«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Henkilökuntasovellus

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017981
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-415600
Osallistumishakemukset 02.09.2023 klo 14.10 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=248218&tpk=8b24078f-5333-4f3a-9969-e10dc36e5908

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ann-Mari Tiainen
Puhelin:+358 404838323
Sähköpostiosoite:ann-mari.tiainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/www/hkl/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=248218&tpk=8b24078f-5333-4f3a-9969-e10dc36e5908
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilökuntasovellus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän sovelluskehityksen asiantuntijapalveluiden sekä sovelluksen ylläpitopalvelun hankkimiseksi. ICT-sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluita tarjoavat yritykset voivat jättää osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen voimassaoloajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta. Hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarkempi kuvaus on esitetty tässä hankintailmoituksessa ja sen liiteasiakirjoissa. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä kilpailutuksilla. Kilpailutusten tarkemmat kuvaukset esitetään kilpailutuskohtaisissa tarjouspyynnöissä. Ensimmäiset tarjouspyynnöt lähetetään lokakuussa 2019 (arvio).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tarvittaessa HKL voi edellyttää, että tarjoajan asiantuntijat työskentelevät HKL:n tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut ja sovelluksen tuki- ja ylläpitopalvelu. HKL kilpailuttaa asiantuntijapalvelut siten, että Toimittaja muodostaa asiantuntijoistaan asiantuntijaryhmän, joka vastaa siitä, että Palvelut tai Toimitukset toimitetaan sopimuksen mukaisesti. Toimittajan asiantuntijaryhmä muodostuu Toimittajan tarjouksessaan nimeämistä asiantuntijoista. Ratkaisu tulee toteuttaa yleisesti käytetyin kehitystyökaluin siten että sovelluksen jatkokehitystä voidaan tehdä ketterästi toimittajasta riippumatta. Ratkaisun tarkempi tekninen toteutustapa lukitaan kehitysversion yksi (1) toteutuksessa, joka asettaa seuraaville versioille sovelluksen reunaehdot teknisten vaatimusten osalta. Rajapinnat tulee toteuttaa sellaisilla tekniikoilla, jotka ovat yleisesti saatavilla ja joiden rajapintakuvaukset jäävät asiakkaan omistukseen. Sovelluksen kehityksessä tulee huomioida tuki Android ja iOS -alustoille. Tuki- ja ylläpitopalvelu tulee todennäköisesti sisältämään seuraavia palveluosa-alueita: saatavuuden valvonta, suunnitellut huoltotoimenpiteet ja käyttökatkot, niihin liittyvä viestintä, versio- ja tietoturvapäivitykset, pienkehitystyöt, kriittisten vikatilanteiden hallinta, dokumentaation ylläpito, tuki pääkäyttäjätasolle, tukitikettien käsittely, vikailmoitusten vastaanotto ja käsittely, työpyynnöt ja nimetyt yhteyshenkilöt. Kahden ensimmäisen kehitysversion sisällöt tulevat olemaan Versio 1: Viestintä ja työvuorot kuljettajille sekä liikennetyön johdolle ja Versio 2: Kunnossapidon toimintojen implementointi. Versioiden alustavat sisällöt ja hankittavaksi tulevat tehtävät liittyvät API-arkkitehtuuriin ja taustajärjestelmäintegraatioihin sekä sovelluskehitykseen. Versioiden sisällön alustava kuvaus on esitetty HKL henkilökuntasovellus tavoitetilan kuvauksessa. Sisällöt tullaan kuvaamaan tarkemmin tarjouspyyntöihin. Sovelluksesta on toteutettu pilottiversio, joka kattaa suuren osan ensimmäisen version toiminnallisuuksista. Tilaajan tavoitteena on kehittää henkilökuntasovellusta jatkossa lisää eri HKL:n henkilöstöryhmien tarpeisiin Tilaajan tarpeen mukaan. Kilpailutettavia kehitysversioita voi mahdollisesti olla tulevaisuudessa enemmän kuin edellä kuvatut kaksi versiota. Kehitettävän sovelluksen käytettävyyden on oltava hyvällä tasolla, jotta henkilökunta saadaan sovelluksen käyttäjiksi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa seuraavan kehitysvaiheen yli jatkuvalla sovelluksen ylläpito- ja tukipalvelusopimuksella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

OPTIO 1. Sopimusta voidaan jatkaa seuraavan kehitysvaiheen yli jatkuvalla sovelluksen ylläpito- ja tukipalvelusopimuksella, joka on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta. Tilaaja voi lisäksi päättää ylläpito- ja tukipalvelusopimuksen jatkamisesta 1 + 1 vuoden optiokausilla. Tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen voimassa olevan henkilökuntasovelluksen tuki- ja ylläpitosopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

HKL tekee hankinnasta kirjalliset sopimukset valitun toimittajan kanssa. Valitun toimittajan ja HKL:n välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. HKL ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta ja panna hankintapäätöstä täytäntöön ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun tarjouskilpailussa mukana olleet tarjoajat ovat saaneet hankintapäätöksen hakemusosoituksineen tiedoksi. Pääsopimusta (Sopimus henkilökuntasovelluksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönotosta) noudatetaan kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa. Hankintajärjestelmään hyväksytty tarjoaja hyväksyy Pääsopimuksen ehdot sellaisenaan.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.9.2023 14:10
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019
«« Takaisin