«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Opetushallitus : Suomalaisen nykykirjallisuuden kesäkurssin järjestäminen v. 2020

02.09.2019 12:06
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017952
Tarjoukset 23.10.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Opetushallitus
Y-tunnus 2769790-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Korkeakouluopintojen kansainvälistymispalvelut
Yhteyshenkilö Ohjelma-asiantuntija Leena Kärnä
Postiosoite Hakaniemenranta 6
Postinumero 00530
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295338507
Sähköpostiosoite leena.karna@oph.fi
Faksi +358295331035
Internet-osoite (URL) http://www.oph.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250305&tpk=a2f3c85a-8b47-4649-b69d-0db52fc4d724
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suomalaisen nykykirjallisuuden kesäkurssin järjestäminen v. 2020
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
250305 (OPH-1921-2019)
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Suomalaisen nykykirjallisuuden kesäkurssin järjestäminen heinä-elokuussa vuonna 2020. Kurssilla tavoitellaan yliopistotasoista, tutkimukseen perustuvaa opetusta, mikä tukee opiskelijoiden opintoja. Kurssisuoritus tulee voida hyväksyä osaksi opiskelijan opintoja. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä ”Hankinnan kohteen kuvaus". Tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimuksessa sovitaan tarkemmin niistä ehdoista, joilla Toimittaja tarjoaa tässä sopimuksessa ja sen liitteissä yksilöidyn palvelun Tilaajalle. Hankinnalle on varattu määrärahaa 33 000 euroa/kurssi.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
66000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yliopistotason koulutuspalvelut. (80300000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.10.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

1. Yleistä Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 32 §:n tarkoittamaa avointa menettelyä käyttäen. 2. Ryhmittymänä tarjoaminen ja alihankintasuhteet Sopimus tehdään sen tarjoajan kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen tarjoaja on vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin, kun se käyttää alihankkijoita. Alihankintasuhteisiin liittyvät ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa sopimusehdoissa. Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Tällöin sopimuksen tekeminen ryhmittymän kanssa edellyttää ryhmittymään kuuluvien yritysten yhteisvastuullista sitoutumista tuotteiden toimittamista ja palvelun tuottamista koskevien sopimusten velvoitteisiin ja vastuisiin. Ryhmittymällä ja tarjoajalla alihankkijoineen edellytetään olevan tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset sopimuksen mukaisten tuotteiden toimittamiseen ja palveluiden tuottamiseen koko sopimuskauden ajan. Tarjoajalta voidaan pyytää tarjouskilpailun aikana ja ennen sopimuksen tekemistä ja sopimuskauden aikana selvityksiä sellaisista sitoumuksista ja sopimuksista, joita se on tehnyt ilmoittamiensa alihankkijoiden kanssa ja joilla on merkitystä toimittajien edellytyksille sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiselle. Ryhmittymältä voidaan pyytää vastaavia selvityksiä ryhmittymän jäsenten välisten suhteiden järjestämisestä. Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että kilpailijoiden välisten yhteistarjousten tekemiseen liittyy kilpailuoikeudellisia rajoituksia. Ennen yhteistarjouksen tekemistä tarjoajan tulee arvioida, onko yhteistarjous kilpailulainsäädännön mukainen. 3. Muiden tahojen voimavaroihin vetoaminen Tarjoaja tai ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yritysten voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Muiden yritysten voimavarojen on oltava tosiasiallisesti tarjoajan tai ryhmittymän käytössä hankintaa suoritettaessa. Tällaisia voimavaroja voivat olla esimerkiksi: 1) tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvan tai jonkin muun yrityksen kokemus hankinnan kohteena olevien palveluiden toimittamisesta edellyttäen, että tämä yksikkö nimetään tarjouksessa tarjoajan tai ryhmittymän alihankkijaksi kyseisten palvelujen osalta ja tämä tulee tosiasiallisesti myös osallistumaan palveluiden suorittamiseen; 2) toisen yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön ammatillinen pätevyys edellyttäen, että henkilöt tosiasiallisesti osallistuvat palvelun suorittamiseen; 3) taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitusasemaan liittyvät voimavarat; 4) tekniseen suorituskykyyn liittyvät voimavarat edellyttäen, että kyseisiä voimavaroja tosiasiallisesti hyödynnetään hankintaa suoritettaessa. 4. Tarjousten käsittely 4.1 Tarjoajien soveltuvuus Ensiksi arvioidaan, täyttävätkö tarjoajat kohdassa ”Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset” esitetyt tarjoajan rahoitukselliselle, taloudelliselle, tekniselle ja ammatilliselle soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen tehdään tarjouksessa annettujen tietojen sekä pyydettäessä toimitettavien selvitysten, todistusten, rekisteritietojen ja tilinpäätöstietojen sekä Suomen Asiakastieto Oy:n antamien tietojen perusteella. Tarjouskilpailusta suljetaan ne tarjoajat, jotka eivät täytä tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. 4.2 Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukaisia ja tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistuksessa käytetään tarjousta kokonaisuudessaan. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia 4.3 Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehdään kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” kuvatulla tavalla. 4.4 Hankintapäätös ja tiedoksianto Hankintapäätös lähetetään sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla. 4.5 Hankintasopimuksen solmiminen Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus voidaan tehdä vasta hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.10.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin