«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Napapiirin Residuum Oy : NAPAPIIRIN KIERTOTALOUSPUISTOHANKE / SELVITYS BIOMASSOJEN JA PILAANTUNEIDEN MAIDEN MÄÄRISTÄ

10.10.2019 11:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020700
Tarjoukset 4.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Napapiirin Residuum oy
Nro:tta
Betonitie 3
96320
Rovaniemi
Puh. +358207120230

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Napapiirin Residuum Oy
Y-tunnus 1744004-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Napapiirin Residuum Oy
Yhteyshenkilö Juha Torvinen
Postiosoite Betonitie 3
Postinumero 96320
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358207120235
Sähköpostiosoite juha.torvinen@residuum.fi
Internet-osoite (URL) http://www.residuum.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Napapiirin Residuum oy
Postiosoite Betonitie 3
Postinumero 96320
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358207120230
Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@residuum.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: kuntien omistama jätehuoltoyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Suunnittelukilpailu

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
NAPAPIIRIN KIERTOTALOUSPUISTOHANKE / SELVITYS BIOMASSOJEN JA PILAANTUNEIDEN MAIDEN MÄÄRISTÄ
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Nro:tta
Hankinnan kuvaus

Napapiirin kiertotalouspuistohanke on Rovaniemen kaupungin, Napapiirin Residuum Oy:n ja Napapiirin Vesi ja Energia Oy:n yhteinen kiertotalouden kehittämishanke Rovaniemellä.

Hankkeessa selvitetään alueelliset ja maakunnalliset jätemäärät sekä jätelain muutosten vaikutukset määriin, kiertotalouden tavoitteet sekä haetaan ratkaisuja käsitellä, kierrättää ja hyödyntää materiaalit paikallisesti.

Tarjouspyynnön tavoitteena on sekä selvittää nykyisiä että arvioida tulevaisuudessa syntyviä biomassoja ja pilaantuneita maita.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Rovaniemi (K698)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

1. Tarjoajan yleisesittely, tilinpäätöstiedot kahdelta viimeiseltä tilikaudelta

2. Selvitys tarjoajan ympäristö- ja jätealan selvityksiin liittyvää osaamista tai kokemusta (tarjoajan kelpoisuus tarjouspyynnön kohta 2.1)

3. Vähintään kaksi referenssiä ympäristö- tai jätealan selvityksistä viimeisen kolmen vuoden aikana, referenssistä tulee esittää lyhyt selostus, yhteystiedot sekä aika tai nimetyllä vastuuhenkilöllä tulee olla ympäristöalan koulutus

4. Tarjouspyynnön kohteeseen nimetty tarjoajan vastuuhenkilö

5. Vastuuhenkilön koulutustausta ja kokemus ympäristö- ja jätealaan liittyvistä työtehtävistä

6. Vastuuhenkilön referenssejä aiemmista ympäristö- ja jätealan selvityksistä, lyhyt selostus referensseistä, yhteystiedot ja aika

7. Palvelun kokonaishinta kuten pyydetty tarjouksen valintaperusteissa 2.3

8. Suunnitelma hankkeen toteuttamisesta, raportoinnista ja aikataulusta

9. Vakuus siitä, että tarjottu palvelu suoritetaan viimeistään 10.06.2020 mennessä

10. Laskutus ja maksuehto

11. Tarjouksen vastuuhenkilön yhteystiedot sekä allekirjoitus

12. Sekä hankintailmoituksen kohdassa - Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksessaan enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset :

*Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

*Kaupparekisteriote.

*Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä.

*Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

*Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

*Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Ulkomaisen sopimuspuolen on lisäksi toimitettava 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset, jos sopimuspuolena toimivalla ulkomaisella yrityksellä on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötietotunnus. Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 1 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja lähetettyjä työntekijöitä (lähetetty työntekijä), tilaajan on selvitettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen tässä laissa tarkoitetun sopimuksen mukaisen työn aloittamista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu suomenkielellä ja tarjous on jätettävä suomenkielisenä.

Lisätietoja annetaan vastaamalla kysymyksiin.

Kysymykset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@residuum.fi, 21.10.2019, klo 12:00 mennessä ja niihin pyritään vastaamaan 23.10.2019, klo 12:00 mennessä, http://residuum.fi/toimintamme/tarjouspyynnot/ -sivuilla.

Tarjoajan on ilmoitettava, mikäli hän huomaa, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä. Ainoastaan edellä mainitulla sivustolla annetut lisätiedot sitovat tilaajaa. Tarjoajan tulee seurata kyseistä Internet-sivua tarjousajan päättymiseen saakka. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
4.11.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kuukautta

Lisätietoja

Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat saatavilla tässä hankintailmoituksessa tai ilmoitettujen linkkien kautta.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Loppuraportti_Vaihe2_märkämädätys.pdf

Biokaasulaitoksen_lisaselvitys_Sweco_yhtenä_tiedostona_2015.pdf

Hilma_Tarjouspyyntö_biomassat ja PIMA.docx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin