«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sipoon kunta : Sipoon Nikkilän keskuspuiston yleissuunnittelun ja osallistuvan budjetoinnin asiantuntijapalvelujen hankinta

20.11.2019 13:36
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024005
Tarjoukset 20.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sipoon kunta
Y-tunnus 0203533-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Teknikka- ja ympäristöosasto, kehittäminen ja tuki
Yhteyshenkilö Maria Mäntylä
Postiosoite Iso Kylätie 18
Postinumero 04130
Postitoimipaikka Sipoo
Maa Suomi
Puhelin +358401849631
Sähköpostiosoite maria.mantyla@sipoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.sipoo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=262659&tpk=0a054f4c-23d0-4448-b464-9732ae7c16d2
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sipoon Nikkilän keskuspuiston yleissuunnittelun ja osallistuvan budjetoinnin asiantuntijapalvelujen hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
TEKY 262641
Hankinnan kuvaus

Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto pyytää tarjoustanne asiantuntijapalvelukokonaisuudesta Uudellamaalla Sipoon keskiosassa sijaitsevan Nikkilän (ruots. Nickby) keskuspuiston yleissuunnitelman laatimisesta. Yleissuunnitelma laaditaan osittain osallistuvaa budjetointi -menetelmää hyödyntäen. Osallistuva budjetointi voidaan toteuttaa esim. tietoteknisten ratkaisujen tai pelillistämisen avulla tai muita konsultin tarjouksessa määritettyjä menetelmiä käyttäen. Osallistuva budjetointi -menetelmän tavoitteena on saada kunnan asukkaat puiston suunnitteluprosessiin mukaan siten, että asukkaat ymmärtävät ratkaisuvaihtoehtojen kustannukset ja vaikutukset. Tavoitteena on muodostaa puiston yleissuunnittelusta demokraattinen prosessi, jossa avoimesti keskustellaan rahasta, resursseista ja myös niiden niukkuudesta. Tarjousta pyydetään tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Keskuspuiston yleissuunnitelmassa tulee ottaa huomioon ensisijaisesti lähiympäristössä sijaitsevan päiväkoti Pikkusydämen ja Nikkilän Sydämen sivistys- ja kulttuurikeskuksen vaatimat tarpeet. Nikkilän Sydämen sivistys- ja kulttuurikeskuksen laajennus toteutetaan aikavälillä 6/2019-6/2021. Puiston suunnittelussa on huomioitava myös lähiympäristön nykyiset ja tulevien asuinrakennusten asukkaat ja muut käyttäjäryhmät (esim. alueen yritykset, yhdistykset ja muut toimijat). Sipoon kunnassa on toteutettu syksyllä 2019 esteettömyyskartoituskävelyt, joista esteettömyystyöryhmä laati raportin, joka on tarjouspyynnön liitteenä 5. Raportin havainnot tullaan huomioimaan puiston suunnittelussa ja ne asetetaan lähtökohdaksi myös osallistuvan budjetoinnin valintoihin. Kunnan esteettömyystyöryhmä on myös mukana projektissa, jotta esteettömyysnäkökohdat tulevat huomioiduiksi. Puisto tulee suunnitella siten, että se koetaan houkuttelevana ja turvallisena kohtaamispaikkana eri ikäisten kuntalaisten näkökulmasta. Tavoitteena on rakentaa puistosta aktiivinen toimintapiste ja viihtyisä olohuone kaikille asukkaille, jossa on mahdollista järjestää myös erilaisia avoimia tapahtumia. Puiston yleissuunnitelmaan tulee osoittaa tarkemmin ne rajatut paikat, esimerkiksi 3-5 paikkaa, joiden suunnittelussa osallistuva budjetointi -menetelmää hyödynnetään (tästä eteenpäin osbu-menetelmä). Osbu-menetelmästä saatuja ratkaisuvaihtoehtoja hyödynnetään rakennussuunnitteluvaiheessa niillä paikoilla, joille yleissuunnitteluvaiheessa on laadittu varaukset. Yksityiskohtainen rakennussuunnittelu ei kuulu tähän toimeksiantoon. Tavoitteena on erilaisin keinoin osallistaa Sipoon kunnan asukkaat mukaan yhteisiä verorahoja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon osbu-menetelmää hyödyntäen. Näin kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia pyritään edistämään. Liite 1 havainnollistaa Nikkilän keskustassa tarkemmin sen puistoalueen, jonka suunnittelussa hyödynnetään osittain osbu-menetelmää. Ensisijainen puistosuunnittelualue on merkitty karttaan punaisella sävyllä. Keltaisella sävyllä olevat alueet ovat rakennuksille kuuluvia pihoja, eivätkä näin ollen kuulu Nikkilän keskuspuiston suunnittelualueeseen. Vihreällä sävyllä olevat osiot ovat uusia rakennuksia, rakennusten lisäosia tai uusia teitä. Ensisijaisella puistosuunnittelualueella (punaisella sävyllä) on myös kaksi hiekkakenttää, joiden sijainti on mahdollista tarvittaessa suunnitella uudelleen. Puiston suunnitteleminen toteutetaan Viherympäristöliiton yhdessä alan toimijoiden kanssa kehittämän Kesy-mallin mukaisesti (tämän avulla huomioidaan ympäristöystävällisyys, vähäpäästöisyys, monimuotoisuus, hulevedet ym.). Keskuspuiston suunnittelussa tulee mm. ottaa huomioon esim. kasviston monilajisuus ja monikerroksisuus. Nikkilän keskustaan sijoittuvan puiston yleissuunnitelman tulee sisältää selostukset ja kuvaukset kaikista tarpeellisista rakenteista ja toiminnoista siten, että suunnitelmien pohjalta pystytään jatkamaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja siirtymään myöhemmässä vaiheessa rakennusurakan kilpailuttamiseen. Tilattavien suunnitelmien tulee esittää havainnekuvien ja tekstiselostuksen muodossa ne periaatteet ja toteuttamisen tavat, joilla suunnittelualueen kohteista muodostuu laadukas ja toiminnallisesti monipuolinen puistoaluekokonaisuus. Kokonaishankkeen alustavan toteutusaikataulun mukaan tässä tarjouspyynnössä kilpailutettavan puiston suunnittelu- ja osallistamisvaihe toteutetaan vuoden 2020 alkupuolella. Tarkemman rakennussuunnittelun ja erillisen rakentamisurakan kilpailuttaminen toteutetaan vuonna 2020 ja keskuspuiston konkreettinen rakentaminen vuosien 2021 ja 2022 aikana. Suunnittelusta vastaavan konsultin tulee toimia yhteistyössä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston projektityöryhmän ja kunnan kaavoituksen kanssa, sekä jos konsultteja on enemmän kuin yksi henkilö, on heidän toimittava kiinteässä yhteistyössä keskenään sujuvan yhteistyön varmistamiseksi.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
40000.00 - 60000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. (71400000-2)
Päänimikkeistö
Kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73220000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Sipoo (K753)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaaditut todistukset, lausunnot, rekisteriotteet ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia, laskettuna niiden saapumisesta hankintayksikölle. Soveltuvuusvaatimusten tulee täyttyä myös tarjoajan mahdollisten alihankkijoiden osalta. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä. Mikäli tarjous ei sisällä niitä selvityksiä ja todistuksia, jotka joko on pyydetty liittämään tarjoukseen tai on erikseen pyydetty toimittamaan asetetussa määräajassa, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajalta edellytetään, että: 1) Tarjoajalla (oman organisaation palveluksessa oleva henkilöstö) / tarjoajan ehdottamalla alihankkijalla tulee olla viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta kokemusta ja kolme (3) kpl referenssejä viheraluesuunnittelusta siten, että viheraluesuunnittelusta vastaava henkilö on suunnitellut monipuolisia puistoalueita, jotka soveltuvat eri ikäisille väestöryhmille ja toimijoille. Tarjouksessa nimetyn vastuuhenkilön tulee kaikissa mainituissa referensseissä olla toiminut viheralueiden suunnittelusta vastaavana pääasiallisena tahona. 2) Tarjoajalla (oman organisaation palveluksessa oleva henkilöstö) / tarjoajan ehdottamalla alihankkijalla tulee olla viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta kokemusta ja yhteensä neljä (4) kappaletta referenssejä osallistuvasta budjetoinnista ja/tai osallistamismenetelmistä. Tarjouksessa nimetyn vastuuhenkilön tulee kaikissa mainituissa referensseissä olla toiminut osallistamisesta vastaavana pääasiallisena tahona. 3) Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja on suorittanut lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut. Tarjoajalla on oltava muutkin tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kunnossa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkiota. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä ja tarjous tulee myös toimittaa suomen kielellä. Tarjouksen on täytettävä tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintamenettely toteutetaan vaiheittain seuraavassa järjestyksessä: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten pisteytys ja vertailu kahden kuoren menettelyä käyttäen 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen tarjoajille 6. Hankintasopimusten solmiminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Tarjouksen kokonaishinta (30)
  2. Tarjouksen laatu (70)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.12.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin