«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Eteisvärinäpotilaan vaikuttavuuspilotti

20.11.2019 09:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023960
Tarjoukset 23.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 1567535-0
Yhteyshenkilö Arttu Karjalainen
Postiosoite PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero 00029
Postitoimipaikka HUS
Maa Suomi
Sähköpostiosoite mons.vermis@gmail.com
Internet-osoite (URL) http://www.hus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=259849&tpk=d47c0ea0-9b68-40cd-b265-4748cdbed6f3
Hankintayksikön luonne
Muu: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Eteisvärinäpotilaan vaikuttavuuspilotti
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HUS 266-2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on kehittämishanke, jossa kuvataan eteisvärinäpotilaiden hoitopolun tavoitetila ja luodaan suunnitelma toimenpiteistä, joiden avulla hoitopolkua voidaan kehittää kohti tavoitetilaa. Keskeisinä tavoiteina on lisätä hoidon asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta. Hankintaan kuuluu eteisvärinäpotilaan hoidon vaikuttavuuden mittareiden kehittäminen ja käyttöönotto siten, että mittaamisesta ja siihen perustuvasta toiminnan kehittämisestä tulee suunnitelmallinen ja jatkuva osa toimintaa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 2 (palvelukuvaus).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Kyseessä on hankintalain 25 §:n kynnysarvon ylittava, ns. kansallinen hankinta. Hankinnassa käytetään hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä kuitenkin siten, että seuraavassa hankintamenettelyn kuvauksessa olevat poikkeamat ohittavat hankintalain 32 §:n. HANKINTAMENETTELYN KUVAUS: Julkaisemalla hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön HUS pyytää tarjoajia jättämään tarjouksensa tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: HUS 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset, kelpoisuusehtojen täyttymisen käytettävissään olevista rekistereistä ja tarvittaessa pyytää tarjoajilta kelpoisuusehtojen täyttymisen osoittavat todistukset. 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 4. Vertailee tarjoukset. Tämän jälkeen HUS voi (i) valita tarjouskilpailun voittajaksi vertailukriteerien perusteella parhaaksi arvioidun tarjoajan, tai (ii) siirtyä neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä, jos: (i) tarjouskilpailussa ei ole saatu yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta; (ii) yhtään tarjousta ei voida hyväksyä liian korkean hinnan tai muun syyn vuoksi; tai (iii) HUS katsoo tarpeelliseksi neuvotella tarjousten yksityiskohdista. Neuvotteluun kutsutaan kaikki määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneet tarjoajat, jotka täyttävät tarjouspyynnössä kuvatut tarjoajan soveltuvuutta koskevat ehdot. Neuvottelujen tavoitteena on päivittää alkuperäistä tarjouspyyntöä siten, että neuvotteluihin valitut tarjoajat voivat jättää sen perusteella uudet tarjoukset. Neuvotteluja käydään tasapuolisesti kaikkien mukaan kutsuttujen tarjoajien kanssa HUSin määrittelemä aika. Neuvottelujen jälkeen HUS toimittaa kaikille neuvotteluissa mukana olleille tarjoajille päivitetyn tarjouspyynnön, jonka perusteella tarjoajat jättävät uudet tarjoukset. Uudet tarjoukset vertaillaan uudessa tarjouspyynnössä kuvattujen kriteerien mukaisesti ja tarjouskilpailun voittaja valitaan tämän vertailun perusteella. Kun tarjouskilpailun voittaja on valittu, HUS tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille. VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET SEKÄ OSATARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Osatarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin