«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Tehostetusti työhön -palvelu

08.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023038
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 217-533515
Tarjoukset 03.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259914&tpk=c8138b0f-fa5d-498e-be9e-01419e318e7f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Nina Saukkoriipi
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259914&tpk=c8138b0f-fa5d-498e-be9e-01419e318e7f

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259914&tpk=c8138b0f-fa5d-498e-be9e-01419e318e7f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tehostetusti työhön -palvelu
Viitenumero:
POPELY/2342/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutettava palvelu on puitehankinta, joka koskee alle 30-vuotiaiden vähintään ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllistymistä. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärä on arvio, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Hankintasopimukseen sisältyy optio-oikeus yhteen uuteen hankintaan 2 vuoden kuluessa alkuperäisen puitesopimuksen solmimisesta. Lisähankinta voidaan toteuttaa alkuperäistä hankintaa pienempänä. Optioon hyväksytään kaksi parhaiten onnistunutta palveluntuottajaa. Onnistumista arvioidaan työllistyneiden asiakkaiden suhteellisella määrällä. Katso kohta lisätiedot.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9) , Oulu (K564) , Raahe (K678) , Pudasjärvi (K615)
Oulu Raahe Pudasjärvi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiva yksilöllinen ohjausprosessi. Lähtökohtana on, että palvelun toteuttaja etsii ja toteuttaa parhaat keinot, joilla palvelun tavoitteet voidaan saavuttaa. Palvelun tarkkaa sisältöä ei siten määritellä tarjouspyynnössä. Palveluntuottajien tulee toimia tiiviissä yhteistyössä rekrytoivien yritysten kanssa, selvittämällä yritysten rekrytointitarpeita, etsiä kohderyhmälle piilotyöpaikkoja sekä pyrkiä saattamaan soveltuvimmat työnantajat ja -hakijat yhteen kohtaamisten avulla Laadukkaan ja henkilökohtaista otetta painottavan prosessin varmistamiseksi asiakkaalla tulee olla sama, yksilöidysti nimetty valmentaja koko yksittäisen palvelun keston ajan. Asiakkaan palvelutarpeen arvio sekä päätös palveluun ohjautumisesta tehdään Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa yhteistyössä kumppanuusorganisaatioiden kanssa. Asiakas voi itse valita palveluntuottajan puitejärjestelyyn valituista palveluntuottajista. Asiakasohjaus palveluun päättyy 31.7.2020.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Ne palveluntuottajat (2 kpl), joiden asiakkaista työllistyy palvelun aikana suhteellisesti eniten (prosenttiosuus palveluntuottajalle ohjautuneista asiakkaista) toistaiseksi voimassa oleviin kokoaikaisiin työsuhteisiin, hyväksytään palveluntuottajaksi optiohankintaan. Tasatilanteessa optioon valitaan paremman asiakaspalautteen yleisarvosanan saanut palveluntuottaja.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan hankintalaissa tarkoitettuna puitejärjestelynä, jonka perusteella solmitaan puitesopimukset hyväksyttyjen palveluntuottajien sekä ELY-keskuksen välillä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankin-talain 126 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Päätöksen liitteenä toimitetaan tarkemmat oikaisuohje ja valitusosoitus.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2019
«« Takaisin