«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ålands landskapsregering : Färjetrafik Åva-Osnäs 2020-2022

18.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-019094
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 181-441081
Tarjoukset 07.11.2019 mennessä osoitteeseen:

https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47234

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ålands landskapsregering
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145076-7
Postiosoite:PB 1060
Postinumero:22111
Postitoimipaikka:Mariehamn Åland
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sten Schauman
Puhelin:+35 825-000
Sähköpostiosoite:sten.schauman@regeringen.ax
NUTS-koodi:Ahvenanmaa (FI2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.regeringen.ax
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.regeringen.ax/aktuella-upphandlingar

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47234

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47234

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Färjetrafik Åva-Osnäs 2020-2022
Viitenumero:
ÅLR 2019/5852
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lauttakuljetukset. (60610000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Åva på Brändö, Åland och Osnäs i Gustavs, fasta Finland. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en driftsentreprenad, där Beställaren tillhandahåller en färja, M/S Viggen, och Entreprenören ansvarar för bemanningen samt löpande driftskostnader, förutom bränslekostnader.

Entreprenören ska ta betalt av kunderna enligt beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Inkomsterna ska oavkortat överföras till Beställaren. Entreprenören erhåller i efterskott en provision om 7% av intäkter från biljetter som Entreprenörens personal sålt. Entreprenören ska leverera en god passagerarservice och följa Beställarens policy för passagerarservice.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3100000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lauttakuljetukset. (60610000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Ahvenanmaa (FI200)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Åva på Brändö, Åland och Osnäs i Gustavs, fasta Finland. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en driftsentreprenad, där Beställaren tillhandahåller en färja, M/S Viggen, och Entreprenören ansvarar för bemanningen samt löpande driftskostnader, förutom bränslekostnader.

Entreprenören ska ta betalt av kunderna enligt beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Inkomsterna ska oavkortat överföras till Beställaren. Entreprenören erhåller i efterskott en provision om 7% av intäkter från biljetter som Entreprenörens personal sålt. Entreprenören ska leverera en god passagerarservice och följa Beställarens policy för passagerarservice. Eventuella klagomål skall diskuteras och åtgärdas tillsammans med Beställaren.

Entreprenören ska även driva caféet på M/S Viggen eller anlita underentreprenör.

Beställaren uppbär ingen hamnavgift för hamnarna på linjen. Entreprenören har även en avgiftsfri tillgång till el för fartygets behov vid färjhamnarna. Entreprenören bekostar och ansvarar själv för all avfallshantering hänförlig till entreprenaden samt för införskaffande/tömning av det vatten som behövs för att utföra entreprenaden. Entreprenören ansvarar för och bekostar även oljeavfallshanteringen.

Anbudsgivaren uppmanas att bekanta sig på plats med färjetrafiken, färjehamnarna och farlederna.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
3100000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:27 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 31.08.2021. Om optionen deklareras för kortare period är 18 månader, kan beställaren efter 31.08.2021 deklarera ytterligare optionsmånader inom den totala optionstiden på 18 månader. Beställaren ska dock deklarera nya optionsmånader senast 6 månader före ny optionstid börjar.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Avtalstiden är ca tjugoen (21) månader med option om förlängning i en (1) till aderton (18) månader, planerad avtalsstart 3.6.2020 och sista avtalsdag 28.2.2022. Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 31.08.2021. Om optionen deklareras för kortare period är 18 månader, kan beställaren efter 31.08.2021 deklarera ytterligare optionsmånader inom den totala optionstiden på 18 månader. Beställaren ska dock deklarera nya optionsmånader senast 6 månader före ny optionstid börjar.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Se anbudsförfrågan

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.11.2019
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.11.2019 08:00
Paikka: Ålands landskapsregering

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29-5643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 29-5643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.9.2019
«« Takaisin