«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Työterveyslaitos : Työterveyslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uudistaminen

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023901
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-551314
Osallistumishakemukset 23.12.2019 klo 20.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ttl?id=252834&tpk=073fc828-e15a-4383-aa79-bd081fd63df7

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Työterveyslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0220266-9
Postiosoite:PL 40
Postinumero:00032
Postitoimipaikka:Työterveyslaitos
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Heikkinen
Puhelin:+358 304742651
Sähköpostiosoite:ERP-kilpailutus@ttl.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ttl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ttl?id=252834&tpk=073fc828-e15a-4383-aa79-bd081fd63df7

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ttl?id=252834&tpk=073fc828-e15a-4383-aa79-bd081fd63df7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Työterveys ja -turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työterveyslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uudistaminen
Viitenumero:
3554202
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Työterveyslaitos (jäljempänä ”TTL", "hankintayksikkö” tai ”tilaaja”) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun osallistumisilmoituksen sekä sen liitteiden mukaisesti. Tavoitteena on hankkia ja käyttöönottaa toiminnanohjausjärjestelmä. Käyttäjiä järjestelmällä tulisi olemaan noin 500 henkilöä. Uudella järjestelmällä korvataan Työterveyslaitoksessa nykyisin käytössä oleva Microsoft AX 2012 R2-järjestelmä. Tavoitteena on hyvin hallittu ja kustannustehokas, moderni, integroituva, avoimin rajapinnoin varustettu ERP-ratkaisu. ERP-ratkaisun tulee täyttää lainsäädännön ja TTLn toiminnan vaatimukset sekä olla sujuvasti mukautettavissa tuleviin muutoksiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on hankkia ja käyttöönottaa korvaava toiminnanohjausjärjestelmä nykyisen Microsoft AX 2012 R2:n tilalle, joka on TTL:n toiminnanohjausjärjestelmä ja tunnetaan TTL:lla ”Jotina”. Sisäisillä käyttäjillä tarkoitetaan TTL:ään työsuhteessa olevia käyttäjiä, joilla on pääsy TTL:n sisäisiin järjestelmiin. Sisäisiä käyttäjiä nykyisellä ja uudella järjestelmällä on noin 500 henkilöä, kun huomioidaan tuntikirjauksia tekevät käyttäjät. Tarkemmat toimintojen käyttäjämäärät eri lisenssien kohdalla täsmentyvät neuvotteluiden aikana. Nykyinen järjestelmä on osin vanhentunut eikä tue parhaalla mahdollisella tavalla TTL:n toimintaa ja sen suunnittelua. Tavoitteena on hyvin hallittu ja kustannustehokas, moderni, integroituva, avoimin rajapinnoin varustettu ERP-järjestelmä. ERP-järjestelmän tulee vastata kaikkien TTL:n eri toimintojen suunnittelu-, seuranta- ja raportointitarpeisiin. ERP-järjestelmä tulee myös täyttää nykyisen lainsäädännön ja toiminnan vaatimukset. Uuden ERP-järjestelmän on suunniteltu olevan monipuolisempi ja tukevan TTL:n prosesseja paremmin kuin nykyinen järjestelmä. Lisäksi on suunniteltu, että uuden järjestelmän käyttöä voidaan laajentaa sekä integroida aikaisempaa useampiin muihin TTL:n käytössä oleviin tietojärjestelmiin. TTL:n toiminnanohjausjärjestelmän hankinta kattaa varsinaisen tietojärjestelmän, sen ylläpidon ja sen käyttöönottavan projektin sekä palveluun liittyvän dokumentaation. Hankinta sisältää kaikki ERP:n ja projektien vaatimat osat ja työt, sisältäen myös mahdolliset toimittajan alihankintana toimittamat osuudet. Hankinnan vaatimukset tulevat tarkentumaan neuvotteluiden aikana. Hankinta on kokonaistoimitus yhdeltä toimittajalta. Toimituksen sisältöä kuvataan tarkemmin Liite O1 Kuvaus hankintayksiköstä ja hankinnasta sekä Liite O1.1 Hankinnan kohteen erittely

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa 36 kuukauden sopimuksen jälkeen toistaiseksi erikseen neuvotteluvaiheessa täsmennettävällä irtisanomisajalla.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:4
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden laajentaa hankintaa dokumenteissa manituilla lisäominaisuuksilla ja tai lisäpalveluilla, joita ei ole määritelty pakollisiksi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.12.2019 20:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä (hankintalaki 34 §), koska hankinnan monimutkaisuus vaatii suunnittelua, olemassa olevien ratkaisujen mukauttamista tilaajan tarpeisiin, joiden tarkoituksenmukainen toteutustapa voidaan valita vain neuvottelemalla. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Osallistumisvaiheen asiakirjoissa on liitteenä alustavat luonnokset tarjouspyynnöstä liitteineen sekä neuvottelukutsuluonnos ja ne ovat saatavilla vain suomen kielellä. Joitakin hankintayksikön liitteitä voi olla englanninkielellä. Alustava tarjouspyyntö liitteineen on hankintayksikön alustavia näkemyksiä ja asiakirjoja muutetaan ja täsmentämään hankintaprosessin kuluessa. Tilaaja on käyttänyt osallistumisvaiheen ja osallistumishakemusohjeen laadinnassa seuraavaa asiantuntijaa: Uttrang Thor-Touch / PTCServices Oy. Edellä mainitun yhtiön asiantuntija on esteellinen toimimaan hankkeessa ehdokkaiden tai tarjoajien neuvonantajina tarjouskilpailun aikana. Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta ehdokkaille/tarjoajille korvausta. Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) asianosaisjulkisuutta koskevin osin ja hankintalain (Hankintalaki 1397/2016) 138 §:n mukaisesti. Toimitettuun osallistumishakemukseen ja kaikkiin muihin asiakirjoihin on merkittävä selkeästi liike- tai ammattisalaisuudet sekä erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta. Osallistumishakemusten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin