«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vankiterveydenhuollon yksikkö : Lääkkeiden annosjakelulaitteen ja tarkastuslaitteen vuokraus vankiterveydenhuollon lääkekeskukseen

08.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023037
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 217-532111
Tarjoukset 09.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=219822&tpk=123f8ef9-f984-44b5-8196-3380f773cb9d

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vankiterveydenhuollon yksikkö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2703935-1
Postiosoite:PL 30
Postinumero:00271
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuuli Bernard
Sähköpostiosoite:tuuli.bernard@thl.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vth.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=219822&tpk=123f8ef9-f984-44b5-8196-3380f773cb9d

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=219822&tpk=123f8ef9-f984-44b5-8196-3380f773cb9d

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lääkkeiden annosjakelulaitteen ja tarkastuslaitteen vuokraus vankiterveydenhuollon lääkekeskukseen
Viitenumero:
THL/147/2.02.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0), Vuokraus (PA01-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Vankiterveydenhuollon Lääkekeskukseen hankittava palvelu, joka käsittää lääkkeiden annosjakelulaitteen, annosten tarkastuslaitteen, molempien koneiden toiminnanohjausjärjestelmien saattaminen tilaajan käyttöön palveluna sekä edellä mainittujen jatkuva ylläpitäminen käyttökuntoisina palveluntuottajan toimesta. Hankinnan kuvaus sekä niihin liittyvät pakolliset vaatimukset ovat kuvattu tarjouspyynnössä, sen asiakirjoissa ja etenkin liitteessä 1, Hankinnan kohteen kuvaus ja pakolliset vaatimukset. Sopimuskausi kestää 31.12.2022 asti. Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi (1) toimittaja, jolta hankitaan palvelu.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Hämeenlinna (K109) , Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vankiterveydenhuollon Lääkekeskus, Pikku-Parolantie 7, 13100 Hämeenlinna

Suomi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vankiterveydenhuoltoyksikkön (VTH) lääkekeskukseen hankitaan lääkkeiden annosjakelulaite ja annosjakelun tarkastuslaite. Annosjakelulaitteella on tarkoitus jakaa noin 1000-1500 vangin lääkkeet kahdeksi (2) viikoksi kerrallaan annospusseina. Hankinnan kohteen yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty liitteellä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus ja pakolliset vaatimukset".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja tekee erillisen kirjallisen päätöksen optioiden käytöstä kunkin optiovuoden osalta ja ilmoittaa option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa mahdollisuuden hankkia vuokralle yhden (1) ylimääräisen annosjakelulaitteen sopimus- tai optiokausien aikana. Tilaaja tekee erillisen kirjallisen päätöksen option käytöstä viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden/optikauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kaikki vaatimukset on esitetty hankinta-asiakirjoissa ja sen liitteissä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kaikki vaatimukset on esitetty hankinta-asiakirjoissa ja sen liitteissä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.12.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.12.2019 14:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjoajien huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että tarjous laaditaan huolellisesti ja täsmällisesti sekä sen liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomenkielisenä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset ESPD:n tiedoista 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Valitsee hinnaltaan edullisimman tarjouksen 6. Pyytää ja tarkastaa parhaan tarjouksen antajalta soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 7. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 8. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2019
«« Takaisin