«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun ammattikorkeakoulu Oy : Sähköverkkosimulaattori

10.09.2019 09:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018507
Tarjoukset 30.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2528160-3
Yhteyshenkilö Janina Puistovaara / Hansel Oy
Postiosoite Joukahaisenkatu 3
Postinumero 20520
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358294444315
Sähköpostiosoite kilpailutus@hansel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turkuamk.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251176&tpk=ddce625b-2b6b-4a13-b2a8-07344799f045
Hankintayksikön luonne
Muu: Ammattikorkeakoulu
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sähköverkkosimulaattori
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
251176
Hankinnan kuvaus

Turun ammattikorkeakoulu Oy (myöhemmin "Turku AMK") pyytää tarjouksia sähköverkkosimulaattorista sekä siihen liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sähköverkkosimulaattoria (Grid Simulator system) käytetään sähköverkkolaboratoriossa hajautettujen energiajärjestelmien konvertterien ja suojalaitteiden syvälliseen testaukseen ja tuotekehitykseen. Hansel Oy toimii hankkeessa konsultatiivisessa roolissa. Hankintamenettelynä käytetään kansallisen kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Hankintamenettelyn vaiheet on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa (ks. kohta Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Testaus- ja mittauslaitteet. (38540000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turun seutu (S023)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

1. YLEISTÄ Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan avointa menettelyä käyttäen. 2. HANKINTAILMOITUS Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. 3. RYHMITTYMÄNÄ TARJOAMINEN JA ALIHANKINTASUHTEET Hankinnan toteuttamisessa voi käyttää alihankintaa. Sopimus tehdään sen toimittajan (yrityksen) kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen toimittaja on vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin, kun se käyttää alihankkijoita. Alihankintasuhteisiin liittyvät ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa sopimusehdoissa. Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Tarjoajan tulee tarjouksessaan selvästi ilmaista, jos tarjous on tehty ryhmittymänä ja esittää ryhmittymän jäsenet. Sopimuksen tekeminen ryhmittymän kanssa edellyttää ryhmittymään kuuluvien yritysten yhteisvastuullista sitoutumista sopimuksen velvoitteisiin ja vastuisiin. Ryhmittymän vastuisiin liittyviä ehtoja on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa sopimusehdoissa. Ryhmittymällä ja toimittajalla alihankkijoineen edellytetään olevan tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset sopimuksen mukaisten tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen koko sopimuskauden ajan. Toimittajalta voidaan pyytää ennen sopimuksen tekemistä ja sopimuskauden aikana selvityksiä sellaisista sitoumuksista ja sopimuksista, joita se on tehnyt ilmoittamiensa alihankkijoiden kanssa ja joilla on merkitystä toimittajien edellytyksille sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiselle. Ryhmittymältä voidaan pyytää vastaavia selvityksiä ryhmittymän jäsenten välisten suhteiden järjestämisestä. 4. MUIDEN TAHOJEN VOIMAVAROIHIN VETOAMINEN Tarjoaja tai ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yritysten voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Muiden yritysten voimavarojen on oltava tosiasiallisesti tarjoajan tai ryhmittymän käytössä hankintaa suoritettaessa. Hankintayksikkö varaa oikeuden vaatia näyttöä (kuten yritysten välisiä sitoumuksia ja sopimuksia) siitä, että muiden tahojen voimavarat ovat tarjoajan taikka ryhmittymän käytettävissä. Tällaisia voimavaroja voivat olla esimerkiksi: 1) tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvan tai jonkin muun yrityksen kokemus hankinnan kohteena olevien palveluiden toimittamisesta edellyttäen, että tämä yksikkö nimetään tarjouksessa tarjoajan tai ryhmittymän alihankkijaksi kyseisten palveluiden osalta ja tämä tulee tosiasiallisesti myös osallistumaan palvelun suorittamiseen; 2) toisen yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön ammatillinen pätevyys edellyttäen, että henkilöt tosiasiallisesti osallistuvat palvelun suorittamiseen; 3) taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitusasemaan liittyvät voimavarat 4) tekniseen suorituskykyyn liittyvät voimavarat edellyttäen, että kyseisiä voimavaroja tosiasiallisesti hyödynnetään hankintaa suoritettaessa. 5. TARJOUSTEN KÄSITTELY 5.1 Tarjoajaa koskevat vaatimukset Ennen tarjousten käsittelyä arvioidaan, täyttävätkö tarjoajat tarjoajan taloudelliselle ja rahoitukselliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle asetetut vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen tehdään tarjouksessa annettujen tietojen, Suomen Asiakastieto Oy:n antamien tietojen kuten riskiluokka-analyysien sekä tarjoajilta mahdollisesti pyydettävien selvitysten perusteella. Tarjouskilpailusta suljetaan tarjoaja, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia sekä tarjoaja, joka on syyllistynyt tai jonka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on syyllistynyt johonkin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettuun poissulkemisperusteeseen (pakolliset poissulkemisperusteet). Tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan sulkea tarjoaja, jota koskee hankintalain 81 §:ssä tarkoitettu muu poissulkemisperuste (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet). Hankintayksikkö vaatii tarvittaessa tarjouskilpailun voittajalta soveltuvuusvaatimusten täyttämiseen liittyvät selvitykset. 5.2 Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukaisia. Tarjoajan on vastattava kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja liitettävä tarjoukseensa kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistuksessa käytetään tarjousta kokonaisuudessaan. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia. 5.3 Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehdään kohdissa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja "Päätöksenteon perusteet" kuvatulla tavalla. 5.4 Hankintapäätös ja tiedoksianto Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Sopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan, kun sen allekirjoittamiselle ei ole hankintalaissa tarkoitettuja esteitä, kuten esimerkiksi täytäntöönpanokieltoa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjouskilpailun perusteella Turun AMK valitsee itselleen yhden sopimuskumppanin toimittamaan hankinnan kohteena olevan sähköverkkosimulaattorin.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin