«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vihdin kunta : Rakennus- ja talotekniset työt vuosisopimusperiaatteella vuosille 2020 ja 2021 sekä optiovuosille 2022 ja 2023

28.11.2019 14:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024643
Tarjoukset 17.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vihdin kunta
Y-tunnus 0131905-6
Yhteyshenkilö Anna-Maria Kivikangas
Postiosoite PL 67
Postinumero 03101
Postitoimipaikka Nummela
Maa Suomi
Puhelin +358505741913
Sähköpostiosoite tilapalvelu@vihti.fi
Faksi +358942583169
Internet-osoite (URL) http://www.vihti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vihti?id=258089&tpk=530b44fd-70a8-4524-9c81-477b5f57343b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Rakennus- ja talotekniset työt vuosisopimusperiaatteella vuosille 2020 ja 2021 sekä optiovuosille 2022 ja 2023
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
258089
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyyntö koskee Vihdin kunnan omistamien kiinteistöjen (esim. koulut, päiväkodit, terveysasema ja kirjasto) otsikossa mainittuja vuosikorjaustöitä tuntiveloitustarjouksena vuosille 2020 ja 2021 sekä optiovuosille 2022 ja 2023. 1. Rakennustekniset työt Urakoitsijalta vaaditaan mm. vastaava työnjohtaja, kohdekohtaiset rakennus- ja takuuajan vakuudet, kohteisiin saatu rakennusluvat tarvittaessa ja työt tehdään yleensä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan. 2. LV-työt 3. IV-työt 4. Sähkötyöt Tarjottavat puitesopimukseen sisältyvät työt käsittävät korjaus-, saneeraus- ja uudisrakennuskohteita enintään 1000 V. Tehtävien hoitamiseen vaaditaan sähkötöiden johtajalta vähintään sähköpätevyys 2 (S2) (KTMp 516/96). Tarjoajan tulee ilmoittaa vastuullinen sähkötöiden johtaja sekä osoittaa että hän täyttää tehtävien suorittamiseen vaaditut vaatimukset. Sähkötöiden johtaja vastaa sähkötöiden suorituksessa noudatettavasta sähköturvallisuudesta (410/96), sähkölaitteiden ja –laitteistojen kunnosta asennusten valmistuttua sekä asennushenkilöstön ammattitaidosta (516/96). Asennuksen valmistuttua urakoitsijan edustaja tekee tarvittavat merkinnät muuttamiensa asennusten osalta paikallisiin keskuksiin (mm. sulakemerkinnät ymv.) sekä piirtää ns. punakynäpiirustuksen tekemistään asennuksista (pääkaaviot, tasopiirustukset). Piirustukset taltioidaan piirustustaskuun tai kohteen pää- tai ryhmäkeskukselle sekä Tilapalveluun. 5. Rakennusautomaatiotyöt 6. Vesilaitoksen sähkötyöt Vesilaitoksen sähkötyöt sisältävät tuntiveloitushintana tehtäviä sähkö- ja automaatiotöitä Vihdin Veden eri kohteissa. Työt sisältävät mm. vedenottamoilla ja jätevedenpuhdistamoilla tehtäviä kytkentöjä ja mittauksia, vian etsintää ja korjausta prosessimittauksien ym. niihin liittyvien koneiden ja laitteiden osalta. Vedenkäsittelylaitosten lisäksi työt sisältävät jätevedenpumppaamoiden, paineenkorotusasemien, vesitornien, mitta-asemien yms. vian hakua ja korjausta sekä vaihdettavien laitteiden kytkentää ja pumppaamoiden sähkökeskusten vaihtoja. Tehtävät työt muodostuvat erillisistä tilauksista, joiden kesto voi vaihdella tunnista useampaan tuntiin tai työpäivään. Tarjoajalta edellytetään valmiutta nopeasti tarvittavaan hälytysluonteiseen työhön, jolloin vasteaika tilauksen vastaanottamisesta työn aloittamiseen on enintään 2 tuntia. Yrityksen henkilöstöllä tulee olla referenssejä sähkö- ja automaatiotöiden suorittamisesta ja valvonnasta vesihuollon tai prosessiteollisuuden kohteissa kahden edellisen vuoden ajalta. Työt suoritetaan pääosin itsenäisesti kohteissa, jonka vuoksi edellytetään prosessien tuntemusta ja ymmärrystä tehtävien töiden vaikuttavuudesta muuhun prosessiin. Referenssitiedot tulee toimittaa tarjouksen liitteenä. Vesilaitoksen sähkötöissä edellytetään kohdassa 4. esitettyjä pätevyysvaatimuksia sekä voimassa olevaa vesityökorttia.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Putkityöt. (45330000-9)
Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331200-8)
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Automaatiojärjestelmä. (48921000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Vihti (K927)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Työnjohtajilta löydyttävä alan koulutusta sekä riittävät pätevyydet töiden hoitamiseen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Urakoitsijan tulee antaa tarjouksen liitteenä seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 2015) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: - Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -yritysraportti tai - Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen yritysraportti sekä kaupparekisteriote tai - todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista: 1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 2. kaupparekisteriote 3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, selvitys siitä, ettei yritys ole merkittynä verovelasta johtuen verovelkarekisteriin tai viranomaisen antama todistus verovelan määrästä sen ylittäessä 10 000,00 euroa 4. todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty, 5. todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta 6. selvitys tapaturmavakuutuksesta 7. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; sekä selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 8. tarjoaja vakuuttaa että on maksanut lakisääteisiä työttömyysvakuutusmaksuja työttömyysvakuutusrahastoon. Jos kohdissa 9) ja 10) todetut harmaaseen talouteen liittyvät asiat eivät ole tarjoajalla kunnossa, johtaa se tarjoajan poissulkemiseen tarjouskilpailusta. 9. Tarjoaja vakuuttaa, että ei ole konkurssissa, lopettanut tai lopettamassa liiketoimintaansa eikä ole vahvistettu velkajärjestelyä tai velkasaneerausohjelmaa tai muuta vastaavaa järjestelyä. 10. Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoaja, yrityksen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä tavalla lainvoimaisella tuomiolla tuomittu hankintalain 80 §:n mukaiseen rikokseen (osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan, lahjuksen antaminen elinkeinotoiminnassa, veropetos, avustuspetos, rahanpesu, kiskonnankaltainen työsyrjintä). Urakoitsijan on toimitettava myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden viranomaistodistukset. Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä niitä aliurakoitsijoita, joiden tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai on muuten aihetta epäillä, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista. Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava myös: - vastuuvakuutustodistus - selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai sen johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkilö.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoushinta (ALV 0 %) tulee olla kiinteä vuosille 2020 ja 2021. Tuntiveloitushinnan tulee sisältää kaikki sivukulut, kuten sosiaaliturvamaksu, päiväraha- ja matkakulut, laskutuskulut, työnjohtokulut ja yleiskulut sekä mahdolliset urakoitsijasta itsestään johtuvat ylityö- ja muut korvaukset. Tarjotun tuntihinnan tulee sisältää myös ns. pientarvikkeet ja käsityökalujen ja -koneiden kustannukset. Työturvallisuusvälineet, vaatetus, suojaimet, tikkaat, turvaköydet/valjaat jne., tasot (matalampi kuin 3 m, max.pituus 3,2 m), alipaineistuslaite pieni/suodattimella (poistoteho) ja poistosukalla. Mikäli tilaaja teettää urakoitsijalla yli- tai hätätyötä korvaa tilaaja urakoitsijalle näistä lainsäädännön ja kyseisen työehtosopimuksen mukaisen lisäkorvauksen. Rakennus- ja asennustarvikkeiden hankinnan lähtökohtana on, että urakoitsija hankkii rakennustarvikkeet (muut kuin tarjottuun tuntihintaan sisältyvät, ks. edellä) yhdessä tilaajan kanssa sovituista paikoista. Tilaaja suorittaa tarvikkeista urakoitsijalle korvauksen tositteiden mukaan, joissa on huomioitu mm. tarvikkeista ja materiaaleista saadut alennukset. Erillistä tarvikkeiden ja materiaalien hankintakustannusta urakoitsijalle ei suoriteta vaan tarjottuun tuntihintaan tulee sisältyä kyseiset kustannukset. Urakoitsijan veloitusperusteena on ainoastaan kyseiseen työkohteeseen käytetty työaika. Yleiskustannuslisä: Urakoitsija voi laskuttaa hankintatöistä tarjouksessa ilmoittamansa yleiskustannuslisän, maksimissaan 12 %, jonka suuruus lasketaan hankintojen yhteissummasta. Töihin tarvittavat materiaalit ja alihankinnat hankkii ja maksaa pääsääntöisesti urakoitsija. Urakoitsija laskuttaa ne tilaajalta työtä laskuttaessaan. Urakoitsijan mahdollisesti saamat alennukset tulevat kunnan hyväksi ja ne merkitään laskuun näkyviin. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hankkia kohdekohtaisesti työkohteisiin tarvikkeita ja muuta materiaalia. Urakoitsijoiden velvollisuutena on huolehtia ja vastata työturvallisuudesta ja työntekijöittensä työhön perehdyttämisestä sekä muista lainsäädännön mukaisista velvoitteista. Urakoitsijoiden velvollisuutena on toimia siten, että kaikki lainsäädännön, viranomaisohjeiden ja työehtosopimusten velvoitteet tulevat täytetyksi. Mikäli näissä tapahtuu laiminlyöntejä, puretaan tehty sopimus ja tilaaja varaa itselleen oikeuden esittää urakoitsijalle korvausvaateita. Ks. myös kohta Muut ehdot.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.12.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin