«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Finavia Oyj : Finavia Oyj: Jyväskylän lentoaseman lentoliikennealueiden peruskorjaus, päällystysurakka 2020

18.11.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023694
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 223-548184
Tarjoukset 18.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262591&tpk=cf131660-f408-4a8f-b51e-edd508b685ab

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2302570-2
Postiosoite:Lentäjäntie 3
Postinumero:01530
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Liisa Katajala
Puhelin:+358 403341683
Sähköpostiosoite:liisa.katajala@finavia.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finavia.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.finavia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262591&tpk=cf131660-f408-4a8f-b51e-edd508b685ab

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262591&tpk=cf131660-f408-4a8f-b51e-edd508b685ab
I.6) Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Finavia Oyj: Jyväskylän lentoaseman lentoliikennealueiden peruskorjaus, päällystysurakka 2020
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt. (45233000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakka käsittää Jyväskylän lentoaseman lentoliikennealueiden korjauksen päällystysurakan työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Urakkamuotona on yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija vastaa oman urakkansa osalta työnjohdosta ja pääurakoitsijan velvoitteista. YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana toimii maarakennusurakoitsija (Lentoliikennealueiden peruskorjaus, maarakennusurakka 2020). Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, jolla on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylän lentoasema.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakkaan kuuluu päällystystöiden tekeminen urakka-asiakirjojen rakennussuunnitelmien ja työselostuksien mukaisesti. Päällystysurakka sisältää Jyväskylän lentoaseman päällystystyöt täysin valmiiksi rakennettuna tilaajan hankinnat huomioon ottaen työmaan johtovelvollisuuksineen sekä työmaapalveluineen. Lentoasema on työmaaympäristönä vaativa ja siellä on monia erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon rakennushankkeen toteutuksessa. Tilaaja on laatinut alustavan työmaan vaiheistuksen, jossa on huomioitu sekä rakennustöiden että lentoliikenteen sujumisen edellytykset ja vaatimukset. Lentoasema on käytössä suuren osan urakka-ajasta. Lentoaseman toiminnasta aiheutuvat jatkuvat rajoitteet on esitetty mm. vaiheistuskuvissa, mutta lyhytkestoisia rajoitteita mm. kulkemisiin ja aitamuutosten tekemisiin voi tulla lentoliikenteen aikatauluista. Urakassa käytetään vain siirrettävää asfalttiasemaa. Ko. asfalttiasemalta saa tehdä massoja vain lentoaseman alueelle. Urakassa ei käytetä RC- massoja eikä vaadita lämpökameraseurantaa, koska asfalttimassat tehdään lentoasemalla sijaitsevasta siirrettävältä asfalttiasemalta. Urakassa käytettävä elvyttimen määrä tarkennetaan tilaajan kanssa remix- töiden alkaessa: syntyvä hintamuutos käsitellään erikseen urakkaneuvotteluissa ja työn aikana. Päällystysurakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu päällystystyöt täysin valmiiksi suoritettuna, rakennussuunnitelmien (mm. määrä- ja yksikköluettelon sekä urakkarajaliitteen mukaisten töiden) ja laatuvaatimusten mukaisesti. Kaikki työt on esitetty tarjouspyyntöaineistossa. Urakoitsijan tulee varautua riittävin resurssein ja työtekniikoin todella vaihteleviin sääolosuhteisiin urakan aikana. Tilaaja ei vastaa millään tasolla sääolosuhteista tai niiden muutoksista tai poikkeavuuksista tilastollisista keskiarvoista. Urakoitsijalle ei ole oikeutta vaatia lisäaikaa tai korvauksia urakan aikana sääolosuhteista tai niiden muutoksista johtuen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:4.5.2020 - 30.9.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tilaaja edellyttää, että tarjoaja on tutustunut urakka-alueeseen Jyväskylän lentoasemalla ennen tarjouksen antamista. Aluetta esitellään tarjoajille 26.11.2019 klo 12. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen Tero Hongellille p. 0406316241

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoaja on ryhmittymä tai jos tarjoaja käyttää alihankkijaa tarjousvaiheessa täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta tai alihankkijan kanssa tehty sopimus. Aiesopimukseen ja alihankkijan kanssa tehtyyn sopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen päävastuualueet hankkeessa ja että osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan. Alihankkijan osalta yhteysvastuu tilaajaa täyttyy sillä, että sopimukseen kirjataan urakoitsijan vastaavan alihankkijasta kuin omastaan. Ryhmittymä ei voi toimia rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Jos tarjoaja on ryhmittymä, on aiesopimukseen kirjattava, kuka ryhmittymän osakasyritys toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat soveltuvuusvaatimukset: 1. Tarjoajan liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava infraurakoinnissa keskimäärin yli 5 000 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. 2. Tarjoajan luottoluokitus tulee olla vähintään Suomen Asiakastieto Oy:n rating A (tyydyttävä) tai selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tilaaja tarkistaa tarjoajan luottoluokituksen Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista. Mikäli tarjoajan luottoluokitustietoja ei löydy Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista, on tarjoajan osoitettava luottokelpoisuutensa tilaajan pyynnöstä ennen hankintapäätöksen tekoa toimittamalla tilaajalle viiden viimeisen tilikauden tilinpäätöstiedot, tiedot omavaraisuusasteesta sekä mahdolliset maksuhäiriöt. 3. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva YSE 1998:n mukaiset vastuut kattava toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutuksen tulee kattaa tilaajalle, kolmannelle osapuolelle ja näiden omaisuudelle aiheutuneet vahingot. 4. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa Tilaaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppanipalveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: -selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin -kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon -todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty -todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -selvitys työterveyshuollon järjestämisestä -selvitys siitä, että tarjoaja noudattaa suomalaisten työehtosopimusten määräyksiä sekä niitä palkka-, sosiaaliturva-, eläke- ja muita ehtoja, joita Suomen lain ja muiden työehtosopimusten määräysten mukaisesti on noudatettava saman laatuisessa työssä -tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat soveltuvuusvaatimukset: 1. Tarjoajan on tullut toteuttaa ja saattaa päätökseen viimeisen viiden (5) vuoden aikana tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien vähintään yksi (1) päällystysurakka, missä päällystystöiden osuus urakkasummasta on ollut yli 2,5 miljoonaa euroa (alv=0%). 2. Tarjoajalla tulee olla ulkopuolisesti todennettu sertifioitu laadunhallintajärjestelmä (esimerkiksi RALA-sertifiointi tai SFS_EN ISO 9001 laatusertifikaatti). 3. Tarjoajan nimeämällä vastuullisella työnjohtajalla (sekä hänen sijaisellaan) tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus. Hänellä tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään 5 vuotta vastuullisen työnjohtajan työkokemusta. Lisäksi hänen tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaan ja pystyä olemaan läsnä työmaa-alueella jokaisena työpäivänä. Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta edellytetään vähintään tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tilaajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.12.2019 13:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.11.2019
«« Takaisin