«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Rikosseuraamuslaitos : Henkilövalokuvausjärjestelmä

21.11.2019 16:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024135
Tarjoukset 20.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Rikosseuraamuslaitos
Y-tunnus 0312081-7
Yhteyshenkilö Janniina Pohja
Postiosoite Lintulahdenkatu 5
Postinumero 00530
Postitoimipaikka HELSINKI
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinnat.rise@om.fi
Faksi +0295665440
Internet-osoite (URL) http://www.rikosseuraamus.fi/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=258442&tpk=6177d3f2-1eb3-40d0-8799-1a85510260ac
Hankintayksikön luonne
Muu: Ministeriö tai muu kansallinen liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Henkilövalokuvausjärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
258442
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Rikosseuraamuslaitoksen vankiloiden työasemille asennettava ohjelmistojärjestelmä, jota käytetään vankien vastaanoton yhteydessä tehtävään henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain (1069/2015) mukaisten valokuvien ottamiseen. Lisäksi hankinnan kohteena on henkilövalokuvausjärjestelmän käyttöönottoprojekti, tekninen tukipalvelu, henkilövalokuvausjärjestelmän huoltopalvelut sekä kuvien tekninen laadunmittaus ja silmämääräinen laaduntarkistus palveluna. Hankinnan kohteena olevasta järjestelmästä voidaan käyttää myös nimitystä biometrisen rekisteröinnin järjestelmä, joka viittaa kansainvälisiin standardeihin. Hankinnan kohde, laajuus ja siihen liittyvät vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus".

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
120000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Päänimikkeistö
Valokuvauslaitteiden korjaus ja huolto. (50344100-9)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Kuvankäsittelyohjelmatuotteet. (48328000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ammatti- ja elinkeinorekisterimerkintä Vaatimus Tarjoaja on sijoittautumismaassaan merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos tarjoaja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimus koskee ryhmittymän kaikkia jäseniä. Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen sekä hankintalain poissulkemisperusteet Vaatimus Tarjoaja on täyttänyt verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamista koskevat velvoitteet viimeistään tarjousajan päättymishetkellä. Tarjoajaa ei koske hankintalain 80 §:n mukaiset poissulkemisperusteet. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä. Vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky ja maksukyky Vaatimus Tarjoajalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n riskimittarin riskiluokituksessa tarjousajan päättyessä 1-3. Jos tarjoajan tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä,tarjoajan tilanne arvioidaan pyydettäessä toimitettavien tilinpäätöstietojen ja/tai muun vastaavan selvityksen perusteella. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimus koskee ryhmittymän kaikkia jäseniä. Tarjoajat, joiden riskiluokitus Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa on tarjousajan päättyessä 4 tai 5 tai joiden vakavaraisuuden, taloudellisen kantokyvyn sekä maksukyvyn arvioidaan vastaavan riskiluokkaa 4 tai 5, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle. Tarjoajat, joiden riskiluokitus on tarjousajan päättyessä 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt luottokelpoisuuden parantamiseksi. Alihankkijat Vaatimus Tarjoajalla on käytettävissään tarjouksessa ilmoitettujen alihankkijoiden voimavarat hankinnan toteuttamisessa. Tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön liitteenä 6 "Hankintasopimus" olevissa sopimusehdoissa määriteltyyn vastuuseen alihankkijoidensa toiminnasta. Tarjouksessa ilmoitetut alihankkijat tullaan nimeämään sopimuksessa. Alihankkijoiden muuttaminen ja vaihtaminen on vain rajoitetusti mahdollista (katso sopimusehdot).

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ammatti- ja elinkeinorekisterimerkintä Tarjoaja täyttää rekisteröitymistä koskevan vaatimuksen ja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan selvityksen rekisterimerkinnöistä. Hankintalain 80 §:n pakolliset poissulkemisperusteet Tarjoaja, vakuuttaa, että: 1) se on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja taikka, jos tarjoajalla on verovelkaa tai maksamattomia sosiaaliturvamaksuja, tarjoaja on liittänyt tämän vakuutuksen liitteeksi selvityksen verovelasta ja/tai maksamattomista sosiaaliturvamaksuista sekä maksusuunnitelmasta. 2) tarjoajayritystä tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu hankintalain 80 §:n mukaisesta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta. 3) tarjousta laadittaessa on otettu huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat lakisääteiset velvoitteet. Tarjouskilpailun voittajan on ennen hankintasopimuksen tekemistä esitettävä edellä kohtaan 1 liittyvät todistukset, jotka tarjouslomakkeessa annettu vakuutus korvaa. Tarjouskilpailun voittajan on ennen hankintasopimuksen tekemistä vaadittaessa esitettävä kohtaan 2 liittyvä todistus. Vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky ja maksukyky Tarjoaja vakuuttaa, että se täyttää vakavaraisuutta, taloudellista kantokykyä ja maksukykyä koskevan vaatimuksen ja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan tilinpäätöstiedot ja/tai muun selvityksen. Hankintayksikkö selvittää Suomen Asiakastieto Oy:ltä tarjoajan riskimittarin riskiluokituksen ja käyttää sitä tarjoajan vakavaraisuuden, taloudellisen kantokyvyn ja maksukykyisyyden arvioinnissa. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan hankintayksikölle erillisestä pyynnöstä tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä muut tilinpäätösasiakirjat, jos ne on julkaistava tarjoajan sijoittumismaassa. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan yllä mainitut asiakirjat myös, jos tarjoajan riskiluokkaa ei ole saatavilla Suomen Asiakastieto Oy:n rekistereistä. Alihankkijat Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, tarjoaja vakuuttaa, että se täyttää alihankkijoiden käyttöä koskevan vaatimuksen. Tarjoaja toimittaa tarjouksen liitteenä selvityksen alihankkijoista (selvityksessä tulee kuvata merkittävimmät alihankkijat, jotka osallistuvat suoraan hankinnan kohteena olevien palveluiden toimittamiseen) sekä pyynnöstä selvityksen alihankkijoiden kanssa tehdyistä sopimuksista ja sitoumuksista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailussa hinnan painoarvo on 40 % ja laadun painoarvo on 60 %. Laatuvertailu toteutetaan arvioinnilla ja pilotoinnilla. Rikosseuraamuslaitos toteuttaa henkilövalokuvausjärjestelmän arvioinnin ja pilotoinnin, jossa arvioidaan hankinnan kohteelle asetettujen tavoitteiden täyttyminen. Arviointi ja pilotointi toteutetaan ennen hankintapäätöksen tekoa ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Arviointi ja pilotointi on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 2 "Arviointi ja pilotointisuunnitelma". Arviointiin ja pilotointiin voivat osallistua kaikki tarjouksen jättäneet tahot, jotka täyttävät kaikki hankinnalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi toimittaja, jonka kanssa tehdään hankintasopimus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (40)
  2. Laatu (60)
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin