«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Valkeakosken kaupunki : Valkeakosken kaupunginteatterin siivouspalvelut

14.10.2019 07:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-021004
Tarjoukset 13.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Valkeakosken kaupunki
Y-tunnus 0157568-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen keskus, ruoka- ja siivouspalvelu, Anna-Kaisa Leppäaho
Yhteyshenkilö Anna-Kaisa Leppäaho
Postiosoite Sääksmäentie 2
Postinumero 37600
Postitoimipaikka Valkeakoski
Maa Suomi
Puhelin +358403357764
Sähköpostiosoite anna-kaisa.leppaaho@valkeakoski.fi
Internet-osoite (URL) http://www.valkeakoski.fi/portal/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/valkeakoski?id=256792&tpk=a612004c-0e2d-4eef-8686-c5cb58403e4c
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Valkeakosken kaupunginteatterin siivouspalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VLK/2496/02.06.00/2019
Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Valkeakoski (K908)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Edellytämme tarjouksen jättäjältä yritystoimintaan liittyvää osaamista. Lisäksi edellytetään siivousalan kokemusta ja osaamista myös epäsäännöllisiin ja näytöskuukausina nopeasti muuttuviin aikoihin (myös viikonloput) tuotettavan siivoustyön tekemisestä. Tarjouksen jättäjän on liitettävä tarjoukseen referenssilistaus vastaavista siivouskohteistaan, mistä käy ilmi kauanko siivouspalveluita kyseisille kohteille on tuotettu. Palvelun tuottajalla tulee olla riittävät henkilöstöresurssit ja toimiva sijaisjärjestelmä, jolla kyetään turvaamaan tarjouspyynnössä kuvattu palvelun laatutaso. Tarjouksen jättäjän on liitettävä kuvaus sijaisjärjestelmästä tarjoukseen. Tarjouksen jättäjän työnjohdolla tulee olla riittävä, alalle soveltuva koulutus, kokemusta esimiestehtävistä ja käytännön työstä. Tämä tarkistetaan sopimusta allekirjoitettaessa. Siivoojalla ja hänen sijaisellaan tulee olla alan ammattitutkinto tai kokemusta siivoustyöstä. Tämä tarkistetaan satunnaisesti. Tarjouksen jättäjän henkilöstöllä tulee olla riittävä suomenkielentaito työtehtäviin liittyvään kommunikointiin sekä hyvät yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot. Tarjouksen jättäjällä tulee olla käytössään perehdytysohjelma, jota noudatetaan palvelun tilaajan tilassa työskentelevien henkilöiden perehdytykseen. Palvelun tuottaja takaa palvelun tuottamisen palvelusopimuksen mukaisesti. Selvitys perehdytysohjelmasta tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarjouksen jättäjällä on systemaattinen kirjattu toimintatapa valitusten vastaanottamiseksi, käsittelemiseksi ja korjaavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Reklamaatioiden käsittelytapa tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tilaajalla on mahdollisuus tavoittaa palveluesimies työpäivinä 8.00 - 16.00. Palveluesimiehelle on nimetty varahenkilö. Yhteydenotto on mahdollista tehdä samana päivänä toimenpiteitä aiheuttavassa asiassa puhelimitse tai kiireettömissä asioissa sähköpostitse. Puhelinyhteydenottoja ei saa ohjata vastaajaan. Tarjouksen jättäjällä on oltava käytössään laadunseurantajärjestelmä, jonka kuvaus on liitettävä tarjoukseen. Tarjouksen jättäjä arvioi laadun toteutumista tämän tarjouspyynnön ja sopimuksen vaatimusten näkökulmasta riittävän usein, jotta tilaajan määrittämä laatutaso toteutuu. Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan tilaajalle sovituin väliajoin raportin palvelutuotannon laadun seurannasta. Toimitusajankohdasta sovitaan tarkemmin palvelusopimuksessa. Palveluntuottajan ja tilaajan välisiä laadunseurantakierroksia järjestetään neljä kertaa vuodessa ja tarvittaessa tilanteen niin vaatiessa. Siivous suoritetaan arkipäivisin klo 7.00-16.00 välisenä aikana ja näytäntökausina erillisenä lisätilauksena tapahtuvat viikonloppusiivoukset asiakkaan ilmoittamina kellonaikoina. Ylläpitosiivouksessa kesätauon pituus on n. kaksi kuukautta. Kesätauon aikana palvelun tilaaja tilaa tarvittaessa siivottaviin tiloihin perussiivouksia lisätilauksena. Käytettävä tuntimäärä sekä ylläpito- , lauantai-, sunnuntai- ja perussiivouksien hinnat pitää ilmoittaa lomakkeella (Liite 3). Palvelun työtuntien tulee ehdottomasti perustua tilaajan tarjouspyynnössä antamiin (Liite 2) siivouspalvelun kuvauksiin ja siivoustaajuuksiin sekä laatuvaatimuksiin. Palvelun työmäärämitoituksessa tulee käyttää Suomessa yleisesti käytössä olevia siivoustyön mitoitusjärjestelmiä. Lisäksi alan työehtosopimuksia tulee noudattaa. Edellä mainittuja asioita on palvelun tilaajalla oikeus itse tarvittaessa tarkistaa tai pyytää ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa asiasta. Perussiivoukset kuuluvat erikseen tilattaviin, laskutettaviin ja arkisin tehtäviin töihin. Näille annetaan oma tuntihinta. Tarjouksen jättäjä tuo mukanaan kaikki palvelun tuottamisessa tarvittavat ammattimaiset siivousvälineet, -koneet sekä puhdistus-, hoito- ja suoja-aineet, erityismateriaalien puhdistusaineet sekä nestesaippuat. Palvelun tuottaja vastaa siivousvälineiden ja –koneiden puhtaudesta ja huollosta sekä aineiden riittävyydestä. Käsipyyhe- ja wc-paperien hankinnasta vastaa palvelun tilaaja. Käytettävien siivousmenetelmien, -laitteiden, -koneiden ja -aineiden pitää soveltua kohteessa olevien tilojen ja pintojen puhdistukseen. Palvelun tuottaja vastaa mahdollisesti aiheuttamistaan pintamateriaalivahingoista. Tarjouksen jättäjä sitoutuu noudattamaan kaupungin turvallisuus- ja salassapitomääräyksiä. Tarjouksen jättäjä on velvollinen ilmoittamaan kiinteistössä havaitsemistaan vioista palvelun tilaajalle heti sellaisen huomattuaan. Tarjouksen jättäjä on palvelutoimintaan liittyvä vastuuvakuutus, joka kattaa henkilö- ja materiaalivahingot, jonka arvo on 100 000 €. Tarjouksen jättäjän on otettava huomioon ympäristövaikutukset puhdistusaineiden ja siivousvälineiden hankintavaiheessa sekä työmenetelmien suunnittelussa ja annettava niistä selvitys. Tarjouksen jättäjällä on systemaattinen, luotettava ja selkeä laskutustapa. Tarjoajien tulee ennen tarjouksen antamista tutustua siivouskohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Kohde esitellään keskiviikkona 30.10.2019. Esittelykierroksia on yksi ja se alkaa klo 10.00 Valkeakosken kaupunginteatterin pääaulasta (os. Valkeakoskenkatu 17, 37600 Valkeakoski). Kohde-esittelyyn tulee ilmoittautua sähköpostitse anna-kaisa.leppaaho@valkeakoski.fi viimeistään perjantaina 25.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

- LIITE 3 EHDOTTOMASTI TÄYTETTÄVÄ, JA SKANNATTAVA TARJOUKSEN LIITTEEKSI - referenssilistaus - kuvaus sijaisjärjestelmästä - perehdytysohjelma (tarkistetaan sopimusta allekirjoitettaessa) - reklamaatioiden käsittelyn kuvaus (tarkistetaan sopimusta allekirjoitettaessa) - esimiesten koulutus- ja työkokemuskuvaus (tarkistetaan sopimusta allekirjoitettaessa) - laadunseurantajärjestelmä - tiedot ennakkoperintärekisteriin, arvonlisärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä -todistus maksetuista veroista ja mahdollisista veroveloista -vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta -vahvistetut tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta -voimassa oleva vastuuvakuutustodistus

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan julkista hankinnoista annettua lakia muutoksineen ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä sekä soveltuvin osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (JYSE 2014, Palvelut; tarkistetut JYSE-ehdot, huhtikuu 2017)

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.11.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin