«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Multi dose (tabletit ja kapselit) lääkkeiden koneelliset annosjakelulaiteet (2 kpl), HUS Apteekki.

03.11.2019 09:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022449
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 213-521854
Tarjoukset 09.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=253603&tpk=d3f8d948-8874-4d73-b0ab-aed3c2dd0971

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mervi Ahokannas
Sähköpostiosoite:mervi.ahokannas@hus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=253603&tpk=d3f8d948-8874-4d73-b0ab-aed3c2dd0971
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Multi dose (tabletit ja kapselit) lääkkeiden koneelliset annosjakelulaiteet (2 kpl), HUS Apteekki.
Viitenumero:
HUS 219-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUS Apteekin Jorvin toimipisteeseesn hankitaan kaksi (2) lääkkeiden annosjakelulaitetta tällä tarjouspyynnöllä. Annosjakelulaitteet vastaanottavat potilaskohtaiset lääketilaukset suoraan potilastietojärjestelmästä (esim. Apotti/Epic, Life Care/Effica) ja jakavat tabletteja ja kapseleita potilaskohtaisiin annoksiin. Tarjouspyyntö on ehdollinen, kunnes vuoden 2020 investointiohjelma on hyväksytty ja hankkeen rahoitus on varmistunut. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan, mikäli hankkeen rahoitus ei toteudu suunnitellulla tavalla. Hankinnan tarkempi kuvaus tarjouspyynnön muissa osissa ja tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö on ehdollinen, kunnes vuoden 2020 investointiohjelma on hyväksytty ja hankkeen rahoitus on varmistunut. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan, mikäli hankkeen rahoitus ei toteudu suunnitellulla tavalla. Hankinnan kohteena on kaksi (2) lääkkeiden annosjakelulaitetta, HUS Apteekin Jorvin toimipisteeseen. Optiona 1-2 optiolaitteeen hankintamahdollisuus vuosille 2020 - 2022. Tilaaja päättää optioilaitteiden hankinnasta erikseen. Lisäksi solmitaan sopimus kulutustarvikkeiden ja lisäkasettien hankinnasta, sopimuskausi neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi. Hankittavat lääkkeiden annosjakelulaitteet jakavat tabletteja ja kapseleita potilaskohtaisiin annoksiin. Annosjakelulaitteet vastaanottavat potilaskohtaiset lääketilaukset suoraan potilastietojärjestelmästä (esim. Apotti/Epic, Life Care/Effica). Laitteet täyttävät koneelliselle annosjakelutoiminnalle asetetut EU-GMP- vaatimukset sekä muut mahdolliset lainsäädännössä olevat ko. laitteelle asetetut vaatimukset. Hankittavan ratkaisun tulee täyttää lainsäädännön ja viranomaisten sekä HUS:n tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset. Käyttöönottoon liittyy HUS Apteekin henkilöstön kouluttaminen käyttämään annosjakelulaitteita päivittäisten toimintojen, kuten annosjakelulaitteiden sujuvan käytön edellyttämien työvaiheiden osalta. Laitteen vastaanoton jälkeen sitä käyttää HUS Apteekin henkilökunta. Toimittaja kuitenkin vastaa laitteiden huollosta, ylläpidosta, käytön tuesta ja lisäkoulutuksesta. Laitteet sijoitetaan (EU GMP) D-luokan puhdastilaan siten, että laitteen käyttö ei vaaranna puhdastilaolosuhteita HUS Apteekin Jorvin toimipisteessä. Laite tunnistaa käytettävät lääkepakkaukset viivakoodin, datamatriisin tai muun luotettavan menetelmän avulla. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjoukset vertaillaan käyttäen kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointikriteerejä, jotka ovat hinnoittelu ja soveltuvuus käyttöön.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Vuosien 2020 - 2022 aikana hankittavat vastaavat lääkkeiden annosjakelulaitteet HUS Apteekin yksiköihin, enintään kaksi (2) kappaletta. Huoltosopimus. Tilaaja päättää huoltosopimuksen solmimisesta erikseen. Kulutustarvikkeiden hankinnasta solmitaan sopimus, sopimuskausi neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.12.2019 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja. Mikäli tarjoaja antaa rinnakkaisen tarjouksen, niin tarjoajan tulee tehdä rinnakkainen tarjous siten, että se täyttää tarjoupyynnön kaikki vaatimukset ja tarjouksen mukana vaaditut liitteet. Rinnakkainen tarjous on aina erillinen oma tarjouksensa. Rinnakkaisia tarjouksia saa antaa enintään kolme kappaletta. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot: Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus Alihankkijan rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS-Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: Kaikki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus Ryhmittymän jäsenen rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.10.2019
«« Takaisin