«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hengitysliitto ry : Osallistumispyyntö, asiakkuudenhallintajärjestelmä

05.09.2019 10:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018210
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 23.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hengitysliitto ry
Y-tunnus 0201472-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Pertti Kuha
Yhteyshenkilö Pertti Kuha
Postiosoite Veteraanikatu 2
Postinumero 90130
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358403193255
Sähköpostiosoite pertti.kuha@luovi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hengitysliitto.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hengitysliitto?id=252188&tpk=13a56343-49f2-4f1a-9298-c85037591c51
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Osallistumispyyntö, asiakkuudenhallintajärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252188
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on asiakkuudenhallintajärjestelmä pilvipalveluna. Järjestelmä tulee käyttöön noin 600 Hengitysliiton työntekijälle, joista suurimman käyttäjäryhmän muodostavat Ammattiopisto Luovin opetushenkilöstö n. 500 henkilöä. Järjestelmä sisältää vakiotoimintoina mm. seuraavat asiat: - koulutustoiminnan työelämässä oppimisen paikkojen yhteystietojen ja yhteydenpidon hallinta (organisaatiot, yhteyshenkilöt) - kumppaneiden yhteystietojen ja yhteydenpidon hallinta - segmentointi ja asiakasluokittelu - markkinoinnin automaatio (chat-ominaisuus, uutiskirje) - työnkulut ja tehtävien hallinta - raportointi ja analytiikka. Järjestelmän toiminnot (esim. asiakastietojen lisääminen ja muokkaus) on käytettävissä mobiililaitteilla responsiivisen käyttöliittymän kautta. Järjestelmä integroidaan Primus/Wilma-järjestelmään, Active Directory ja Microsoft Office 365-palveluihin. Järjestelmän on noudatettava Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 679/2016, tietosuoja-asetusta täydentävää tietosuojalakia 1050/2018 ja muita voimassa olevia tietosuojasäädöksiä sekä tietosuojaviranomaisten määräyksiä. Henkilötietojen käsittelystä sovitaan erillisellä hankintayksikön käyttämällä sopimuksella. Hankinnan kokonaiskustannukset neljän (4) vuoden ajalta tulee alittaa EU-kynnysarvon. Hankintamenettelyn aikana täsmennetään järjestelmällä hoidettavia prosesseja ja sen toiminnallisuuksia hankintayksikölle soveltuvan asiakkuudenhallintajärjestelmän määrittämiseksi ja hankkimiseksi.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
9.12.2019 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus sähköisesti Kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämässä HILMA -ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi). Hankintamenettelynä on kansallinen neuvotteluihin perustuva menettely, jossa on kaksi neuvottelukierrosta, joista alustavan aikataulun mukaan ensimmäinen on 3.10.2019 ja toinen 16.10.2019. Hankintayksikön HILMA-ilmoituskanavassa julkaiseman ilmoituksen perusteella kaikki hankkeen toimittajaksi pyrkivät voivat tehdä osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta ne ehdokkaat, jotka kutsutaan osallistumaan neuvotteluihin ja tarjouskilpailuun. Hankintayksikkö kutsuu osallistumishakemusten perusteella 3-5 asetettujen ehdokkaiden kelpoisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset täyttävää ehdokasta tarjouskilpailuun soveltaen tarvittaessa tässä hankintailmoituksessa ilmoitettuja perusteita. Neuvotteluissa pyritään tarkentamaan hankintayksikön näkemystä hankittavasta kokonaisuudesta sekä varmistamaan, että tarjoajat ymmärtävät hankintaan liittyvät vaatimukset ja ehdot oikein ennen lopullisen tarjouksensa tekemistä. - Kukin neuvotteluihin valittu ehdokas voi esitellä neuvotteluissaan alustavia ratkaisukuvauksia ja projekti- ja käyttöönottosuunnitelmia. Valituille ehdokkaille toimitetaan täydentävää materiaalia neuvotteluihin valmistautumista varten. - Neuvotteluiden pohjalta hankintayksikkö laatii tarjouspyynnön, joka toimitetaan alustavan aikataulun mukaisesti tarjoajille 18.10.2019. Tarjousten alustava viimeinen jättöpäivä on 5.11.2019. - Hankintayksikkö voi esittää tarjouksiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä tarjousten jättämisen jälkeen. - Tarjoukset arvioidaan ja vertaillaan tarjouspyynnössä ilmoitetuilla perusteilla - Tarjousten perusteella tehdään hankintapäätös, jonka tavoiteaikataulu on 18.11.2019 - Sopimus valitun toimittajan kanssa pyritään tekemään 3.12.2019 mennessä - Projekti käynnistetään joulukuussa 2019 ja ratkaisun tulee olla tuotantokäytössä maaliskuussa 2020. Mikäli hankintailmoituksessa ehdokkaille asetetut vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita ei saada riittävästi todellisen kilpailutilanteen muodostumiseksi taikka olosuhteet hankintaprosessin aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Osallistumishakemuksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta ehdokkaille ja tarjoajille korvausta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki saadut osallistumispyynnöt ja tarjoukset.

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokas, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Mikäli ehdokasta koskevat vähimmäisvaatimukset eivät täyty tai hakemuksen liitteinä ei toimiteta vaadittuja asiakirjoja, todistuksia ja selvityksiä, on hankintayksiköllä oikeus hylätä osallistumishakemus. Tarjouskilpailuun osallistuvien ehdokkaiden on täytettävä seuraavat vaatimukset vähimmäisvaatimuksina: - Ehdokas on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. - Ehdokas on huolehtinut verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. Ehdokas voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. - Ehdokkaan luottoluokituksen tulee olla vähintään tyydyttävä A Suomen Asiakastieto Oy:n ehdokasta koskevassa Rating Alfa yritysraportissa tai muun vastaavan selvityksen mukaan. - Ehdokkaalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus. - Palvelut toteutetaan suomen kielellä. Asiakasrajapinnassa ja käyttöliittymien kehitystyössä työskentelevät toimittajan ja mahdollisen alihankkijan työntekijät osaavat suomen kieltä hyvin. - Ehdokas sitoutuu allekirjoittamaan salassapitosopimuksen. - Ehdokkaalla ja mahdollisella alihankkijalla on valmius toimia tarvittaessa hankintayksikön tiloissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1. Todistukset rekisteröitymisestä kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (todistukset on oltava päivätty enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä). Ehdokas voi osoittaa rekisteröitymisen myös Tilaajavastuu.fi -raportilla, josta ilmenee ko. rekisteröitymiset. 2. Viranomaisten todistukset verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai siitä, että on olemassa maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma (todistukset oltava päivätty enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä). Ehdokas voi osoittaa maksujen maksamisen myös Tilaajavastuu.fi-raportilla, josta maksaminen ilmenee 3. Suomen Asiakastieto Oy:n ehdokasta koskeva Rating Alfa yritysraportti, josta vaaditun luottoluokituksen täyttyminen ilmenee, tai muu vastaava selvitys. 4. Dokumentti, josta ilmenee ehdokkaan toiminnan vastuuvakuutuksen tiedot. 5. Palvelut toteutetaan suomen kielellä. Asiakasrajapinnassa ja käyttöliittymien kehitystyössä työskentelevät toimittajan ja mahdollisen alihankkijan työntekijät osaavat suomen kieltä hyvin. 6. Ehdokas sitoutuu allekirjoittamaan salassapitosopimuksen. 7. Ehdokkaalla ja mahdollisella alihankkijalla on valmius toimia tarvittaessa hankintayksikön tiloissa.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Ehdokkaan käyttämät käyttöönottomallin, projektinhallinnan, laadunvarmistuksen ja käytettävyyden käytänteet: (15)
  2. Ehdokkaan projektihenkilöstön ja muiden käyttöönottoprojektiin osallistuvien osaaminen:  Projektipäällikön cv  Käyttöönottotiimin osaaminen (tekninen ja sidosryhmäprosessien osaaminen), kokemus ko. osaamisesta vuosissa, sertifikaatit tai muu todennettu osaaminen ko. osaamisalueelta (15)
  3. Ehdokkaan referenssit (3 kpl): (arvioidaan kokonaisuutena)  Kuvauksen pituus maksimissaan 2 sivua per referenssi, sisältää asiakkaan nimen ja yhteyshenkilön  Referenssi on otettu tuotantokäyttöön viimeisen kahden vuoden aikana  Referenssi sisältää kuvauksen • palvelun käyttöönotosta, 0-5 pistettä • palvelun käytöstä ja sen laajuudesta (toteutuksen käyttäjämäärä, toteutuksen laajuus integraatioineen, projektin laajuus henkilötyöpäivissä sekä ajankohta ja kesto kalenteriajassa), 0-5 pistettä • mahdollisesta toteutuksesta oppilaitosympäristöön, 0-30 pistettä • mahdollisesta integraatiosta Primus-/Wilma-järjestelmään ja Office 365-palveluun, 0-20 pistettä • mobiilikäytön kokemuksista, 0-10 pistettä (70)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.9.2019 15.00
Lisätietoja

Osallistumishakemuksen tulee olla voimassa 31.10.2019 asti.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin