«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala : Raitioliikenteen strategisen suunnittelun konsultointi

28.11.2019 15:29
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024679
Tarjoukset 20.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Y-tunnus 0201256-6
Postiosoite PL 58200
Postinumero 00099
Postitoimipaikka HELSINGIN KAUPUNKI
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kymp.hankinnat@hel.fi
Internet-osoite (URL) https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=259592&tpk=34a486fc-1ee2-4806-8616-cb041153aff1
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Raitioliikenteen strategisen suunnittelun konsultointi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HEL 2019-011290
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjouksia raitioliikenteen strategisen suunnittelun konsultoinnista. Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Tällä se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoilleen. Kaupungin strategisena tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin, jotta helsinkiläisten elämä olisi mukavampaa ja vaivattomampaa. Helsinki haluaa olla päivä päivältä parempi. Kaupunkistrategian mukaan Helsingissä suunnitellaan liikenneinvestoinnit ja maankäyttö aina yhdessä. Helsingissä tulee olemaan tulevina vuosina käynnissä useita raitioliikenteen rakentamishankkeita. Pikaraitiotieverkoston rakentamisessa ei ole kyse ainoastaan raideinfrastruktuurin rakentamisesta, vaan joukkoliikenneverkoston parantaminen kytkeytyy Helsingin kaupungin nopeaan kasvuun. Asunto- ja työpaikkarakentaminen liittyy tulevaisuudessa entistäkin tiiviimmin olemassa olevaan ja rakennettavaan raideverkkoon. Helsinkiä rakennetaankin lähivuosina merkittävässä mittakaavassa, jotta Helsingistä tulee raideliikenteen verkostokaupunki. Helsinki on tällä hetkellä ainoa kaupunki Suomessa, jossa on oma laajalle kehittynyt raitiotieverkosto. Verkosto tulee edelleen laajenemaan ja kehittymään merkittäviltä osiltaan pikaraitioverkostoksi 2020-luvun aikana. Helsingin kaupungin tavoitteena on, että raitiotieverkoston suunnittelua, suunnittelun ohjausta ja toteutusta johdetaan strategisena kokonaisuutena, joka kytkeytyy tiiviisti maankäytön suunnitteluun. Raitiotieverkostoa kehitetään ja suunnitellaan tällä hetkellä osana Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevaa yleiskaavoitusta, asemakaavoitusta, liikenne- ja katusuunnittelua. Toimialan alaisuuteen kuuluva Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) vastaa raitiotien infran ja raitiotiekaluston hankinnasta ja ylläpidosta. Kaupunginkansliassa valmistellaan vuosittainen kaupungin talousarvio, jonka osana on myös raideliikenteen laajentaminen ja ylläpito. Helsingin kaupungin talousarvion neuvottelujen tuloksessa 20.10.2019 on valtuustoryhmien kesken sovittu seuraavaa: Vuodesta 2025 eteenpäin on suunniteltu rakennettavan Vihdintien pikaraitiotie ja läntisen kantakaupungin raitiotie. Vuodesta 2027 eteenpäin on suunniteltu rakennettavan Viikin-Malmin raitiotie. Investointisuunnitelmassa valmistaudutaan suunnittelulla Tuusulan kaupunkibulevardin pikaraitiotien investointiin kymmenvuotisjakson loppupuolella. Lisäksi Helsingissä on vuonna 2019 käynnistynyt Raide-Jokerin rakentaminen ja Kruunusiltojen allianssin kehitysvaihe on käynnistymässä marras-joulukuussa 2019. Tilaajan tavoitteena on saada asiantuntemusta ja tukea em. merkittävän liikennejärjestelmätason investointikokonaisuuden toteuttamiseen ja sen kytkemiseen tarkoituksenmukaisella tavalla tulevaisuuden maankäytön toteuttamiseen. Erityisen kiinnostuksen kohteina ovat saksalaisissa ja ranskalaisissa suurkaupungeissa toteutetut strategiset suunnitteluprosessit. Hankinnan kohteena oleva strategisen suunnittelun konsultointi liittyy: - laajan raitioliikenteen verkon suunnitteluun, rakentamiseen ja resursointiin - raideliikenteen verkostokaupungin rakentamisen prosessien kehittämiseen - tilaajan tukemiseen raideliikennekaupungin rakentamisen kokonaisuuden johtamisessa - matkustajakokemuksen parantamiseen liikennesuunnittelun, kaupunkitilan suunnittelun (koskien erityisesti liikkumisympäristöjä kuten pysäkkejä ja terminaaleja) sekä matkustajapalveluiden suunnittelun keinoin - liikennejärjestelmän suunnitteluratkaisuihin ja liikennejärjestelmän operointiin - kansainvälisiin esimerkkeihin erityisesti Helsinkiä vastaavista eurooppalaisista kaupungeista Palvelun sisällössä tulee myös ottaa huomioon raitioliikennehankkeiden seurannaisvaikutukset muuhun maankäyttöön. Palvelun tavoitteita täsmentämään on lisätty tarjouspyynnön liitteeksi seuraavat asiakirjat (linkit tarjouspyynnön kohdassa "Liitteet ja linkit") - Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 - Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma - Raitioliikenteen kehittämisohjelma - MAL 2019 suunnitelmaa koskeva aineisto - Helsingin kaupunginhallituksen päätös yleiskaavan toteuttamisohjelmasta liitteineen - Helsingin valtuustoryhmien neuvottelutulos kaupungin talousarviosta vuodelle 2020 Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessa yksi (1) johtava asiantuntija joka täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Tilaaja hakee johtavaa asiantuntijaa, jolla on erityisesti kokemusta strategisesta kaupungin raitioliikenteen kehittämisestä. Nimetty johtava asiantuntija tulee toimimaan myös strategisen raitioliikenteen kansainvälisenä asiantuntijana. Konsultin tarjouksessaan nimeämän johtavan asiantuntijan osallistumisella toimeksiannon suorittamiseen on tilaajalle olennainen merkitys. Tästä johtuen johtavan asiantuntijan tehtäviä ei voi siirtää alihankintana toisaalle. Johtavan asiantuntijan tulee itse suorittaa tilaajan kanssa sovittu työ, ellei tilaajan kanssa ole toisin yksittäisen osatehtävän osalta erikseen sovittu. Palvelu tuotetaan sovittavilta osin Helsingissä tilaajan tiloissa ja sovittavilta osin sijantivapaasti. Tarjouksen päivähinta sisältää palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekä matka- ja majoituskulut sekä matka-ajan veloitukset tilaajan toimipaikkaan, ellei siitä ole erikseen sopimuksessa sovittu. Tilaaja edellyttää läsnäoloa erikseen sovittuina ajankohtina Helsingissä. Muusta toimeksiannon suorittamisen kannalta tarpeellisesta matkustamisesta tilaaja ja konsultti sopivat erikseen. Matkat tulee suorittaa kokonaiskustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan, ajankäyttö huomioon ottaen, taloudellisinta matkustustapaa käyttäen. Palvelu toteutetaan erikseen sovittavassa muodossa osin johdon lähikonsultointina, osin asiantuntijoiden sparrauksena, osin kirjallisten toimeksiantojen toteuttamisena ja osin työpajojen vetämisenä. Työpäivien arvioitu hankintamäärä sopimuskaudella on arviolta 120 päivää.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
Päänimikkeistö
Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut. (71311200-3)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.12.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin