«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Tulli : KESKEYTYSILMOITUS GC-MS-laitteistojen hankinta kulutustavaratutkimuksiin

09.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-020673
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 196-475885

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tulli
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245442-8
Postiosoite:Opastinsilta 12
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juuso Leskinen/ Tiina Brusin-Liittola
Puhelin:+358 2955200
Sähköpostiosoite:tiina.brusin-liittola@tulli.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tulli.fi/fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS GC-MS-laitteistojen hankinta kulutustavaratutkimuksiin
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kaasukromatografit. (38432210-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on GC-MS-laitteistojen (kaasukromatografi - yksöiskvadrupolimassaspektrometri) ja toistaiseksi voimassa olevien täys- tai vuosihuoltosopimusten hankinta kulutustavaratutkimuksiin Tullilaboratorioon. Tässä hankinnassa GC-MS-laitteistolla tarkoitetaan kaasukromatografialaitteistoa yhdistettynä EI-ionilähteellä varustettuun yksöiskvadrupolimassaspektrometriin, jolla tulee voida sekä tunnistaa luotettavasti että määrittää kvantitatiivisesti erilaisia orgaanisia yhdisteitä (mm. hajusteita, pehmittimiä ja PAH-yhdisteitä) kulutustavaroista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja tulee valitsemaan sopimustoimittajaksi yhden (1) Tarjoajan, jonka kanssa solmitaan hankintasopimus GC-MS-laitteistojen hankinnasta ja huoltosopimukset toistaiseksi voimassa olevista täys- tai vuosihuoltosopimuksista. Tarjousten jättämisen määräaikaa pidennetään, koska testinäytteiden toimittamisessa on syntynyt haasteita. Tämän seurauksena Tullilaboratorio lähettää tarvittaessa tarjoajille uudet testinäytteet.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Testinäytteen 1 tulokset16
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Testinäytteen 2 tulokset12
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Testinäytteen 3 tulokset12
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja ilmoittaa kuinka monelle detektorille näytevirta on mahdollista jakaa2
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja ilmoittaa kuinka monta offline-lisennsiä kuuluu laitteiston hintaan. Laitteiston ohjelmisto sisältää ohjausohjelmiston intrumenttikoneelle ja erillisen tulosten käsittelyohjelman2
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja ilmoittaa kuinka monta suomenkielistä GC-MS-laitteisiin erikoistunutta huoltoedustajaa on Tilaajan käytettävissä2
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja ilmoittaa millä kielellä Tilaaja saa asiakaspalvelua2
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja ilmoittaa EI-ionilähteen paremman puhdistamisen mahdollisuuden10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja ilmoittaa huoltosopimukseen liittyvän vikahuollon vasteajan.1
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja ilmoittaa GC_MS-laitteiston takuuajan pituuden.1
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja ilmoittaa voidaanko tarjoajan GC_MS-laitteistossa näytevirta ohjata detektorin ohi ( ns. backflush)2
Hinta 38
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan kohteena on1 + 3 GC-MS-laitteistoa. Tilaaja tulee solmimaan voittaneen Tarjoajan kanssa hankintasopimuksen, joka on voimassa kolme (3) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Tilaaja tulee aluksi tilaamaan yhden (1) GC-MS-laitteiston. Kolme(3) muuta GC-MS-laitteistoa ovat optioita, joiden käyttämisestä Tilaaja päättää erikseen hankintasopimuksen voimassaoloaikana. GC-MS-laitteistoihin liittyvät huoltosopimukset ovat toistaiseksi voimassa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-271546

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS GC-MS-laitteistojen hankinta kulutustavaratutkimuksiin

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

GC-MS-laitteistojen hankinta kulutustavaratutkimuksiin Tulli toteutti avointa menettelyä käyttäen EU-kynnysarvon ylittävän kilpailutuksen GC-MS-laitteistojen (kaasukromatografi-yksöiskvadrupolimassaspektrometri) ja toistaiseksi voimassa olevien täys- tai vuosihuoltosopimusten hankinnasta kulutustavaratutkimuksiin Tullilaboratorioon. Tässä hankinnassa GC-MS-laitteistolla tarkoitettiin kaasukromatografialaitteistoa yhdistettynä EI-ionilähteellä varustettuun yksöiskvadrupolimassaspektrometriin, jolla tuli voida sekä tunnistaa luotettavasti että määrittää kvantitatiivisesti erilaisia orgaanisia yhdisteitä (mm. hajusteita, pehmittimiä ja PAH-yhdisteitä) kulutustavaroista. Hankinnan kohteena oli 1+3 GC-MS-laitteistoa. Tilaaja tarkoituksena oli solmia voittaneen Tarjoajan kanssa hankintasopimus, joka olisi ollut voimassa kolme (3) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Kilpailutukseen liittynyt hankintailmoitus ja tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin 11.6.2019 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen 1.7.2019 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) kysymystä, joihin hankintayksikkö vastasi 8.7.2019 mennessä. Tarjousten jättämisen määräaikaan oli alun perin 5.8.2019 klo 12.00, mutta hankintayksikkö päätti korjausilmoituksella pidentää tarjousten jättämisen määräaikaa 19.8.2019 klo 12:00 saakka, koska testinäytteiden toimittamisessa tarjoajille oli ilmennyt haasteita. Korjausilmoitus julkaistiin 19.7.2019. Tarjousten jättämisen määräaikaan 19.8.2019 klo 12:00 mennessä hankintayksikkö vastaanotti kaksi (2) tarjousta. Hankinnan keskeyttäminen Tarjousten vertailun yhteydessä kävi ilmi, että tarjouspyynnön liitteen 2 ”Testinäytteiden tiedot ja ohjeistus” laskukaava testinäytteelle 3 oli virheellinen. Tarjouspyynnön liitteessä 2 oli ilmoitettu seuraava laskukaava testinäytteelle 3: ”Kaikki näytteessä olevat PAH-yhdisteet tulee havaita ja pystyä kvan-titoimaan. Rinnakkaismääritysten keskihajonnan (RSD%) tulee olla enintään 20 %. Ensimmäisen ja kymmenennen rinnakkaisajon piikkien erottumista verrataan kaavalla: X = ajo 10 (korkeus x leveys) / ajo 1 (korkeus x leveys). Täydet pisteet (12) saa, jos kaikkien piikkien X ≥ 0,85. Pisteitä annetaan kuusi (6), jos x ≥ 0,7. Pisteitä annetaan nolla (0), jos X < 0,7.” Testinäytteen 3 tarkoituksena oli testata tuloksen toistettavuutta. Laskukaavassa virheen aiheutti se, että kaavaan oli valittu oletuksellisesti laskennaksi ”rinnakkaisajon numero 10:n tulos / rinnakkaisajon numero 1:n tulos” olettaen, että testinäytteen rinnakkaisajojen (10 ajokertaa) arvot pienenevät ajokertojen myötä. Näin ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa tapahtunut, jolloin tarjoajien toimittamia testinäytteitä ei ollut mahdollista verrata keskenään. Hankintalain (1397 / 2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Kotimaisen oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut todellisiin ja perusteltuihin syihin, mikäli tarjouspyyntö on ollut tulkinnanvarainen ja virheellinen (esim. MAO 186-188/13). Tässä tilanteessa tarjouspyynnön liitteessä 2 olevan virheen korjaaminen ei ole mahdollista kuin keskeyttämällä kilpailutus ja korjaamalla laskukaava uuteen tarjouspyyntöön. Näin ollen hankinnan keskeyttämisellä on lainsäädännön tarkoittama todellinen ja perusteltu syy. GC-MS-laitteistojen hankinta kulutustavaratutkimuksiin keskeytetään hankintalain 125 §:n perusteella. Hankinnan keskeyttämisestä tullaan julkaisemaan hankintalain 58 §:n mukaisesti jälkiilmoitus. Hankinnasta järjestetään uusi kilpailutus, mistä johtuen tarjoukset pidetään salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (612 / 1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2019
«« Takaisin