«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Suomen Hippos ry : KESKEYTYSILMOITUS: Suomen Hippos ry, konsernin vakuutukset

11.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018291
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 176-429085

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen Hippos ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0116928-9
Postiosoite:Tulkinkuja 3
Postinumero:02650
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sanna Heino
Puhelin:+358 20760500
Sähköpostiosoite:hippos@hippos.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hippos.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkista rahoitusta saava keskusjärjestö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Suomen Hippos ry, konsernin vakuutukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vakuutus- ja eläkepalvelut. (66500000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tavoite on solmia kolmivuotinen sopimus vakuutuksista, johon kuuluvat Suomen Hippos -konsernin kaikki yritysvakuutukset, henkilöstön lakisääteiset vakuutukset, sekä ravi-, näyttely- ja muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvät tapaturmavakuutukset sekä erikoisvakuuttamiseen liittyvät tapaturma- ja vastuuvakuutukset kaikissa ravikilpailuissa hevosille ja ohjastajille.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Konsernin toimitilat Espoossa, sekä ravikilpailut ja näyttelyt ympäri Suomen

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Suomen Hippos ry:n ja sen omistaman tytäryhtiön Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kaikki vakuutukset seuraavasti:

Suomen Hippos ry:

1) Yritysvakuutus.

2) Henkilöstön vakuutukset.

3) Ravikilpailutoiminta.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:

1) Yritysvakuutus.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:n henkilöstön vakuutukset:

1) Lakisääteiset vakuutukset – Tyel, tapaturma, ryhmähenki.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tehdä vakuutussopimus edellä mainitusta vakuutuskokonaisuudesta vuosille 2020-2022. Sopimukseen liittyy myös yhteistyösopimus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313590

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Suomen Hippos ry, konsernin vakuutukset

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että:

- Tarjoukset eivät täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai tarjoukset eivät vastaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia,

- Tarjouksia ei saatu riittävästi, eikä tarjouskilpailu synnyttänyt todellista tarjoajien välistä kilpailua.

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia, eikä kilpailua ole näin ollen syntynyt. Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Hankintayksikkö järjestää uuden tarjouskilpailun vakuutusten hankinnasta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odo-tusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.9.2019
«« Takaisin