskelvärden som överenskommits i Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling. I avtalet har tröskelvärdena angetts som särskilda dragningsrätter (SDR) i bilagan till avtalet. Europeiska gemenskapernas kommission fastställer vartannat år värdena av de särskilda dragningsrätterna i euro på basis av de särskilda dragningsrätterna och den genomsnittliga växelkursen för euron under två år.

EU-tröskelvärden frän 1.1.2018. Nationella tröskelvärden från 1.1.2017.

Nationella tröskelvärden (25 § i upphandlingslagen)
Typ av upphandling Tröskelvärde (euro)
Varu- och tjänsteupphandling 60 000
Koncessioner / tjänster 500 000
Hälsovård och socialtjänster 400 000
Andra speciella tjänster 300 000
Byggentreprenader 150 000
Byggkoncessioner 500 000
Projekttävlingar 60 000

 

EU:s tröskelvärden (26 § i upphandlingslagen)

Typ av upphandling Tröskelvärde (euro)
Statlig centralförvaltningsmyndighet Andra upphandlingsmyndigheter
Varuupphandling och tjänsteupphandling 144 000 221 000
Byggentreprenader 5 548 000 5 548 000
Projekttävlingar 144 000 221 000

Riktgivande förteckning över statliga centralförvaltningsmyndigheter

 

EU:s tröskelvärden (13 § i försörjningslagen)
Typ av upphandling Tröskelvärde (euro)
Varu- och tjänsteupphandling 443 000
Byggentreprenader 5 548 000
Projekttävlingar 443 000
Bilaga C: Hälsovård och socialtjänster 1 000 000
Bilaga C: Andra speciella tjänster 1 000 000
Koncessioner 5 548 000

 

Tröskelvärden, försvars- och säkerhetsupphandling
Typ av upphandling Tröskelvärde (euro)
Varu- och tjänsteupphandling 443 000
Byggentreprenader 5 548 000

Uppdaterad: 2.9.2019 8:52