«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Äänekosken kaupunki : Yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut (2020-2021)

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023376
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-540102
Tarjoukset 15.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=261222&tpk=3fffef7c-7594-481c-af3d-b0c7d0fafc75

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Äänekosken kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2045520-5
Postiosoite:Hallintokatu 4
Postinumero:44100
Postitoimipaikka:Äänekoski
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Harri Pirhonen
Sähköpostiosoite:harri.pirhonen@aanekoski.fi
NUTS-koodi:Äänekoski (K992)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.aanekoski.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Äänekosken Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0917763-8
Postiosoite:Kotakennääntie 31
Postitoimipaikka:44100 ÄÄNEKOSKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@aane-energia.fi
NUTS-koodi:Äänekoski (K992)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.aanekoskenenergia.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=261222&tpk=3fffef7c-7594-481c-af3d-b0c7d0fafc75

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=261222&tpk=3fffef7c-7594-481c-af3d-b0c7d0fafc75
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut (2020-2021)
Viitenumero:
Dnro 976/02.07.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu. (71322000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Energia Oy:n yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut. Sopimukset tehdään tarjouskilpailussa kolmen(3) eniten pisteitä saaneiden suunnittelutoimistojen kanssa. Ensisijaisesti käytetään eniten pisteitä saanutta/ hinnalltaan halvinta tarjoajaa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 800000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Äänekoski (K992)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut sisältäen esim. liikenneväylien uudisrakentamisen- ja peruskorjauksen suunnittelun (katurakenteet ja valaistus sekä liikenteen ohjaus) ja niihin liittyvät tutkimukset. Kaupunki tilaa tarvittaessa kohteisiin rakennepiirustukset sekä tekniset- että kaupalliset asiakirjat. Lisäksi suunnittelutehtävät voivat sisältää myös muiden yleisten alueiden ja katuvihreän suunnittelua sekä rakennuttamispalvelua. Suunnittelukohteissa on myös suunnittelua Äänekosken kaupungin konserniyhtiölle Äänekosken Energia Oy:lle (sähkö-, vesi- kaukolämpö- jätevesi- ja hulevesien runkolinjojen suunnittelua). Tilaajat valitsevat suunnittelukohteet tarpeensa mukaisesti. Suunnittelua arvioidaan olevan yhteensä noin 800-2000 tuntia vuodessa. Tilaajat eivät sitoudu ilmoittamiinsa arvioihin suunnittelumääristä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitejärjestelyn pituus on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen Kaupungilla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella yksittäisellä optiovuodella vuosi kerrallaan (1+1).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.1.2020 12:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Jos yritys haluaa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat yrityksen itsensä vastattavia. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 7. Hankintasopimuksen solmiminen. Tarjous tulee jättää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi:ssä. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä. Jättämällä tarjouksen, tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot. Tarjous on tarjoajaa sitova. Tarjoaja vastaa tarjouksen oikeellisuudesta. Määräajan jälkeen tarjouksia ei voi jättää sähköisesti. Tarjousten avaamisen jälkeen saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailukriteerien perusteella. Tarjoajien soveltuvuus selvitetään kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" asetetuilla vaatimuksilla, joilla pyritään varmistamaan, että tarjoajalla on edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tarjoajalle tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai jos jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla jostakin hankintalain 80 §:ssä mainitusta rikoksesta. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen tapahtuu suhteessa niihin vaatimuksiin, joita on edellytetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Todellinen ja perusteltu syy on esimerkiksi se, että hankinnalle varatut määrärahat eivät riitä, jos yksikään tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, jos tarjousten hintataso on liian korkea, jos olosuhteet tai edellytykset ovat muuttuneet niin, ettei suunniteltua hankintaa ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta (hankintalain 104 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Tarjousten vertailu ja voittavan tarjouksen valinta tehdään annettujen tarjousten perusteella, tarjouspyynnössä ilmoitetuilla vertailuperusteilla. Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille Tarjouspalvelu.fi:n kautta. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin muutoksenhakuohjeessa mainitaan. Hankintapäätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjouskilpailun perusteella valituilta tarjoajilta tarkistetaan Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja EU-laajuisissa hankinnoissa rikosrekisteriotteet. Hankinta voi toteutua vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.11.2019
«« Takaisin