«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Äänekosken kaupunki : Suojeltavan rakennuksen purkaminen, siirto ja uudelleen kasaaminen, Äänekoski

03.09.2019 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018099
Tarjoukset 18.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Äänekosken kaupunki
Y-tunnus 2045520-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilapalvelut
Yhteyshenkilö Kati Miettinen
Postiosoite Hallintokatu 4
Postinumero 44100
Postitoimipaikka Äänekoski
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinta@aanekoski.fi
Internet-osoite (URL) http://www.aanekoski.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=251640&tpk=a607705e-5d6f-4b14-b803-31037276f74c
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suojeltavan rakennuksen purkaminen, siirto ja uudelleen kasaaminen, Äänekoski
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
251640 (Dnro 769/02.07.00/2019)
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on ns. Hiskinmökin siirto ja uudelleen rakentaminen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti. Urakkaan sisältyvät purku-, siirto-, rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötyöt. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa pääurakkaa voi tarjota joko rakennus-, putki-, ilmanvaihtotai sähköurakoitsija, joka teettää muut urakkasuoritteet aliurakoitsijoillaan. Valittu pääurakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa YSE 1998 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Pääurakoitsijalla tarkoitetaan urakoitsijaa, jonka kanssa tilaaja laatii sopimuksen kohteen rakennus- ja taloteknisistä töistä. Urakkaan sisältyy yleiset työmaavelvoitteet kaikkine töineen, viranomaistarkastuksineen, viranomaislupineen, katselmuksineen, yleiskuluineen jne. Tilaaja ei teetä kohteessa muita sivu-urakoita. Urakassa puretaan suojeltava rakennus siirrettäväksi toiselle rakennuspaikalle. Rakennukseen tehtävät korjaus- ja muutostyöt tulevat olemaan sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas luonne säilyy. Purkamisen yhteydessä otetaan huomioon rakennuksen suojelumääräykset ja purkamisesta tehdään erilliset menetelmäohjeet joita noudatetaan purkamisen yhteydessä. Rakennuksen maapohja on Metsä Board Oyj:n omistuksessa ja itse rakennus Äänekosken kaupungin omistuksessa. Purkamisen jälkeen kohde kasataan/rakennetaan uudelleen arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnitelmien mukaisesti uudelle paikalleen. Alkuperäinen rakennuspaikka sijaitsee Äänekosken kaupungin Hiskinmäen kaupunginosassa, osoitteessa Mannilantie 1, 44100 ÄÄNEKOSKI. Rakennuspaikalla järjestetään näyttö 10.9.2019 klo 09:00 alkaen. Rakennuksen uusi sijoituspaikka sijaitsee osoitteessa Äänekoskentie, 44100 ÄÄNEKOSKI. Tarkempi kadunnumero selviää myöhemmin.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
150000.00 - 200000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1)
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)
Sähköasennustyöt. (45311200-2)
Sähkölaitteet ja -kojeet. (31600000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Äänekoski (K992)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Jos yritys haluaa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat yrityksen itsensä vastattavia. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 7. Hankintasopimuksen solmiminen. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN JA SITOVUUS Tarjous tulee jättää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi:ssä. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouspyyntö koostuu varsinaisesta tarjouspyynnöstä sekä urakkalaskenta-asiakirjoista, jotka löytyvät SokoPro-järjestelmästä, jonne on hyperlinkki Tarjouspalvelu.fi:ssä kohdassa "Linkit". SokoPro -järjestelmää käytetään tarjouskilpailussa vain siihen, että sen kautta tarjoajat näkevät tarjouspyyntöön kuuluvat urakkalaskenta-asiakirjat. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja urakkalaskenta-asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjous on tarjoajaa sitova. Tarjoaja vastaa tarjouksen oikeellisuudesta. TARJOUSTEN KÄSITTELY Määräajan jälkeen tarjouksia ei voi jättää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi:ssä. Tarjoukset avataan määräajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaamisen jälkeen tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailukriteerien perusteella. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen: Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Edellytykset selvitetään tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla, joilla pyritään varmistamaan, että tarjoajalla on edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Tarjoajan poissulkeminen: Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tarjoajalle tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla jostakin hankintalain 80 §:ssä mainitusta rikoksesta. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen: Arviointi- ja valintaprosessin kolmannessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavilta palveluilta on edellytetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankintamenettelyn keskeyttäminen, tarjousten hylkääminen/poissulkeminen: Hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Todellinen ja perusteltu syy on esimerkiksi se, että hankinnalle varatut määrärahat eivät riitä. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta (hankintalain 104 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan, jos yksikään tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, jos tarjousten hintataso on liian korkea, jos olosuhteet tai edellytykset ovat muuttuneet niin, ettei suunniteltua hankintaa ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tarjousten vertailu ja voittavan tarjouksen valinta: Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa kriteerinä halvin hinta. HANKINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN, HANKINNASTA ILMOITTAMINEN JA HANKINTASOPIMUS Hankintapäätös tehdään ja annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille Tarjouspalvelu.fi:n kautta. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin päätöksessä mainitaan. Hankintapäätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella sen jälkeen kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta tarkistetaan Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Hankinta voi toteutua vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin