«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin Yliopisto : Rakennuttajakonsultointipalvelujen puitejärjestely

06.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018318
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 173-422440
Osallistumishakemukset 11.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251668&tpk=5d1c559b-b476-4e82-b6a1-b679a43e0735

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0313471-7
Postiosoite:Fabianinkatu 32
Postinumero:00014
Postitoimipaikka:Helsingin yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Henri Jyrkkäranta
Puhelin:+358 2941911
Sähköpostiosoite:henri.jyrkkaranta@helsinki.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.helsinki.fi/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251668&tpk=5d1c559b-b476-4e82-b6a1-b679a43e0735
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Helsingin yliopistokonserni
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rakennuttajakonsultointipalvelujen puitejärjestely
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin yliopisto kilpailuttaa Helsingin yliopistokonsernin (Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston rahastot, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy sekä näiden omistamat kiinteistö-, tytär- ja osakkuusyhtiöt) erikseen määritettävissä rakennushankkeissa tehtäviä konsultointi- ja koordinointipalveluja tarjouspyynnössä määritellylle puitesopimuskaudelle. Yliopistokonsernin omistamista tiloista n. 95 % sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Mäntsälässä, Hyytiälässä (Juupajoki), Tvärminnessä (Hanko), Lammilla, Lahdessa, Vaasassa, Värriössä ja Kilpisjärvellä on kiinteistöjä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääkaupunkiseutu

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee Helsingin yliopistokonsernin yksilöimättömissä rakennushankkeissa tehtäviä rakennuttamiskonsultointipalveluja sekä erikseen määritettäviä koordinaattoripalveluja puitesopimuskaudella. Osallistumishakemusten perusteella valitaan 5-10 yritystä, joille lähetetään tarjuspyyntö. Tarjouskilpailun perusteella valitaan 3-10 yritystä, joiden kanssa solmitaan puitesopimus. Myöhemmin yksilöitäviin toimeksiantoihin tilaaja tekee alle 60.000 euron tilaukset oman harkintansa mukaisesti. Harkinnassaan tilaaja ottaa huomioon hankkeen ominaispiirteet sekä sopimuskumppaneiden erityisosaamisen ja kokemuksen. Yli 60.000 euron tilauksissa tilaaja voi kilpailuttaa hankekohtaisesti rakennuttamispalvelut puitesopimuskumppaneiden joukosta. Kilpailussa huomioidaan hankkeen ominaispiirteet sekä sopimuskumppaneiden resurssien erityisosaaminen ja kokemus. Mikäli palveluhankintoja koskeva kansallinen kynnysarvo muuttuu sopimuskauden tai optiokausien aikana, edellä mainittuja tilausehtoja sovelletaan kulloinkin voimassa olevan kansallisen kynnysarvon mukaisesti. Toimeksiannoista tehdään erilliset tilaukset. Erillisiä hankekohtaisia sopimuksia ei tehdä. Tilaaja kilpailuttaa erikseen rakennustöiden ja talotekniikkatöiden valvonnan puitesopimuskumppanit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimus tehdään kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (1+1) optiovuodella.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:10
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Kilpailun aikaansaamiseksi tarjousvaiheeseen valitaan 5-10 toimijaa, joille lähetetään tarjouspyynnöt.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksen tulee toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti sekä olla perehtynyt oman erityisalansa määräyksiin. Osallistujan on osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain edellytykset ja osallistujan on varauduttava toimittamaan tilaajalle vastaavat selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista yrityksensä ja alikonsulttiensa osalta. Em. vaatimuksissa mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muun kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Esim. Tilaajavastuu.fi/ Luotettava kumppani –palvelu. Kaikki tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan tässä osallistumishakemuksessa mainitusta hakemuksen viimeisestä jättöpäivästä. Ulkomaisen tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella. Kaikkien hakemukseen liitettävien vieraskielisten selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna. Puitesopimuskumppanin on toimitettava minikilpailutuksen tai erillisen toimeksiantotilauksen yhteydessä tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset. Mikäli puitesopimukseen valittu toimittaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi/ Luotettava kumppani –palveluun em. todistuksia ja selvityksiä ei sopimuskaudella tarvitse toimittaa erikseen. Yrityksen osallistumissen vähimmäisvaatimukset puitesopimusmenettelyyn on esitetty tarkemmin lomakkeessa 1.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksen tulee olla luottokelpoinen ja tulee toimittaa Tarjouspyynnössä pyydetyt todistukset ja selvitykset. Ulkomaisen tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella. Kaikkien hakemukseen liitettävien vieraskielisten selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Puitesopimuksessa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 (RT 13-11143) täydennettynä tarjouspyynnön liitteenä olevaan sopimusluonnokseen kirjatuin muutoksin ja täsmennyksin. Sopimus laaditaan lomakkeelle RT 80343.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.10.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

2023

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa julkaistaan ilmoitus puitesopimusjärjestelystä. Toimittajat voivat pyytää saada osallistua tarjouskilpailuun toimittamalla osallistumishakemuksen hankintajärjestelmään sekä liittämällä tarvittavat asiakirjat hakemukseen. Mikäli osalistumishakemuksen vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), hankintayksikkö tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat pisteytyksen perusteella. Osallistumishakemusten perusteella ehdokkaat pisteytetään järjestykseen, jossa eniten pisteitä saanut voittaa. Mikäli pisteytyksen jälkeen yli 10 eniten pisteitä saanutta ehdokasta on tasapisteissä, niin tilaaja arpoo tarjouskilpailuun osallistuvat max. 10 ehdokasta. Osallistumisvaiheen pisteytysperusteet on esitetty hankintailmoituksen liitelomakkeissa. Jatkoon valittavien osallistujien määrä on enimmillään 10 ehdokasta. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat toimittajaehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Kilpailutuksen toisessa vaiheessa valitut toimittajat tekevät tarjouksen hankintajärjestelmään täydentämällä tarjouslomakkeet. Tarjousvaiheen pisteytysperusteet on esitetty lomakkeissa. Tarjouksen tuntiveloitushinnat annetaan tarjouslomakkeen mukaisista henkilöryhmistä. Veloitushinta määräytyy tehtävän vaativuusasteen mukaisesti, joten myös saman henkilön osalta veloitushinta saattaa vaihdella. Puitesopimus tehdään 3-10 toimijan kanssa. Yksittäisen hankkeen rakennus-, LVI- ja sähköteknisten töiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät voidaan tilanteen mukaan tilata eri puitesopimuskumppaneilta. Tarjoajan mahdollisesti käyttämiä alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin itse tarjoajaa. Tarjoaja vastaa alihankkijan tekemästä työstä kuten omasta työstään. Mahdolliset alihankkijat on ilmoitettava tarjouksessa. Hankkeelle nimetyn vastuullisen rakennuttajakonsultin vaihto edellyttää aina toimittajan kirjallista esitystä ja tilaajan hyväksyntää. Esityksessä on perusteltava syy rakennuttajakonsultin vaihtoon ja toimitettava tilaajalle tiedot tilalle esitettävän henkilön pätevyydestä tämän ammattitaidon ja kokemuksen arvioimiseksi. Esitettävän henkilön osaaminen ja kokemus tulee vastata nimetyn konsultin ammattitaitoa. Tarjouksen valmistelu: Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään osallistumishakemuksesta tai tarjouksesta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.9.2019
«« Takaisin