«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helen Sähköverkko Oy : Helen Sähköverkko Oy:n jakelumuuntamoiden kaukokäyttö- ja valvontalaitteistojen hankinta

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023942
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-552784
Osallistumishakemukset 08.12.2019 klo 23.30 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=256899&tpk=7c7239c0-980c-4f43-981b-82c49cc41563

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helen Sähköverkko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2035428-7
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:HELEN
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riitta Juutilainen
Puhelin:+358 96171
Sähköpostiosoite:riitta.juutilainen@helen.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.helensahkoverkko.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=256899&tpk=7c7239c0-980c-4f43-981b-82c49cc41563

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=256899&tpk=7c7239c0-980c-4f43-981b-82c49cc41563
I.6) Pääasiallinen toimiala
Sähkönsiirto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helen Sähköverkko Oy:n jakelumuuntamoiden kaukokäyttö- ja valvontalaitteistojen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kaukomittaus- ja päätelaitteet. (32440000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helen Sähköverkko Oy hankkii muuntamoautomaatiojärjestelmän testattuna ja käyttöönotettuna sekä em.järjestelmän ylläpidon. Muuntamoautomaatio Helen Sähköverkko Oy:ssä koostuu muuntamoiden kuormaerottimien kauko-ohjauksesta, verkon vikaindikoinneista, verkon tilatiedosta sekä muuntamon monitoroinnista mittausten ja hälytysten avulla. Muuntamoautomaatiojärjestelmä sisältää myös kommunikaation muuntamoilta Helen Sähköverkon käyttökeskukseen ja käytönvalvontajärjestelmään sekä tarvittavat rajapinnat. Järjestelmään kuuluu lisäksi mittausdatan keruu tietovarastoon. Hankinnan muuntamotason laitteistojen kokonaismäärä on noin 50 kpl vuodessa. Muuntamotasolla laitteistojen asennuksiin ja käyttöönottoihin käytetään tilaajan kokonaisvastuurakentamisen (KVR) kumppania. Sopimus on kestoltaan 36 kk sopimuksen tekemisestä ja tätä sopimusta on mahdollisuus jatkaa 24 kk optiolla.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää: a) Muuntamoautomaatiojärjestelmä pitää sisällään jakelumuuntamoiden kuormanerottimien kauko-ohjauksen, keskijänniteverkon oikosulku- ja maasulkuvikaindikoinnit, muuntamohälytykset ja mittauksia vähintään pienjänniteverkosta. Muuntamoautomaatiojärjestelmä sisältää järjestelmän tarvitsemat tietoliikenneyhteydet ja järjestelmä liitetään käytössä olevaan käytönvalvontajärjestelmään. Muuntamotason laitteisto sisältää em. ominaisuuksiin tarvittavat laitteet ja komponentit sekä akut varasähköä varten. b) Muuntamoautomaatiojärjestelmän järjestelmätason ylläpito pitää sisällään järjestelmätason ja tietoliikenneyhteyksien ylläpidon 15 vuoden ajan (sis. takuuajan). Ylläpito sisältää dokumentaation ylläpidon, ohjelmistopäivitykset, kuukausiraportoinnin, tietoliikenteenvalvonnan, tietoturvan jne. Järjestelmän tulee täyttää SFS 6000 sarjan standardien vaatimukset. Vaaditut käyttöolosuhteet laitteistoille -40° … +40 °C. Keskijänniteverkon nimellisjännitteet ovat 10 kV ja 20 kV. 10 kV verkko on maasta erotettu ja 20 kV verkko on kompensoitu, paitsi poikkeusoloissa maasta erotettu. Maasulkusuojaus on hälyttävä, paitsi 20 kV verkon ollessa maasta erotettu. Keskijänniteverkon vikaindikoinnit pitää toimia sekä maasta erotetussa että kompensoidussa verkossa. Tätä hankintaa ei ole jaettu osiin, mutta toimituksen aikaiset muuntamotason asennustyöt eivät sisälly tähän hankintaan, vaan nämä asennukset tehdään tilaajan KVR-kumppanin toimesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiona 24 kk

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiona: - muuntamotason takuuajan jälkeistä ylläpitoa sekä akkujen vaihtoa seurannan perusteella tai aikaperustaisesti. Muuntamotason kenttätöihin tulee käyttää tilaajan KVR-kumppania, joka veloittaa tarjoajaa tuntihinnaston mukaisesti. - mahdollisuus jatkaa sopimusta optiona 24 kk

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valitun sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset, mikäli sopimuskumppani ei kuulu Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani-palveluun. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia niiden jättöpäivästä lukien. Todistuksia ei tarvitse toimittaa, mikäli valittu sopimuskumppani on liittynyt Tilaajavastuu.fi-palveluun tai valittu sopimuskumppani on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkinen osakehtiö (oyj). Valitun sopimuskumppanin on tilaajavastuulain niin edellyttäessä noudatettava tilaajavastuulakia. Ehdokas/tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos ehdokasta tai tarjoajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaalla on itsellään oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan ehdokkaan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Ehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai vastaava, tai sen katsotaan tilinpäätösasiakirjojen tai muun (jos tilinpäätöstietoja ei ole, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa) vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Ehdokkaat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Ehdokkaat, joiden ratingluokitus on B taikka riskiluokitus 4, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Ehdokkaalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

KONSORTIO: Jos ehdokas on ryhmittymä, ehdokkaan on annettava selvitys siitä, että vaatimukset tämän ilmoituksen mukaisesti täyttyvät. Lisäksi ehdokkaan on osallistumishakemuksessa annettava selvitys konsortion osapuolten sitoumuksista hankinnan toteuttamiseen sekä konsortion jäsenten työnjakoja nimettävä konsortion sopimusyht.hlö viestintä-/reklamaatioasioita varten. Konsortion osapuolilla on yhteisvastuu tämän kilpailutuksen perusteella mahdollisesti syntyvän sopimuksen mukaisista kaikista palveluntuottajan velvoitteista. ALIHANKINTA: Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu sopimuksen kohteena olevasta toimituksesta, vaikka osan siitä toimittaisi palveluntuottajan alihankkija. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan ja hyväksyttämään mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat tilaajalla.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset kohdan III.1.1 mukaan sekä rikosrekisteriote tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenestä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävästä henkilöstä. Hankintamenettelyä varten koostettavan rikosrekisteriotteen voi tilata lomakkeella Oikeusrekisterikeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa (lisätietoja osoitteesta http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html). Tulevan sopimuskumppanin on toimitettava tarvittavat rikosrekisteriotteet jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.12.2019 23:30
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Helen Oy
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:HELEN
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:helen@helen.fi
Internet-osoitehttp://www.helen.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin