«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry : Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin uudisrakennus

10.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018007
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 175-425555
Tarjoukset 08.10.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry
Hankekonsultti Iiro Christensen
Sonni Greyn aukio 1
04400
Järvenpää
Puh. +358407408800

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1607151-6
Postiosoite:Sonni Greyn aukio 1
Postinumero:04400
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankekonsultti Iiro Christensen
Puhelin:+358 407408800
Sähköpostiosoite:iiro.christensen@valjas.com
NUTS-koodi:Järvenpää (K186)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.kristillinenkoulu.net/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-018007/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin uudisrakennus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Keski-Uudenmaan kristillisen koulun uudisrakennuksen toteuttamisesta. Rakennukseen tulee myös esiopetus- ja päiväkotitiloja.

Toteuttajaksi valittava taho tai yhteenliittymä rakennuttaa koulurakennuksen ja vuokraa sen Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n käyttöön 25 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi, jonka jälkeen yhdistyksen on tarkoitus lunastaa rakennus itselleen.

Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt talvella 2020 ja ottaa kohde käyttöön syyslukukauden 2020 alussa. Aikataulusta johtuen hankinnassa sovelletaan nopeutettua menettelyä. Tarjousaika on 28 päivää.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Järvenpää (K186)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Järvenpään Lepolan alueella Ratsastuskeskus Ainon läheisyydessä sijaitsevalla tontilla nro 186-22-2233-1. Tontilta puretaan erillisenä hankkeena käytöstä poistuva päiväkoti- ja koulurakennus.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaajalle toteutettavan uudisrakennuksen tilat ovat noin 165 oppilaalle ja 65 päiväkotilapselle. Rakennuksen tulee kaikilta osin täyttää ko. kohteille ja niiden toteuttamiselle asetetut vaatimukset ja määräykset, sekä paikallisen rakentamista ohjaavien ja valvovien viranomaisten määräykset. Hankkeen koko ja maankäytölliset seikat edellyttävät rakennuksen toteuttamista kaksikerroksisena.

Hankinta sisältää rakennuksen sekä sen kiintokalusteet ja varusteet. Käyttäjä hankkii irtokalusteet itse. Hankinta sisältää lisäksi uudisrakennuksen piha-alueen suunnittelun ja toteutuksen. Koulutilat tulevat esikoulun ja vuosiluokkien 1. - 4. käyttöön. Tilat koostuvat yleis- ja erikoisopetustiloista sekä yhteis- ja hallintotiloista.

Toteuttajaksi valittava taho tai yhteenliittymä rakennuttaa koulurakennuksen ja vuokraa sen Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n käyttöön 25 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi, jonka jälkeen yhdistyksen on tarkoitus lunastaa rakennus itselleen. Tarjouksen liitteenä tulee olla vuokrasopimusluonnos. Vuokran tarkistusindeksinä käytetään elinkustannusindeksiä. Perusindeksinä käytetään 07/2020 indeksilukua..

Valittu tarjoaja toimii hankkeen päätoteuttajana ja vastaa kaikista yleisten sopimusehtojen mukaisista velvoitteista kuten työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työn laadunvarmistuksesta.

Toteutusmuoto ja sopimusehtojen tarkempi sisältö täsmentyvät kilpailutuksen jälkeen, kun toteuttaja on valittu.

Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt talvella 2020 ja ottaa kohde käyttöön syyslukukauden 2020 alussa.

Rakennushankkeen toteuttamiseksi tontilta puretaan erillisenä hankkeena käytöstä poistuva päiväkoti- ja koulurakennus. Järvenpään kaupunki vastaa ko. hankkeesta.

Projektikieli on suomi. Tarjouksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä voidaan lisätä edellyttäen, että uudet jäsenet täyttävät tässä hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset ja toimittavat vaaditun selvityksen. Näiden vaatimusten tulee täyttyä jo sillä ryhmittymän kokoonpanolla, jolla osallistumishakemus tehdään.

Lisätietoja hankinnan suunnitellusta sisällöstä on saatavissa hankintailmoituksen liitteistä.

Tarjouksen vertailuperusteet on ilmoitettu kokonaisuudessaan hankintailmoituksen liitteessä. Hinnan painoarvo on 60 % ja laadun painoarvo 40 %.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:300 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Vuokrasopimusta voidaan jatkaa, jos tilaaja ei lunasta kohdetta itselleen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankkeen toteuttajaksi valittavalta taholta tarkistetaan seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (22.12.2006/1233) mukaiset todistukset ja selvitykset taikka tahon sijoittautumismaan vastaavat asiakirjat.

Puhdas tilaajavastuuraportti.

1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

2. Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

3. Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

4. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Todistuksia ja selvityksiä ei pyydetä toimittamaan osallistumishakemuksen yhteydessä, mutta hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia toimittamaan ne hankinnan missä tahansa vaiheessa osallistumishakemusten vastaanottamisen jälkeen, jos katsoo siihen olevan perusteltua aihetta. Ne voidaan korvata myös Tilaajavastuu.fi -sivuston raportilla tai vastaavalla.

Jos valittava taho on ryhmittymä, edellä mainitut todistukset ja selvitykset pyydetään sen kaikilta jäseniltä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankkeen toteuttajaksi valittavalta taholta tarkistetaan seuraavat asiakirjat. Niitä ei pyydetä toimittamaan osallistumishakemuksen yhteydessä, mutta hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia toimittamaan ne hankinnan missä tahansa vaiheessa osallistumishakemusten vastaanottamisen jälkeen, jos katsoo siihen olevan perusteltua aihetta.

1. Tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus viimeksi kuluneelta tilikaudelta.

2. Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta tai yleisesti tunnetun luottotietoyrityksen (esim. Suomen Asiakastieto Oy) rekisteristä tulostettu raportti.

Toteuttajalta vaadittavien kriteerien vähimmäistaso(t):

Ehdokkaan taseen loppusumma kahden edellisen tilinpäätöskauden vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan ollut keskimäärin vähintään 50 miljoonaa euroa.

Ehdokkaan 12 kuukauden kokonaisliikevaihto on edellisen kahden tilinpäätöskauden vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan ollut keskimäärin vähintään 10 miljoonaa euroa.

Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymän nimissä, ryhmittymän jäsenten liikevaihdot ja taseet voidaan laskea yhteen.

Taseen loppusumma ja liikevaihto lasketaan konsernitilinpäätöksestä, jos toteuttajatahon tai ryhmittymän jäsenten luvut on yhdistelty osaksi konsernitilinpäätöstä(ksiä).

Ehdokkaan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin tulee olla vähintään hyvällä tasolla (esim. Suomen Asiakastieto Oy:n rating-taso A). Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymän nimissä, ryhmittymän jokaisen jäsenen tulee täyttää tämä vaatimus.

Tieto vaatimusten täyttymisestä annetaan alustavasti hankintailmoituksen liitteenä julkaistulla ESPD-lomakkeella.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Referenssit vastaavista uudisrakennuskohteista (3 kohdetta)

Vaadittavien kriteerien vähimmäistaso(t):

Ehdokkailla tulee olla vähintään kolme (3) referenssiä vastaavista uudisrakennuskohteista.

Vastaavaksi peruskorjaus- tai uudisrakennuskohteeksi katsotaan asiakkaan käyttöön toteutetut ja bruttoalaltaan vähintään 1.000 brm² toimitilarakennukset (Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 1994 -luokat D (toimistorakennukset), F (hoitoalan rakennukset), G (kokoontumisrakennukset), H (opetusrakennukset) ja L (palo- ja pelastustoimen rakennukset)). Rakennus voi olla yksityisen tai julkisen sektorin käytössä. Referenssihankkeiden tulee olla viimeisen kolmen vuoden ajalta (vastaanotettu aikaisintaan elokuussa 2016 ja viimeistään heinäkuussa 2019).

Referensseistä tulee ilmoittaa hankkeen nimi, laajuus, rakennustyyppi, kerroksien määrä, valmistumisajankohta ja tilaaja yhteystietoineen. Referenssit ilmoitetaan tämän hankintailmoituksen liitteenä olevalla lomakkeella.

Työmaakielenä on suomi. Turvallisuussyistä kaikkien työmaalla työskentelevien tulee pystyä kommunikoimaan sujuvalla suomen kielellä ilman väärinymmärryksen riskiä. Tämä sujuvan suomen kielen vaatimus koskee sekä työnjohtoa että työntekijöitä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Uudet tilat tarvitaan käyttöön lukukauden 2020 alussa. Hankkeen kiireellisestä aikataulusta johtuen hankinnassa sovelletaan nopeutettua menettelyä. Tarjousaika on 28 päivää.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.10.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.10.2019 16:30
Paikka: Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry, Sonni Greyn aukio 1, Järvenpää

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen liiteaineisto on julkaistu HILMA:ssa, mukaan lukien ESPD-lomake.

Jos ehdokas on ryhmittymä, kaikista ryhmittymän jäsenistä toimitetaan oma ESPD-lomake. Jos ehdokas vetoaa alihankkijansa tai muun tahon voimavaroihin neuvotteluvaiheeseen pääsyn edellytyksenä olevien vähimmäisvaatimusten (esim. referenssivaatimukset) täyttymiseksi, myös kyseisestä alihankkijasta tai muusta tahosta on toimitettava ESPD-lomake. Tämä koskee myös omia konserniyhtiöitä.

Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä.

Hankintailmoitusta koskevat tiedustelut tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen iiro.christensen@valjas.com .

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.9.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Kilpailutuksen asiakirjaluettelo 4.9.2019.pdf
Hankintailmoituksen liite 1 - ESPD-lomake 4.9.2019.docx
Hankintailmoituksen liite 2 - Referenssilomake 4.9.2019.docx
Hankintailmoituksen liite 3 - Hankesuunnitelman luonnos 4.9.2019.pdf
Hankintailmoituksen liite 4 - Tilaohjelman luonnos 4.9.2019.pdf
Hankintailmoituksen liite 5 - Selvitys tilaajan rahoituksesta 4.9.2019.pdf
Hankintailmoituksen liite 6 - Tarjouksen vertailuperusteet 6.9.2019.pdf
«« Takaisin