«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Karhunmäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2020 / Kiviaineisten toimitukset

02.12.2019 09:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024801
Tarjoukset 23.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Janne Varonen
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133370431
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=252110&tpk=1c0fd1c3-974a-4243-927a-e2347a8d48b6
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Karhunmäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2020 / Kiviaineisten toimitukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252110
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kiviainesten toimituksesta Karhunmäki 2020 / Kiviainesten toimitukset - urakkaan. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 2.1.2020. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka-alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5.2020, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö). Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön liitteenä olevan urakkarajaliitteen mukaiset alueet. Tarjouspyynnön liitteenä olevaa urakkaohjelmaa sovelletaan siltä osin, kuin se ei ole ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa. Tarkoitus on kaivaa yhtä aikaa kolmella (3) koneyksiköllä ja urakoitsijan tulisi pystyä tarvittaessa lisäämään resursseja 1-2 koneyksikköä. Kiviainesten toimittajan tulee pystyä myös lisäämään resursseja koneyksiköiden lisääntyessä. Tarjouspyynnössä tilaajan esittämät määrät eivät ole tilaajaa sitovia, sillä ne on esitetty vain vertailuhinnan laskemista varten. Osin rakennettavat alueetkaan eivät ole tilaajaa sitovia. Tilaaja tekee hankinnat tarpeen mukaan, joten hankittava määrä voi poiketa huomattavasti tarjouslomakkeessa esitetystä suuntaa antavasta määrästä. Valitun urakoitsijan tulee huolehtia siitä, ettei laskutusväli ole yli kahta viikkoa. Kiviainesten tulee täyttää Infra RYL 2010 julkaisun laatuvaatimukset. Kiviainesten tulee olla CE -merkittyä. Laatuvaatimukset Laadun varmistukseksi toimitukseen sisältyy Infraryl 2010 -laatuvaatimusten ja CE-merkin lisäksi 1-2 näytteenottoa/työmaa/kiviaineskerros. Kiviainesten ottopaikka on oltava aina tilaajan tiedossa. Toimituksen alkaessa kiviaineksista otetaan näyte automaattisesti ensimmäisestä toimituksesta. Jos kiviaineksen ottopaikka muuttuu, siitä tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti. Jos paikka muuttuu, otetaan uusi näyte automaattisesti ja tutkimustulokset/seulontadokumentit toimitetaan työmaan vastaaville. Toimittaja maksaa näytekulut. Näytteenottaja on tilaajan hyväksymä ns. hyväksytty testausorganisaatio. Tämän lisäksi tilaaja voi tehdä omia pistotarkistuksia kiviainesten laadusta ottopaikasta ja työmaalla. Pistotarkastuksien kulut maksaa tilaaja. Jos laatuvirhe johtuu toimittajasta tai kiviainesten laadusta tulee työmaalle ylimääräisiä kustannuksia - kaikki kustannukset (työ- ja konekustannukset ja muut mahdolliset kustannukset) veloitetaan kiviainestoimittajalta. Kyseinen selvitys tehdään aina kirjallisesti. Käytännön toimintaan liittyvät aikataulut ja sanktiot Normaalisti tilaaja tilaa kiviaineksia työmaalle hyvissä ajoin, jossa ilmoitetaan työmaalla käytettävät kiviainekset ja kiviainesmäärät. Toimittajan on varattava riittävä määrä kuljetuskalustoa, jolla pystytään toteuttamaan tilattujen kiviainesten toimitus. Käyttötarve ilmoitetaan 12 tuntia ennen varsinaista käyttöä - yleensä edellisenä päivänä. Kun aikataulu on tiedossa, kiviainesten toimituksen aloitusviivettä saa olla korkeintaan 30 minuuttia ja jatkotoimituksen pitää toimia tilaajan vaatimusten mukaisesti. Samana päivänä tilatuille kiviaineksille vaaditaan 1 tunnin toimitustarkkuus. Esimerkki: Työmaalle tilataan kiviaineksia 100 tonnia klo 7.00 ja toimittaja lupaa aloittaa toimittamisen työmaalle klo 13.00. Toimittaminen viivästyy ja varsinainen toimittaminen alkaa vasta klo 15. Toimituksen olisi pitänyt alkaa klo 14.00 mennessä. Jos em. toimituksissa tapahtuu esim. kaluston rikkoontumisia, tulee toimittajan ryhtyä välittömästi korvaaviin toimenpiteisiin. Ilmoittamatta jätetyt poisjäännit ajoringistä aiheuttavat sanktioinnin. Ilmoitus tulee tehdä aina työmaan vastaavalle. Jos toimitus on myöhässä ja tilaajan työmaalle tulee ylimääräisiä kustannuksia - kaikki kustannukset (työ- ja konekustannukset ja muut mahdolliset kustannukset) veloitetaan kiviainestoimittajalta. Kyseinen selvitys tehdään aina kirjallisesti. Jos varsinainen kiviainestoimittaja (kilpailun voittanut) ei pysty tai kieltäytyy toimittamasta tilaajan tarvitsemaa kiviainesta, kiviaines tilataan muualta. Kiviainestoimittajan sopimus puretaan välittömästi, jos toimittajaa on huomautettu aiheellisesti sopimusrikkomuksesta kirjallisesti kolme (3) kertaa kuten esimerkiksi tilanteista, jossa toimittaja jättää ilmoittamatta poisjäännistä ajoringistä tai toimittaja ei pysty tai kieltäytyy toimittamasta tarvittua kiviainesta ja turvatoimien laiminlyönneistä (esim. suojavaatetus, kypärän käyttö yms.)

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joensuun seutu (S122)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu/valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin