«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Porvoon kaupunki : Kulloon yritysalue - infran rakennusurakka

29.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024636
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 232-568141
Osallistumishakemukset 07.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=249007&tpk=7636b9b6-5b31-40db-9121-826df7527a1e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porvoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1061512-1
Postiosoite:Raatihuoneenkatu 9
Postinumero:06100
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarja Juvonen
Puhelin:+358 407522998
Sähköpostiosoite:tarja.juvonen@porvoo.fi
NUTS-koodi:Porvoo (K638)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.porvoo.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=249007&tpk=7636b9b6-5b31-40db-9121-826df7527a1e

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=249007&tpk=7636b9b6-5b31-40db-9121-826df7527a1e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kulloon yritysalue - infran rakennusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakkamuoto on kokonaisurakka. Pääurakoitsija toimii omalla urakka-alueellaan pääurakoitsijana ja lainsäädännön sekä YSE98: n 4§ 2 mukaisena päätoteuttajana sekä vastaa työmaapalveluista. Hankinnan kohteena on Kulloon yritysalueen kunnallistekniikka, joka sisältää muun muassa katujen, viheralueiden, vesijohto-, viemäri- ja hulevesiverkoston, pumppaamon sekä sähkö- ja tietoliikenneverkon rakentamisen. Työ sisältää myös louhintaa, murskausta ja maa-ainesten esikäsittelyä. Alue on kuvattu liitteenä olevassa kartassa sekä kohteesta löytyy lisätietoa: https://www.porvoo.fi/kulloon-yritysalueen-rakentaminen-2020 .

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Porvoon Kulloon yritysalue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö on Porvoon kaupunki. Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lainsäädäntöä. Hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalajin (rakennusurakat) EU-kynnysarvon. Hankinnassa sovelletaan kilpailullista neuvottelumenettelyä. Menettelyssä Tilaaja neuvottelee neuvotteluvaiheeseen hyväksyttyjen tarjoajien kanssa kartoittaakseen ja määritelläkseen keinot, joilla sen tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Hankinnassa käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä hankinnan vaativuuden vuoksi. Hankkeeseen liittyy useita osapuolia; Porvoon vesi, Porvoon kaupungin kuntatekniikka, suunnittelijat, rakennuttajakonsultti, urakoitsija, alueen nykyiset toimijat ja myös muita sidosryhmiä. Lisäksi Nesteen Kilpilahden jalostamon liikenne kulkee suureksi osaksi alueen vierestä ja jalostamolla on suunniteltu suurseisokki samaan aikaan. Se tuo lisää haastetta oikean toteutustavan valintaan. Hanke vaatii hulevesien hallintaa työn aikana kuin myös lopputuloksena. Alueelle on suunniteltu tehtäväksi maan stabilointia tai muita pohjavahvistuskeinoja. Hankinnassa huomioidaan kestävä kehitys ja kiertotalousnäkökulma. Menettelyn kulkua ja periaatteita on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa ja urakka-ajan pitkittyessä.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:10
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Urakka on poikkeuksellisen laaja ja teknisesti haastava. Tästä johtuen hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Tarjoajiksi neuvotteluvaiheeseen valitaan 3 - 10 tarjoajaa, mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. Vähimmäisvaatimukset ja valintakriteerit on kerrottu osallistumispyynnön liitteessä. Neuvottelukierroksia on tarkoitus käydä kolme (3) kierrosta. Tilaaja varaa oikeuden muuttaa neuvottelukierrosten määrää ja neuvottelijoiden lukumäärää.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarjousasiakirjat ovat saatavilla vain suomen kielellä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistumishakemusvaihe sisältää seuraavat tilaajan valmistelemat asiakirjat: - Osallistumispyyntö - Osallistumispyynnön liite - Minimireferenssitaulukko - Referenssitaulukko laatu - Koostepiirustus Täytetyt referenssitaulukot (liitteet 1 ja 2) tulee olla osallistumishakemuksen liitteinä. Sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokas on osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhtiö, ehdokkaalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja ehdokas on merkitty kaupparekisteriin. Tilaajan tavoitteena on valita yksi urakoitsija, jonka kanssa sopimus tehdään. Valittava urakoitsija voi olla myös työyhteenliittymä (tai muu ryhmittymä).

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimusmuotona on kokonaishintaurakka. Sopimus perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta, joka on alustavasti suunniteltu tapahtuvan kesäkuussa 2020.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Osallistumispyyntövaiheessa täytetään osallistumishakemus sähköisesti sekä liitetään mukaan vaaditut liitteet.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.11.2019
«« Takaisin