«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Verkkokaupan osaajaksi (ESR)

03.12.2019 11:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024920
Tarjoukset 10.1.2020 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Osaaminen ja työelämä -yksikkö, Koordinaatio - Työvoimapoliittiset toimet Pohjois-Pohjanmaalle -hanke
Yhteyshenkilö Tuomas Koskela
Postiosoite Veteraanikatu 1, PL 86
Postinumero 90101
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358295038506
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=256016&tpk=e205bb70-6354-469a-8e31-ae4348224929
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Verkkokaupan osaajaksi (ESR)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
POPELY/2141/2019
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia Verkkokaupan osaajaksi (ESR) -työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa (liite 1). Työvoimapoliittisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Hankinta liittyy ESR-kehittämishankkeen Oulun kaupungin toteuttamaan "Kohtaantoa valmennuksella" (S21415) toimintaan sekä sen kohderyhmään. Hankinta rahoitetaan kehittämishankkeeseen liittyvästä rinnakkaishankkeesta (U21483). HUOM! Rinnakkaishankkeessa on käytössä hankintaan enintään 88 000 euroa, jonka tulee sisältää arvonlisävero. Tarjouslomakkeelle ilmoitetaan kuitenkin koulutuksen veroton hinta. Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu rinnakkaishankkeen U21483 sekä kansallisten määrärahojen puitteissa. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta ELY-keskukselle määräostovelvoitetta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa, ohjelmakauden 2014-2020 ESR-määrärahaa sekä EGR-määrärahaa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulun seutu (S171)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kts. soveltuvuusvaatimukset

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. soveltuvuusvaatimukset

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain 32 §:n tarkoittamaa avointa menettelyä käyttäen. Hankinta on hankintalain 25 § ja liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta, jonka kansallinen kynnysarvo on 400 000 euroa. Hankinnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä (www.finlex.fi), mm. seuraavia lakeja ja ohjeita: - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012 5. luku) - TEM:n ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017) - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012) - TEM:n ohje työvoimakoulutuksen ja muiden työvoimapalveluiden hankinnasta (TEM/1899/03.01.05/2017) - Muilta osin hankintasopimukseen sovelletaan julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) - Hankinnassa sovellettavista säännöksistä on luettelo liitteessä työvoimakoulutuksen erityisehdot Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjousten avaaminen - Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu ja pisteytys - Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen sekä hankintasopimuksen valmistelu - Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Jos palvelun tuottaja käyttää toteutuksessaan alihankkijoita, tulee palvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuulain (1233/2006) säädöksiä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.1.2020 13.00
Lisätietoja

Hankinnassa käytetään aiemmista vastaavista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työvoimakoulutusten tarjouspyynnöistä poiketen ELY-keskuksen Hankeaineiston hallintajärjestelmää (HHJ). Tarjoajalle tämä näkyy mm. siinä, että tarjouspyynnön liitteet ovat ladattavissa HHJ:stä linkin kautta ja että hankintasopimus tullaan allekirjoittamaan sähköisesti.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Postiosoite Veteraanikatu 1
Postinumero 90100
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358 295038000
Sähköpostiosoite kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Internet-osoite http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
«« Takaisin