«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Ruoveden kunta : KESKEYTYSILMOITUS: Kiinteistönhoidon ja isännöinnin palvelut Ruovedelle

02.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017848
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 169-413858

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ruoveden kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0152842-1
Postiosoite:Ruovedentie 30
Postinumero:34600
Postitoimipaikka:Ruovesi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ruovesi.fi
NUTS-koodi:Ruovesi (K702)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ruovesi.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Ruoveden Asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0152774-4
Postiosoite:Ruovedentie 30
Postinumero:34600
Postitoimipaikka:Ruovesi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:paula.raivio@ruovesi.fi
NUTS-koodi:Ruovesi (K702)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ruovesi.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vuokra-asunnot/10363
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Kiinteistönhoidon ja isännöinnin palvelut Ruovedelle
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena olivat Ruoveden kunnan ja Ruoveden Asunnot Oy:n tarvitsemat kiinteistönhoito-, siivous- ja isännöintipalvelut, joista viimeksi mainittuun kuului myös vuokra-asukashallinnointi sekä kunnan puhevallan käyttö yksittäisten osakehuoneistojen osalta. Kiinteistönhoito- ja siivoustehtävät oli jaettu omaan osa-alueeseensa (1) ja isännöitsijän tehtävät kokonaisuudessaan omaansa (2). Tarkemmat tiedot kiinteistöistä, tonttien koosta, huoneistoaloista, tehtävien sisällöstä, yms. seikoista oli kerrottu hankinnan kohteen kuvauksessa. Ruoveden kunta kilpailutti palvelut molempien tilaajien puolesta.

Hankinta-asiakirjat olivat saatavilla sähköisestä tarjousjärjestelmästä, johon pystyi rekisteröitymään osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/ruovesi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskeva sopimus
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Ruovesi (K702)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ruoveden kunta omistaa suoraan tai kuntayhtiönsä Ruoveden Asunnot Oy:n välityksellä yksittäisiä osakehuoneistoja ja lukuisia eri kiinteistöjä, joita vuokrataan kuntalaisille. Kyse on rivitalo- ja kerrostalokiinteistöistä, jotka sijaitsevat Ruoveden keskustassa, Muroleessa, Ruhalassa ja Visuvedellä. Valtaosa kiinteistöistä on rakennettu 1970-1980-luvuilla, jotkut ovat tätäkin vanhempia ja loput 1990- tai 2000-luvun alkupuolelta. Huoneistojen käyttöaste on noin 90 %.

Ruoveden kunta oli hankkimassa kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja kyseisiin Ruoveden Asunnot Oy:n omistamiin rivitalo- ja kerrostalokiinteistöihin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Isännöintipalveluita ja vuokra-asukashallinnointia koskeva sopimus
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut. (70300000-4)
Oman kiinteistön vuokrauspalvelut. (70130000-1)
Asuinrakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut. (70311000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Ruovesi (K702)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ruoveden kunta ja Ruoveden Asunnot Oy olivat hankkimassa omistamiinsa kiinteistöihin isännöintipalveluja. Isännöintipalveluihin olisi sisällytetty kokonaisuudessaan myös Ruoveden kunnan sekä Ruoveden Asunnot Oy:n vuokra-asukashallinnointiin liittyvät tehtävät, jotka oli kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tämän lisäksi isännöitsijän tehtäviin olisi kuulunut Ruoveden kunnan puhevallan käyttö yksittäisten osakehuoneistojen osalta kyseisten taloyhtiöiden hallituksen kokouksissa ja yhtiökokouksissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 081-193704

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskeva sopimus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
2
Nimi:
Isännöintipalveluita ja vuokra-asukashallinnointia koskeva sopimus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustelusta syystä. Perusteltuna syynä on pidetty muun ohella kilpailun puuttumista sekä hankinnan toteutukseen varattujen määrärahojen riittämättömyyttä.

Hankintayksikkö on määrittänyt hankinnan ennakoidun arvon ilman arvonlisäveroa molemmissa osa-alueissa hankintalain 27 §:ssä ja 30 §:ssä säädetyn mukaisesti ottaen huomioon myös se, mitä sopimuskauden pituudesta on molemmissa hankintasopimusluonnoksissa esitetty. Tämän seurauksena Hankintayksikkö on laskenut hankinnan ennakoidut arvot 48 kuukauden palvelun hintaan perustuen.

Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskeva osa-alue 1:

Hankintayksikkö on ilmoittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen osa-alueessa hankinnan ennakoiduksi arvoksi 272 000 euroa 48 kuukauden aikana. Hankintayksikkö vastaanotti kaksi soveltuvuusvaatimukset täyttäneen tarjoajan tarjousta. Molemmat tarjoukset ovat ylittäneet reilusti kyseisen summan, kun Hankintayksikkö on muuttanut yhden vuoden palvelua koskevat Hintalomakkeella ilmoitetut vertailuhinnat vastaamaan 48 kuukauden palvelun hintaa. Koska Hankintayksikkö ei ole varannut hankinnan toteuttamiselle ennakoidun arvon ylittäviä budjettivaroja, on hankintamenettelyn keskeyttämiselle ollut todellinen ja perusteltu syy.

Isännöintiä ja vuokra-asukashallinnointia koskeva osa-alue 2:

Hankintayksikkö on ilmoittanut isännöinnin ja vuokra-asukashallinnoinnin osa-alueessa hankinnan ennakoiduksi arvoksi 340 000 euroa 48 kuukauden aikana. Ainoa vastaanotettu ja hyväksyttävissä ollut tarjous on ylittänyt reilusti tämän summan, kun tarjouslomakkeella ilmoitettu jatkuvan palvelun vertailuhinta eli kyseisen palvelun vuosihinta on muutettu vastaamaan 48 kuukauden palvelun hintaa. Puuttuvien budjettivarojen sekä kilpailun puuttumisen vuoksi hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut todellinen ja perusteltu syy.

Johtopäätökset:

Hankintayksikkö on vastaanottanut osa-alueisiin jaetussa hankintamenettelyssä sellaiset tarjoukset, jotka ovat ylittäneet sekä yksittäistarkastelussa että kokonaisuutena merkittävästi sen, mitä hankinnan on ennakoitu yhteensä maksavan ja millaisia määrärahoja hankinnalle on ollut varattavissa. Hankinnan on ennakoitu maksavan neljän vuoden aikana molempien tilaajien osuus ja molemmat osa-alueet huomioiden yhteensä 612 000 euroa. Nyt saatujen tarjousten perusteella hankinnan kokonaisarvo olisi ylittänyt reilusti 1 000 000 euroa neljän vuoden aikana.

Kummallakaan hankintayksiköllä ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia kasvattaa hankinnan budjettia. Hankinnan kohteeseen ei myöskään ole voitu tehdä muutoksia tarjousten vastaanottamisen jälkeen. Näiden syiden vuoksi kunnanhallitus on kunnanjohtajan esityksestä päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn hankintasopimuksia tekemättä molemmissa osa-alueissa. Tarjouskilpailusta poissuljetuille tarjoajille on niin ikään toimitettu poissulkemista koskevat päätökset asianosaiskohtaisesti.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelystä säädetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 147 §:ssä. Pääsääntöisesti valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Oikaisuohje ja valitusosoitus on annettu hankintamenettelyssä tehtyjen päätöksien tiedoksiannon yhteydessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019
«« Takaisin