«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : Etelä_Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt

17.09.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018996
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 180-437600
Tarjoukset 18.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=248088&tpk=923c1088-73f1-4675-98df-eb2941948088

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2379058-6
Postiosoite:c/o Heka Etelä Oy, Pasilanraitio 5
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Karri Åhs
Puhelin:+358 957673200
Sähköpostiosoite:hankinnat.etela@hekaoy.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hekaoy.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.hekaoy.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=248088&tpk=923c1088-73f1-4675-98df-eb2941948088
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Etelä_Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Huoneistojen rakennustyöt. (45211341-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteina ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Etelän alueen asuinkiinteistöt. Asuntoja yhteensä noin 10 000 kpl. Vuosittain muuttoremontteja tehdään Heka Etelä Oy:n alueella n. 500 kpl Urakan kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt ( pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä) sekä soveltuvin osin yhteisissä tiloissa kuten porras- ja kerho-huoneissa, ulkoiluvälinevarastoissa, kellarikäytävillä ymv. tiloissa suoritettavia remonttitöitä. Lisäksi voidaan teetättää myös kiinteistön muita pieniä korjaustöitä tuntiperusteisena työnä. Lisäksi hankintayksikkö minikilpailuttaa sopimuskumppaneiden kanssa kiinteähintaisia pienurakoita tai tilakorjauksia, joihin ei ole sovittu yksikköhintoja. Tarjoajan on annettava tarjous kaikista tarjouslomakkeen palveluista. Osatarjous tulkitaan puutteelliseksi ja se hylätään. Tilaaja ei sitoudu minimiostomäärään.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kohteet sijaitsevat Helsingin eteläisessä ja pohjoisessa kantakaupungissa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta tehdään usean toimittajan puitejärjestelyllä, jossa osa ehdoista on vahvistettu ja osa ei. Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän, pisteytykseen perustuvan etusijajärjestyksen mukaisesti saatavilla oleva kapasiteetti, remontoitava huoneisto ja sopimuskauden aikana tehdyt reklamaatiot huomioiden. Urakoitsijoita valitaan yhdeksän (9), joiden kanssa tehdään puitesopimus. Työt kestävät keskimäärin 10 työpäivää asuntoa kohden. Puitesopimuksen kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt, jotka ovat pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä. Soveltuvin osin kohteina on myös yhteisissä tiloissa kuten porras- ja kerhohuoneissa, ulkoiluvälinevarastoissa, kellarikäytävillä ymv. tiloissa suoritettavat korjaus-/remonttityöt . Työt toteutetaan tarjottujen yksikköhintojen mukaisesti. Hinnat sisältävät kaikki sovitut työt täysin valmiiksi tehtynä siihen tarvittavine materiaaleineen, suojauksineen sekä töiden suorittamiseksi tarvittavine aputöineen, siivoustöineen ja jätekuluineen, kuljetuksineen ja huoltoautoineen. Urakoitsijan on pääosin tehtävä kaikki rakennustyöt (rakennus-, maalaus-, lattia- ym. työt) omalla henkilökunnallaan. Alihankkijoita saa käyttää vain yhteen tasoon saakka ja erillisluvalla. Urakoitsijan on hyväksytettävä aliurakoitsijansa ja merkittävimmät toimittajansa rakennuttajalla. Rakennuttaja/tilaaja järjestää tyhjään asuntoon sähköt lukuunsa. Hinnat pitävät sisällään kaikki tarvittavat alku-, väli ja loppukatselmukset. Urakoitsija laatii työstä tilaajan ohjeen mukaisen mittauspöytäkirjan, joka liitetään laskuun tilaajan hyväksynnällä. Hankinnassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660). Kunkin erillisen työn hinta muodostuu huoneiston koon ja työsisällön yksikköhintojen mukaan. Lisä-ja muutostyöt sovitaan erikseen tuntitöinä, tai kokonaishinnalla tehtäviksi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
6000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella optiovuodella. Optiot otetaan käyttöön yksi vuosi kerrallaan (1+1). Tilaajalla on oikeus ilmoittaa yksipuolisesti optioiden käyttöönotosta. Optioiden käytöstä ilmoitetaan palveluntuottajalle kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Urakoitsija voi poikkeustapauksissa ja erillisluvalla käyttää alihankintaa . Aliurakoitsijat on hyväksytettävä tilaajalla. Toimittaja vastaa aliurakoitsijoiden lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä. Riittävä selvitys Tilaajavastuu.fi-raportti. Tilaaja pidättää oikeuden käyttää LVIS- töissä omaa toimittajaa. Urakoitsija sitoutuu tuottamaan tilaajalle tämän sopimuksen mukaiset palvelut. Urakoitsija vastaa siitä, että työt suoritetaan tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen, rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998), rakennustyön yleisten laatuvaatimusten RYL sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Toistuvissa sopimusrikkomuksissa noudatetaan YSE 1998 sopimusehtojen mukaista menettelyä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 9

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.10.2019 13:00
Paikka: Helsinki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Kaikki työtilaukset tehdään FIMX ohjelman kautta. Ohjelmaan annetaan tarvittava käyttöoikeus ja käyttökoulutus. Laskutuksesta annetaan laskutusohje kohteittain.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.9.2019
«« Takaisin