«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : KESKEYTYSILMOITUS: Epäsuoran tulen johtamisjärjestelmäsalkut

28.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024519
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 231-567900

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen henkilötunnus 0952029-9
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase1.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.puolustusvoimat.fi

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

KESKEYTYSILMOITUS: Epäsuoran tulen johtamisjärjestelmäsalkut

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien epäsuoran tulen johtamisjärjestelmäsalkut.

Johtamisjärjestelmäsalkkuja hankitaan 4 - 5 erilaista mallia,

riippuen ko. salkkujen teknisistä ratkaisuista.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Kuljetuslaatikot. (44619300-5) Puolustusvoimien käyttöön (FB01-7)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

2360000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon

Vertailuperuste Painotus
1. Hinta 90
2. Laatu 10
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2019/S 115-283747 18.6.2019

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi
Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä kohdan VI lisätiedoissa.
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä kohdan VI lisätiedoissa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2 Lisätietoja

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos on aloittanut kilpailutuksen, epäsuoran tulen johtamisjärjestelmäsalkkujen hankinnasta. Hankinta toteutetaan rajoitettuna EU-hankintamenettelynä julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

annetun lain (1531/2011) mukaisesti.

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-portaalissa, ilmoitus nro 2019-013173 ja EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa, ilmoitus 2019/S 115-283747,18.06.2019.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen osallistumishakemuspyynnössä on mainittu, että tarjouspyyntö toimitetaan ainoastaan sellaisille ehdokkaille, jotka toimittavat osallistumishakemuksensa ennen osallistumishakemuksille varatun määräajan (31.7.2019 klo 14:00) päättymistä ja jotka täyttävät osallistumishakemuspyynnössä mainitut soveltuvuusvaatimukset.

Keskeyttämispäätös:

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta keskeyttää tarjouskierroksella4894/2018 aloitetun hankinnan sopimusta tekemättä.

Perustelut

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hallituksen

esityksen vp 76/2011 mukaan keskeyttämisen syytä harkittaessa tulee kiinnittää huomiota hankinnan keskeyttämisen todelliseen syyhyn ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi tarjoajiin.

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 16 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta

maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon puitesopimukseen sisältyvät neljä vuotta, tarjouspyynnöllä ilmoitettuina enimmäismäärinä.

Hankintamenettelyssä on saatu ainoastaan yksi tarjous. Saadun tarjouksen perusteella on ilmeistä, että hankinnan kokonaisarvo ylittää merkittävästi hankintayksikön tekemän hinta-arvion. Näin ollen hankintaan varattu määräraha ei riitä hankinnan toteuttamiseen.

Hankinnasta tullaan aloittamaan uusi hankintamenettely, jossa hankinnan kohde on määritelty uudelleen. Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla

puolustus- ja turvallisuushankintalain 75§:n mukainen todellinen ja perusteltu syy.

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
27.11.2019
«« Takaisin