«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Ulkoministeriö : Tuki Ukrainan koulu-uudistukselle

28.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024580
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 231-567556

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ulkoministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245973-9
Postiosoite:Kanavakatu 3 B
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouko Eskelinen
Sähköpostiosoite:ita-20@formin.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.um.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tuki Ukrainan koulu-uudistukselle
Viitenumero:
86501357
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuki Ukrainan koulu-uudistukselle kehitysyhteistyöhankkeen toteutus Ukrainan kansallisen kehitysstrategian mukaisesti huomioiden kansalliset kielivähemmistöt. Tuki Ukrainaa toisena kielenä opettaville opettajille ja kouluille.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 973900 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ukraina

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Opettajat perehdytetään ukrainan kielen opettaminen toisena kielenä – metodologiaan ja didaktiikkaan (erotuksena äidinkielen ja vieraskielisestä opetuksesta) opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen yhteydessä. Pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa ukraina toisena kielenä –opetuksen laatua. Hankkeessa tuotetaan uusia verkko-opetusohjelmia ja oppimateriaaleja.

Lyhyen aikavälin tavoitteena on parantaa ei-ukrainankielisten vähemmistöjen ukrainan kielen osaamista. Lisäksi järjestetään tiedotuskampanjoita ja vierailuja ukrainan kielen opettajille

Aktiviteetit toteutetaan v. 2018 käynnistyneen opetusalan hankkeen (Learning Together) kolmen osa-alueen yhteydessä. Opetushankkeen kieliosion tiimiin kuuluu pitkäaikainen paikallinen asiantuntija sekä muita paikallisia avustavia henkilöitä. Lisäksi palkataan lyhytaikainen, ukraina 2. kielenä –opetuksen tunteva kansainvälinen asiantuntija.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Tuki Ukrainan koulu-uudistukselle kehitysyhteistyöhankkeen toteutus
II.2.14) Lisätiedot:

Tuki Ukrainan koulu-uudistukselle kehitysyhteistyöhankkeen toteutus Ukrainan kansallisen kehitysstrategian mukaisesti huomioiden kansalliset kielivähemmistöt. Tuki Ukrainaa toisena kielenä opettaville opettajille ja kouluille.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Suomen ja EU:n tuki Ukrainan koulu-uudistukselle

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
1.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG International
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474032-9
Postiosoite:Osmontie 34
Postinumero:00610
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:973900 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:973900 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankinnassa, jossa hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Ulkoministeriö
Postiosoite:Kanavakatu 3 B
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:ita-20@formin.fi
Internet-osoitewww.um.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti

3. Selitys

Ulkoministeriö käynnisti 07/2018 Ukrainan hallituksen kanssa toteutettavan hankkeen ”Suomen tuki Ukrainan koulu-uudistukselle”. Hankkeen toteuttaa avoimella kansallisella hankintamenettelyllä valittu FCG International Ltd. (FCG) konsortiona Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeen budjetti on 6 MEUR. Hankkeen tavoitteita ovat opettajien koulutuksen kehittäminen, opetussuunnitelmien uudistaminen, opetussektorin uudistuksista tiedottaminen ja oppimateriaalien uudistaminen. Tavoitteet liittyvät Ukrainan pitkän aikavälin kehittämisstrategiaan The New Ukrainian School ja sen vuonna 2016 alkaneen toteutuksen tukemiseen. Uudistukseensa liittyen Ukraina uudisti perusopetusta koskevan lainsäädännön 2017. 12/2017 Venetsian komissio antoi mielipiteensä lakiuudistuksesta. Sen suosituksia ovat mm. riittävän EU-kielisen opetuksen tarjoaminen kansallisille vähemmistöille, riittävän vähemmistökielten opetuksen tarjoaminen ja ukrainankielisen opetuksen laadun varmistaminen. Suosituksia on alettu toteuttaa, ja siirtymäaika niiden käyttöönotolle on vuoteen 2023 asti. EU:n rahoituksella on tarkoitus tukea Venetsian komission suositusten pohjalta luodun suunnitelman toimeenpanoa, joka liittyy kansallisen kielen opettamiseen Ukrainan kielivähemmistöille. EU päätti 07/2018 antaa lisärahoituksen Suomen ja Ukrainan hankkeelle. Lisärahoituksen käytölle asetettiin yhtenäiset tavoitteet kuin Suomen omalle rahoitukselle: opettajien koulutuksen kehittäminen, erit. vähemmistökielisiä opettavat opettajat, opetussektorin uudistuksista tiedottaminen ja oppimateriaalien uudistaminen, erityisesti ukraina toisena kielenä -oppimateriaali. EU:n lisärahoitus liitetään täydentävänä rahoituksena Suomen ja Ukrainan käynnissä olevaan hankkeeseen. Näin muodostuvan Suomi-Ukraina-EU -hankkeen onnistuneen, tehokkaan ja em. aikataulun mukaisen toteutuksen kannalta on välttämätöntä, että vähemmistökieliset ja muut erityisryhmät huomioidaan hankkeessa läpileikkaavasti ja harmoniassa muiden toimien kanssa yhtenä kokonaisuutena. Aikataulullisesti on välttämätöntä, että lisärahoituksella toteutettavat toimet käynnistetään viipymättä, koska nämä ja käynnissä olevan hankkeen kehittämistoimet ovat sidoksissa Ukrainan oman em. suunnitelman toteutukseen, jolla on tiukat aikatavoitteet. Hankkeessa on välttämätöntä noudattaa Ukrainan oman suunnitelman aikataulua, jotta hankkeen tavoitteet voivat toteutua. Jos hankittavaan palveluun valittaisiin uusi toimija, tarkoittaisi se merkittävää viivästystä kehittämistyöhön ja kokonaishankkeen toteutumisen vaarantumista sekä ns. alahankkeen luomista nykyisen hankkeen sisälle. Alahankkeen luominen hankkeeseen ei ole toteuttamiskelpoinen: EU:n lisärahoituksen mahdollistamat toimet on integroitava Suomen ja Ukrainan hankkeen sisään, jotta mahdollistetaan tavoitteiden toteutuminen. Hankkeiden erillinen toteutus ei ole järkevä vaihtoehto: Vähemmistökielisten opetukseen liittyviä kehittämistoimia on toteutettava samanaikaisesti enemmistökielisten kanssa ja saman teknisen avun toteuttajan toimesta, muuten kehittämistoimet jäävät irrallisiksi, yhtenäinen lopputulos vaarantuu ja laatu kärsii. Uuden toimijan tuomisesta osaksi toteutusta olisi haitalliset seuraukset hankkeen ja yhteisten tavoitteiden toteutumiselle. Tämä on Ukrainan opetusministeriön ja EU-delegaation näkemys. Kielikysymys on Ukrainassa tällä hetkellä erittäin sensitiivinen ja kansainvälisestä näkökulmasta politisoitunut; tältäkin osin on tärkeää, että Suomi-Ukraina-EU -hankkeen toteutus sujuu mahdollisimman jouhevasti ja luottamus kaikkien osapuolien (UM, Ukrainan opetusministeriö, EU, FCG) välillä säilyy hyvänä. FCG:n voidaan katsoa olevan ainoa taho, jolta palvelu voidaan hankkia, koska se jo toteuttaa Suomen ja Ukrainan yhteistä ”Suomen tuki Ukrainan koulu-uudistukselle” -hanketta ja siten vain FCG voi toteuttaa hankkeen yhtenäisenä kokonaisuutena. UM:llä on hankintalain mukaiset perusteet tehdä EU:n lisärahoituksella rahoitettava teknisen avun palvelun hankinta suorahankintana FCG:ltä.

«« Takaisin