«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Seurantajärjestelmä

09.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020677
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 196-476342
Osallistumishakemukset 08.11.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/khshp?id=252070&tpk=b4e26289-eccf-454d-8ed8-def2eefdbc3e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0818235-5
Postiosoite:Ahvenistontie 20
Postinumero:13530
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Eskola
Puhelin:+358 36291
Sähköpostiosoite:minna.eskola@ptcs.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.khshp.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/khshp

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/khshp?id=252070&tpk=b4e26289-eccf-454d-8ed8-def2eefdbc3e

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Seurantajärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumishakemusohjeen ja liitteiden 1–10 mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääketieteelliset ohjelmatuotteet. (48180000-3)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut. (72212000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Muu kuin Suomi (FIZ)
Muu kuin Suomi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on terveydenhuollon ammattimaisessa käytössä olevien laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmä. Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) mukainen seurantajärjestelmä. Seurantajärjestelmä on tietokokonaisuus, jonka tulee sisältää mm. laite-, tarvike-, huoltotiedot, laitekoulutustiedot, laitteiden käyttöön liittyvät menetelmä- ja työohjeet sekä jäljitettävyyden joka kattaa koko elinkaaren hankinnasta poistoon. Hankintaan osallistuu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hämeenlinnan ja Janakkalan kunnat, Kanta-Hämeen pelastuslaitos sekä mahdollisesti Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä. Sitoumukset osallistuvilta yhteisöiltä pyydetään ennen alustavan tarjouspyynnön julkaisua. Hankintaan osallistuvat osapuolet toimivat hankintarenkaana. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri vastaa kilpailutuksen toteutuksesta (yksi menettely). Kilpailutuksessa valitaan yksi toimittaja. Kukin osapuoli tekee asiassa erilliset päätökset ja hankintasopimukset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.7.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on heinäkuu 2020. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Valittava toimittaja voi olla myös tarjoajien muodostama ryhmittymä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.11.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Osallistumishakemusten toimittaminen on lähettäjän vastuulla. Määräajan jälkeen saapuneita osallistumishakemuksia ei oteta huomioon. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Hankintamenettelynä on hankintalain 34–35 §:n tarkoittama neuvottelumenettely, koska hankinnan luonne, monimutkaisuus ja riskit edellyttävät neuvotteluja. Osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta valitaan kohdan 6 kuvaamalla tavalla ne tarjoajat, jotka kutsutaan osallistumaan neuvottelumenettelyyn. Hankintayksikkö varaa oikeuden valita toimittaja jo alustavien tarjousten perusteella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta syystä. Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta tarjoajille korvausta. Alustavan tarjouspyynnön liitteellä 5 Vaatimukset on kuvattu hankittavaa järjestelmää koskevat ehdottomat vaatimukset punaisella taustavärillä. Näistä vaatimuksista ei neuvotella hankintaprosessin aikana eikä niiden sisältöä muuteta, mutta niiden täsmentäminen on mahdollista. Muilta osin kaikki edellä luetellut liitteet ovat hankintayksikön alustavia näkemyksiä ja asiakirjoja tullaan muuttamaan ja täsmentämään hankintaprosessin kuluessa. Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Jos yritys haluaa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat yrityksen itsensä vastattavina. Tilaaja on käyttänyt osallistumishakemusohjeen laadinnassa seuraavaa asiantuntijaa: PTCServices Oy/Minna Eskola Edellä mainitun yhtiön asiantuntija on esteellinen toimimaan hankkeessa ehdokkaiden tai tarjoajien neuvonantajina tarjouskilpailun aikana.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2019
«« Takaisin