«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy : Rakennuttajakonsultin hankinta

02.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017806
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 169-414081

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2509726-7
Postiosoite:c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy, Vuorikatu 5 A
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pasi.kanerva@kh-yhtiot.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.jatkasaarenpysakointi.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöhallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rakennuttajakonsultin hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kiinteistöjen rakennuttamispalvelut. (70110000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suorahankinnan kohteena on Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) osoitteessa Atlantinkaari 35, Helsinki sijaitsevan päivittäistavarakaupan ja pysäköintilaitoksen sekä osoitteessa Bahmankatu 5, Helsinki sijaitsevan pysäköintilaitoksen (yhdessä jäljempänä ”rakennushanke”) rakennuttajakonsulttipalvelut. Hankinnan ennakoitu arvo on 450 737 euroa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450737 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennuttajakonsultin hankinta

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Rakennuttajakonsultin hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
29.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0779955-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:450737 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on kilpailuttanut Jätkäsaaren pysäköintilaitosten (ml. Atlantinkaaren ja Bahmankadun pysäköintilaitokset) rakennuttajakonsulttipalvelut julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Rakennushankkeessa ja rakennuttajakonsulttipalvelussa on sittemmin ilmennyt lukuisia ongelmia ja virheitä. Sweco Oy on rakennuttamisen laadunarvioinnista antamassaan väliraportissa osoittanut, että rakennuttaminen ei ole toteutunut toimittajalle asetettujen laadullisten vaatimusten mukaisesti. Rakennushankkeen ja rakennuttajakonsulttipalveluiden ongelmista on 28.5.2019 ja 3.6.2019 neuvoteltu toimittajan kanssa. Se ei ole esittänyt hyväksyttäviä resursseja tai toimenpiteitä ongelmien ja virheiden ratkaisemiseksi. Rakennushankkeen ja rakennuttajakonsulttipalvelun ongelmien ja virheiden vuoksi 29.10.2015 päivätty sopimus toimittajan kanssa on purettu 6.8.2019. Atlantinkaaren ja Bahmankadun pysäköintilaitosten on määrä valmistua helmikuussa 2020.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti

3. Selitys

Keskeneräisen ja useita virheitä, laiminlyöntejä sekä ongelmia sisältävän rakennushankkeen loppuun saattaminen aikataulun mukaisesti edellyttää valittavalta nimetyltä rakennuttajakonsultilta erityistä tietotaitoa, kokemusta ja osaamista. Valittavalla nimetyllä rakennuttajakonsultilla tulee olla aiempaa kokemusta vastaavien laajuudeltaan ja ominaisuuksiltaan erittäin haastavien rakennushankkeiden hyväksyttävästä loppuun saattamisesta. Valittavalla nimetyllä rakennuttajakonsultilla tulee olla lisäksi aiempaa kokemusta riitaisten ja ongelmallisten rakennushankkeiden haltuunotosta kesken rakentamisen sekä sen edellyttämä vahva auktoriteettinen asema rakennusalalla.

Hankintayksikkö on markkinoita kartoittamalla selvittänyt, että Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:llä on nimetä rakennuttajakonsultti, jolla on edellä kuvattua hankkeen edellyttämää erityistä tietotaitoa. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva toimija ei osallistu hankkeen toteutukseen muussa roolissa. Muut ehdottomat soveltuvuusvaatimukset täyttävät rakennuttajakonsulttipalveluiden palveluntuottajat eivät voi saavuttaa vastaavaa lopputulosta huomioiden rakennushankkeen loppuun saattamisen edellyttämän erityisen tietotaidon, osaamisen ja kokemuksen sekä riippumattomuuden. Näin ollen Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on ainut markkinoilla toimiva yritys, joka teknisistä ja muista käytännön syistä kykenee toteuttamaan hankinnan edellytettyjen vaatimusten mukaisesti.

Äärimmäinen ja äkillinen kiire johtuu Hankintayksikön ja aikaisemman toimittajan välillä solmitun rakennuttajakonsulttisopimuksen purkamisesta toimittajan useiden virheiden ja laiminlyöntien johdosta. Näin ollen kiire johtuu Hankintayksikön ulkopuolisista syistä. Hankintayksikkö ei ole voinut kohtuudella ennakoida, että toimittaja kokeneena palveluntuottajana syyllistyisi nyt kyseessä olevan kaltaisiin virheisiin ja laiminlyönteihin, jotka johtaisivat sopimuksen purkamiseen. Hankintayksikkö on välittömästi saatuaan toimittajalta puutteellisen selvityksen ja purettuaan sopimuksen ryhtynyt valmistelemaan hankintaa ja kartoittamaan markkinoita soveltuvan rakennuttajakonsultin valitsemiseksi.

Markkinaoikeus on oikeuskäytännössään katsonut, että sopimuksen purkaminen lähtökohtaisesti perustuu sopimusvelvoitteiden täyttämisessä tapahtuneisiin vastapuolen virheisiin. Sopimuksen purkamista sen edellytysten täyttyessä voidaan näin ollen pitää hankintasäännöksissä tarkoitettuna hankintayksiköstä riippumattomaan perusteena suorahankinnan tekemiselle.

Rakennushanketta ei ole mahdollista jatkaa ilman rakennuttajakonsulttia. Hankkeen aikataulun mukaisesti urakan tulee valmistua helmikuun 2020 lopulla. Rakennuttajakonsultin puuttuessa hankkeen toteutus tulisi keskeyttää toistaiseksi, mikä johtaisi hankkeen viivästymiseen huomattavasti. Hankkeen keskeyttämisestä aiheutuisi Hankintayksikölle merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Lisäksi Hankintayksikkö joutuisi vastaamaan kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, mikäli hanke viivästyisi sovitusta aikataulusta. Hankintayksikkö on joka tapauksessa velvollinen rajoittamaan ja minimoimaan rakennuttajakonsulttisopimuksen purkamisesta sille aiheutuvan vahingon. Huomioiden tarjouskilpailun valmisteluun tarvittavan ajan sekä hankintalain mukaiset määräajat, tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain määräaikojen noudattaminen aiheuttaisivat urakan viivästymisen sekä sen johdosta Hankintayksikölle merkittäviä taloudellisia lisävahinkoja. Vahingot ulottuisivat myös muihin hankkeessa mukana oleviin tahoihin.

Näin ollen hankinnan tekeminen on ehdottoman välttämätöntä jo aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi viipymättä ja lisävahinkojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä hankkeen viivästymisestä aiheutuvien haitallisten seurausten estämiseksi. Hankintalain asettamia määräaikoja ei ole mahdollista noudattaa urakkaan liittyvien sitovien aikataulujen johdosta.

«« Takaisin