«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Liikenne- ja viestintävirasto : Liikenne- ja viestintäviraston ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 27001 –sertifikaattien arvioinnit

18.11.2019 15:03
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023833
Tarjoukset 20.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Liikenne- ja viestintävirasto
Y-tunnus 2924753-3
Yhteyshenkilö Iris Kantolinna
Postiosoite Kumpulantie 9
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295345000
Sähköpostiosoite kilpailut@traficom.fi
Faksi +358295345095
Internet-osoite (URL) http://www.traficom.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262421&tpk=fe64f1f5-40de-4747-b01b-d0d5c0be3f0e
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Liikenne- ja viestintäviraston ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 27001 –sertifikaattien arvioinnit
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
TRAFICOM/471511/02.03.01/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtamisjärjestelmän ulkoinen sertifiointiauditointi. Johtamisjärjestelmä koostuu laatu- (ISO 9001:2015), ympäristö- (ISO 14001:2015) ja tietoturvajärjestelmistä (ISO 27001:2013). Hankinta käsittää ne sertifiointi- ja seuranta-auditoinnit, jotka ovat tarpeen edellä mainittujen standardien mukaisten sertifikaattien myöntämiseksi ja ylläpitämiseksi. Traficomilla on voimassaolevat seuraavat sertifikaatit: - ISO 9001:2015 10.6.2020 saakka - ISO 14001:2015 10.6.2020 saakka - ISO/IEC 27001/2013 21.10.2020 saakka Sertifikaateista ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kattavat tällä hetkellä Traficomin liikenteen toiminnot sekä yhteiset tukipalvelut kaikissa toimipisteissä. Sertifikaatti ISO/IEC 27001/2013 kattaa koko Traficomin sen kaikkine toimipisteineen lukuun ottamatta kansallisen tietoturvallisuusviranomaisen tehtäviä (NCSA-FI), viranomaisten tietojärjestelmien arviointitehtävää sekä tietoturvallisuuden arviointilaitosten hyväksyntätehtävää. Traficomin organisaatiokaavio on tarjouspyynnön liitteenä 1. Viraston henkilöstömäärä on lokakuussa 2019 noin 995 henkilöä. ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaattien piirissä on tällä hetkellä noin 800 henkilöä 15 eri toimipaikalla (Helsinki, Rovaniemi, Lappeenranta, Savonlinna, Kotka, Turku, Maarianhamina, Oulu, Vaasa, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Mikkeli, Seinäjoki ja Tampere). ISO 27001 sertifikaatin piirissä olevissa toiminnoissa on noin 970 henkilöä. Hankinnan tarkempi sisältö ilmenee tarjouspyynnöstä ja tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Auditointi- ja tarkastuspalvelut. (79212000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
- 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hankintalain pakolliset poissulkemisperusteet: Traficomilla on oikeus ja velvollisuus sulkea pois tarjouskilpailusta yritys, jonka kohdalla toteutuu hankintalaissa säädetty poissulkemisperuste. Työehtoja koskevien vaatimusten noudattaminen: Yritys vakuuttaa, että se on ottanut tarjousta laatiessaan huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat lakisääteiset velvoitteet. Ammatti- ja kaupparekisteriin kuulumista koskevat vaatimukset: Yrityksellä on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus. Yritys on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne: Yrityksen tulee olla suorittanut lakisääteiset eläke-, vakuutus ja sosiaaliturvamaksunsa. • Edellä mainituista seikoista esitettävä selvitys: Tarjouspyynnön liite 2 Tarjoajan vakuutus Riippumattomuus: Tarjoajan on kuvattava tarjouksessa (tai liitettävä tarjouksen liitteeksi kuvaus), onko yrityksellä ollut nyt tai aikaisemmin tai mahdollisesti suunnitteilla muuta kuin tässä tarjouspyynnössä yksilöityä yhteistä toimintaa Traficomin kanssa. Kuvauksesta tulee käydä erityisesti ilmi, onko yrityksellä joitain sellaisia riippuvuussuhteita Traficomiin, jotka voisivat vaikuttaa hankinnan kohteena olevan palvelun suorittamiseen. Riippuvuussuhteena voidaan pitää esimerkiksi voimassaolevaa toimitussopimusta tai toimilupaa. Yrityksen tulee riippumattomuutta selvittäessään huomioida myös yrityksen konsernirakenne. Riippuvuutta ei synny konsernirakenteessa, jos tarjoajayrityksen ja Traficomiin riippuvuussuhteessa olevan yrityksen hallituksessa on korkeintaan 20 % samoja henkilöitä. • esitettävä selvitys: esitettävä selvitys tarjouksessa Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys: Tarjoajan tulee olla jossain EU- tai ETA-valtiossa akkreditoitu sertifiointilaitos suorittamaan hankinnan kohteena olevat palvelut. Akkreditointien (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 27001:2013) tulee kattaa NACE-asetuksen (EY-asetus 1893/2006) mukainen NACE-koodi 84 tai jokin sen alakoodeista (84.1, 84.2, 84.3). • esitettävä selvitys: selvitettävä tarjouksessa organisaation akkreditoinnit Tarjoajan referenssit: Tarjoajalla pitää olla kokemusta menestyksellisesti hoidetusta, samantyyppisestä palvelusta. Vaatimuksena on vähintään kaksi (2) ulkoiselle asiakkaalle tehtyä sertifiointiauditointia jokaisesta seuraavasta standardista: ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 27001. Sertifioinnit tulee olla viimeisen kahden vuoden ajalta. Esitettyjen referenssien on oltava tilaajan tarkistettavissa. • esitettävä selvitys: referensseistä on esitettävä selvitys tarjouspyynnön liitteellä 4 Henkilöstö: Tarjoajan on nimettävä yksi pääarvioija ja kaksi arvioijaa. Palvelusta vastuussa olevalla tarjoajan pääarvioijalla tulee olla Lead Auditor IRCA pätevyys. • esitettävä selvitys: palveluun tarjottavat henkilöt nimettävä tarjouksessa ja heistä on esitettävä selvitys tarjouspyynnön liitteillä 5-7 • lisäksi tarjoaja voi liittää tarjoukseensa muun sellaisen selvityksen, jonka se katsoo osoittavan yrityksen ammatillista, taloudellista tai teknistä soveltuvuutta • Traficomin tietoja käsittelevien henkilöiden on sitouduttava antamaan suostumuksensa perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen. Traficom vastaa turvallisuusselvityksen kustannuksista. Mikäli henkilö ei ole asunut pysyvästi Suomessa viimeisen 10 vuoden ajan, Tarjoaja vastaa kustannuksellaan Traficomin riittäviksi arvioitavien taustaselvitysten hankkimisesta. • Pääarvioijan ja arvioijien tulee olla Suomen kansalaisia. Arvioijat tulevat käsittelemään tietoaineistoja, joita käsittelevälle virkamiehelle asetetaan vaatimuksia valtion virkamieslaissa (Virkamieslaki 3:7 § 12. mom.), minkä johdosta vaatimusta sovelletaan myös arvioijiin.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

ks. edellä ja tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

1. YLEISTÄ Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) (hankintalaki) 32 §:n tarkoittamaa avointa menettelyä käyttäen. 2. RYHMITTYMÄNÄ TARJOAMINEN JA ALIHANKINTASUHTEET Sopimus tehdään sen toimittajan (yrityksen) kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen toimittaja on vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin, kun se käyttää alihankkijoita. Alihankintasuhteisiin liittyvät ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. 3. TARJOUSTEN KÄSITTELY 3.1. Tarjoajien soveltuvuus Ennen tarjousten käsittelyä arvioidaan, täyttävätkö tarjoajat taloudelliselle ja rahoitukselliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle asetetut vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen tehdään tarjouksessa annettujen tietojen .Toimittajia pyydetään tarkastamaan ennen tarjouksen jättämistä, että palvelussa olevat tiedot ovat oikein. 3.2. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus Tarjottujen palvelujen on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia. tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt selvitykset. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistuksessa tarkastetaan tarjousta kokonaisuudessaan. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. 3.3. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehdään kohdassa "Päätöksenteon perusteet" kuvatulla tavalla. 3.4. Hankintapäätös ja tiedoksianto Hankintapäätös lähetetään sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. Hankintapäätös voidaan tehdä hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi tai tuomioistuimen salliessa hankinnan täytäntöönpanon.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.12.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin