«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Sarastia Oy : Kiinteistötietojärjestelmä

30.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017812
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 168-411161
Osallistumishakemukset 02.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=185569&tpk=478d871e-b714-492c-88a5-1b09d26c57c9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sarastia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2360731-5
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sarastia Oy Hankintapalvelut
Sähköpostiosoite:hankinta@sarastia.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.sarastia.fi/palvelut/hankintapalvelut/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tuusulan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0131661-3
Postitoimipaikka:Tuusula
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@tuusula.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.tuusula.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/taitoa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=185569&tpk=478d871e-b714-492c-88a5-1b09d26c57c9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiinteistötietojärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sarastia Oy pyytää osallistumishakemuksianne kiinteistötietojärjestelmän hankintaan osallistumispyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kilpailutus suoritetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä, jolla valitaan yksi sopimustoimittaja. Neuvotteluihin valitaan korkeintaan kolme (3) hyväksyttävissä olevaa ehdokasta. Mikäli hyväksyttäviä hakemuksia saadaan vähemmän kuin kolme, valitaan neuvotteluihin kaikki hyväksyttävän hakemuksen jättäneet ehdokkaat. Valinta tapahtuu ehdokkaiden pisteytysjärjestyksessä. Mikäli useampi ehdokas saa saman määrän pisteitä, ehdokkaat valitaan hankintayksikön suorittamalla puolueettomalla arvonnalla. Hankintayksiköllä on oikeus tarkastaa osallistumishakemuksissa annetut tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, hakemus hylätään. Lisätiedot hankintamenettelystä ja hankinnan kohteesta on kerrottu osallistumispyynnössä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Verkko-, Internet- ja intranetohjelmatuotteet. (48200000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Tuusula (K858)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tuusulan kunta on ainoa järjestelmän käyttäjä. Sarastia Oy on sopimuksen toinen sopijaosapuoli.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kiinteistöjen tietojen hallintaan, dokumentointiin ja raportointiin tarkoitettu kiinteistötietojärjestelmä, joka toimii työasemaympäristössä Windows-käyttöjärjestelmällä. Lisäksi kokonaisuus sisältää mobiilikäyttöliittymän, jolla voidaan hoitaa tiettyjä tehtäviä osallistumispyynnön mukaisesti. Mobiilikäyttöliittymä toimii pilvipalveluna joko internet-selaimessa tai mobiilipäätelaitteeseen ladattavalla erillisellä ohjelmalla (apps). Hankittava kokonaisuus sisältää vähintään seuraavat päätoiminnollisuudet: - Kiinteistöjohtaminen - Huoltokirja (hyväksytään ainoastaan pilvipalveluratkaisu SaaS toimittajan palvelimilla) - Rakennuttamiseen liittyvien tietojen ja dokumenttien hallinta - Projektipankki (hyväksytään ainoastaan pilvipalveluratkaisu SaaS toimittajan palvelimilla) Ehdokkaita pyydetään huomioimaan, että yllä esitetyt päätoiminnollisuuksien nimitykset ovat hankintayksikön laatimat, eivätkä tarkoita minkään olemassa olevan toimittajan olemassa olevan vastaavan järjestelmän mukaisia kokonaisuuksia. Päätoiminnollisuuksien sisältö on ilmoitettu tarkemmin osallistumispyyntöasiakirjoissa. Ehdokas sitoutuu siihen, että ehdokkaan ratkaisu sisältää osallistumispyyntöasiakirjoissa ilmoitetut pakolliset vähimmäisvaatimukset täyttävät pää- ja alatoiminnollisuudet siltä osin kuin ei toisin mainita. Kyseiset vaatimukset on kerrottu yksityiskohtaisemmalla tasolla osallistumispyynnön liitteenä olevassa vaatimusluettelossa, josta on kerrottu tarkemmin osallistumispyynnön kohdassa Muut tiedot. Toimittaja vastaa järjestelmän käyttöönotosta, käyttöönottokoulutuksista, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä asiakaspalvelusta ja teknisestä tuesta koko sopimuskauden ajan. Järjestelmää käyttävä Tuusulan kunta vastaa omista tietoliikenneyhteyksistään ja muista tietoteknisistä ratkaisuistaan, kuten mobiililaitteiden ja työasemien hankinnasta ja ajantasaisuudesta. Hankintayksikkö korostaa, että tavoitteena ei ole aloittaa laajamittaisempaa järjestelmäkehitystyötä "scratchista" , vaan löytää avaimet käteen -toteutuksella mahdollisimman valmis ratkaisu, joka soveltuu Tuusulan kunnan olemassa olevaan tietotekniseen ympäristöön mahdollisimman hyvin ja vaivattomasti. Tähän liittyen järjestelmän käyttöönoton toteutustapa päätetään ehdokkaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa, joiden lopputuloksena syntyneet päätökset kirjataan tilaajan tahtotilan mukaan lopulliseen tarjouspyyntöön. Käyttöönottoprojekti voidaan toteuttaa ketterin menetelmin tai ns. vesiputousmallina riippuen siitä, mihin neuvotteluissa päädytään. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan lopullisia tarjouksia koskevan hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi, tai markkinaoikeuden myöntäessä sopimukselle täytäntöönpanoluvan, ja molempien sopijapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on hankintayksikön ja Tuusulan kunnan osalta kuusi (6) kuukautta. Toimittajan osalta irtisanomisaika on 12 kuukautta. Sopimuksen yleisinä ehtoina käytetään soveltuvin osin JIT2015-ehtoja. Sopimus yleisine ehtoineen liitetään vasta lopulliseen tarjouspyyntöön.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikön tavoitteena on löytää 3 hyväksyttävissä olevaa ehdokasta, jotka täyttävät osallistumispyynnön vaatimukset ja ovat täten tosiasiallisesti potentiaalisia tarjoajia. Ehdokkaiden määrä halutaan pitää kohtuullisena, jotta ratkaisuvaihtoehdot ja hankintaprosessi eivät muodostu turhan raskaiksi.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö pidättää oikeuden kirjata lopulliseen tarjouspyyntöön erinäisiä hankintaan oleellisesti liittyviä lisähankintamahdollisuuksia (optioita), joita ei ole pystytty yksilöimään riittävällä tarkkuudella osallistymispyyntöön, mutta joiden arvo on huomioitu osallistumispyynnössä ilmoitetussa hankinnan ennakoidussa arvossa. Mahdolliset optiot ovat luonteeltaan ja laajuudeltaan sellaisia, ettei niiden huomioiminen lopullisessa tarjouspyynnössä edellyttäisi uutta kilpailutusta suhteessa tähän osallistumispyyntöön. Ehdokkaat huomioivat, että myös osallistumispyyntöasiakirjoihin on merkitty mahdollisia optioita. Nämä optiot ovat alustavia, eivätkä vielä tässä vaiheessa sido osapuolia. Hankintayksikkö haluaa kuitenkin tuoda ehdokkaiden tietoon, mitä toiminnollisuuksia tilaaja harkitsee mahdollisiksi optioiksi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kohdassa II.2.7) ilmoitettua sopimuksen kestoa tarkennetaan seuraavasti: Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Ilmoitettu tieto 48kk perustuu järjestelmätekniseen rajoitukseen, jonka vuoksi ko. kohtaan ei ole voitu kirjata tietoa "toistaiseksi voimassa". Sopimus ei sisällä määräostovelvollisuutta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Osallistumispyynnön liitteenä olevista asiakirjoista muut kuin Vaatimusluettelo ovat sellaisia asiakirjoja, joihin voidaan viitata vaatimusluettelossa, tai jotka esitetään ehdokkaille esimerkin omaisesti osoittamaan Tuusulan nykyisten järjestelmien tuottamaa dataa. Näitä liitetiedostoja ei avata osallistumispyynnössä enempää, koska ne ovat ainoastaan tiedoksi.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019
«« Takaisin