«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen : Pihlajiston ala-asteen väistötilat

15.11.2019 09:44
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023635
Tarjoukset 5.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Joonas Hautala
Postiosoite PL 58225 (Elimäenkatu 5)
Postinumero 00510
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358931087868
Sähköpostiosoite kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Internet-osoite (URL) https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=232157&tpk=dd270f16-2b56-4b33-90d5-7bb62a259f0f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pihlajiston ala-asteen väistötilat
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
232157
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen-palvelu pyytää tarjoustanne Pihlajiston ala-asteen väistötilojen tilaelementtirakennuksen toimituksesta, asennuksesta, käyttökuntoon saattamisesta ja tilojen käytön koulutuksesta. Tontille asennetaan viitepiirustuksen mukaisesti tilaelementtitiloja yli neljällesadalle lapselle yhteensä noin 2000 hym², jotka liitetään vieressä olevien katualueiden sähköverkkoon sekä tele-, vesi- ja viemärijohtoverkkoon. Rakennuskohde on osoitteessa Harjannetie 40, 00710 Helsinki, tai sen läheisyydessä. Vuokrasopimus valitun tilaelementtitoimittajan kanssa tehdään määräajaksi 1.6.2020 - 31.5.2025, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Irtisanomisaika on toistaiseksi voimassaolevana sopimusaikana sopimuskumppaneilla kuusi kuukautta. Tilojen toimitus tämän tarjouspyynnön liitteenä olevan hankintaohjelman mukaisesti. Tilaaja hakee toimitettaville tiloille rakennusluvan viitesuunnitelman mukaisesti. Toimittaja hyväksyttää rakennusvalvonnalla rakennettavan palviljongin tuotantosuunnitelman. Mikäli lupaa ei myönnetä haetun mukaisille tiloille, varaa tilaaja oikeuden keskeyttää hankintamenettely. Toimittajan tulee purkaa ja poiskuljettaa rakennukset kolmen kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisen jälkeen, jollei yhteisesti ole muuta sovittu. Mahdollisesta lunastuksesta sovitaan erikseen. Tarjouksen valintaperusteena oleva kokonaisedullisin hinta muodostuu seuraavasta pyydetystä hinnasta: Kokonaisvuokrahinta kuukautta kohden, vuokra-ajan ollessa 1.6.2020 - 31.5.2025 (alv. 0%). Valittu tarjoaja sitoutuu tekemään erillishintoina pyydetyt työt tarjoamallaan hinnalla, mikäli rakennuttaja tilaa työn tai työt. Rakennuttaja ei ole velvollinen tilaamaan erillishintoina pyydettyjä töitä. Rakennuttaja perustelee hankinnan jakamatta jättämistä sillä, että väistötiloja tullaan hankkimaan lähiaikoina isoja määriä, joten rakennuttaja on muodostanut hankinnoista maantieteellisesti sopivia kokonaisuuksia. Suurempien kokonaisuuksien hallinta ja pienemmän sopimuskumppaneiden määrän koordinointi on teknisesti ja taloudellisesti järkevää.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Opetus- tai tutkimuslaitosten rakentamistyöt. (45214000-0)
Elementtirakennukset. (44211000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.6.2020 - 31.5.2025

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset: 1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava keskimäärin vähintään 2 000 000 €/tilikausi (tilikauden pituus 12kk). 2. Tarjoajan luottoluokitus tulee olla vähintään Suomen Asiakastieto Oy:n rating A tai selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tilaaja tarkistaa tarjoajan luottoluokituksen Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista. Mikäli tarjoajan luottoluokitustietoja ei löydy Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista, on tarjoajan osoitettava luottokelpoisuutensa tilaajan pyynnöstä ennen hankintapäätöksen tekoa toimittamalla tilaajalle viiden viimeisen tilikauden tilinpäätöstiedot, tiedot omavaraisuusasteesta sekä mahdolliset maksuhäiriöt. 3. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita/aliurakoitsijoita, on näiden tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet oltava kunnossa. 4. Tarjoajalla on oltava voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevien töiden toimialaan liittyvät työt ja on arvoltaan vähintään 500 000 €. Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset: 1. Tarjoajalla tulee olla vähintään 2 kpl toteutettua ja vastaanotettua vähintään 1000 brm2:n suuruista tilaelementtirakennusta viimeisen viiden vuoden aikana tarjouksen vastaanottopäivämäärästä lukien. 2. Tarjoajan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus. Valmistumisen jälkeistä vastuullisen työnjohtajan työkokemusta vähintään 5 vuotta. Vastuullisen työnjohtajan tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaan. Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 ja sivu-urakan alistamismenettelyt siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. 3. Tarjoaja vastaa vuokra-ajan taloteknisistä huolloista vuokra-hintaan kuuluvana.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: - selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin. - kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon. - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty. - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta - tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kohteiden asennustyöt ja ennallistamistyöt sisältyvät urakkaan. Asennustöiden tulee sisältää elementtirakennusten kuljetukset, asennukset ja purkamiseen liittyvät työt suunnitelmineen. Kohteissa alue ennallistetaan lähtötasoon saakka urakkaohjelman mukaisessa laajuudessa urakoitsijan toimesta, kun väistötilat poistetaan kohteesta. Tarjoajan tulee tarjouksessa ilmoittaa erittelyllä pystytys ja poisvienti. Mikäli tiloja siirretään sopimusaikana (myös optioaika) tilaaja maksaa siirrosta edellä mainitun erittelyn mukaisen hinnan korotettuna 2%/vuokravuosi. Urakkarajat hankintaohjelmien mukaan. Tilaelementtien on täytettävä energiamääräykset osalta valmistumisvuotensa RakMK D3:n vaatimukset. Esteettömyys on huomioitava väistötilojen invalidiliuskoissa ja kulkuteissä niin, että ne täyttävät määräykset ja ohjeet. Tilaaja toimittaa työmaataulut ja tilaelementtirakennusten opastetaulut/osoitemerkinnät. Huonenumerointi sisältyy tilaelementtitoimitukseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.12.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin