«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Innovaatiokumppanuus: OuluBot - älykäs virtuaaliassistentti

30.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017797
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 168-411152
Osallistumishakemukset 03.10.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=241518&tpk=d8aa0b11-4e62-4ed0-9b70-f23207c99e4f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postiosoite:PL 27
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marjo-Riitta Lalli
Puhelin:+358 447031259
Sähköpostiosoite:oulubot@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ouka.fi/oulubot
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.ouka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=241518&tpk=d8aa0b11-4e62-4ed0-9b70-f23207c99e4f

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Innovaatiokumppanuus: OuluBot - älykäs virtuaaliassistentti
Viitenumero:
OUKA/3072/02.08.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Oulun kaupunki pyytää hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä jättämään osallistumishakemuksen OuluBottia, älykästä virtuaaliassistenttia, koskevaan tarjouskilpailuun tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden mukaisesti. Liitteessä OuluBot pilvikuva määritykset ja ylemmän tason tavoitetilan kuvaus on kuvattu OuluBotin ominaisuuksiin liittyviä määrityksiä, vaatimuksia ja ylemmän tason tavoitetila. Kuvaukset toimivat lähtökohtina OuluBotin kehittämiseen innovaatiokumppanuutena. Markkinavuoropuheluissa käytyjen keskustelujen perusteella yksittäinen toimittaja ei välttämättä voi tarjota kaikkia tavoiteltavia ominaisuuksia. Yrityksillä on erilaisia mahdollisuuksia osallistua hankintaan, kuten konsortiot, ja nämä on kuvattu kohdassa Muut ehdot.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on kehittää virtuaalinen assistentti, joka on tekoälyä hyödyntävä robotti. Sen tehtävänä on toimia ”yhden luukun” periaatteen mukaisena kuntalaisen/matkailijan/yrityksen/asiakkaan ensisijaisena kontaktipisteenä. Tavoitteena on luoda perinteisiä Chatbot-robotteja huomattavasti kyvykkäämpi ja laadukkaampi tieto- ja sisältöturvallinen Chatbot, joka kykenee aidosti vuorovaikutteiseen personoituun keskusteluun käyttäjän kanssa (eli ei hae tietoa pelkästään etukäteen tallennetuista kysymys-vastaus pareista). Chatbot voi hyödyntää kirjoitetun tekstin lisäksi puheteknologiaa, osaa hyödyntää kuvan tunnistusta, paikannusteknologiaa ja kieliteknologiaa (automaattisten kielenkääntäjien hyödyntäminen). Lisäksi Chatbot on liitettävissä erilaisiin käyttöympäristöihin/-järjestelmiin ja sitä voidaan käyttää erilaisilla laitteilla: tietokoneilla, mobiililaitteilla tai mahdollisesti myös älytelevisioilla. Tavoitteena on, että Chatbot kykenee hyödyntämään API-tekniikkaa ohjatusti tiedon hakemisessa avoimesta datasta, kaupungin omista tietovarannoista tai toimijoiden sisäisistä tietokannoista. Chatbot kykenee ”verkostoitumaan” muiden toimijoiden chatbottien kanssa (eli hyödyntämään niiden osaamista), siirtämään keskustelun toiselle chatbotille tai asiakaspalveluiden erilaisiin chat-ratkaisuihin. Oulun kaupungin chat- ja puhelinkeskusteluista tallentuvaa massadataa voidaan mahdollisesti tekoälyä käyttäen hyödyntää myös asiakasymmärryksen muodostamisessa ja Chatbotin opettamisessa. Tavoitetilaan sisältyy useita kehityskohteita, joihin haetaan innovatiivisia ratkaisuja. Eri kohteiden yhdistelmäratkaisut ovat kiinnostavia ja lisäarvoa tuottavia. Hankinnan vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa kehitysvaiheelle on määritelty kattohinta. Vertailuperusteet ja kattohinta on määritelty tässä hankintailmoituksessa myöhemmin kohdassa Päätöksenteon perusteet. Oulun kaupunki lähettää osallistumishakemusten perusteella soveltuvuusvaatimukset täyttäville ehdokkaille alustavan tarjouspyynnön ja kutsun osallistua neuvotteluihin. Neuvottelujen ensimmäinen kierros käydään kirjallisena. Alustavien tarjousten perusteella hankintayksikkö valitsee neuvottelujen toiselle kierrokselle kolme (3) tarjoajaa. Hankintayksikkö voi menettelyn aikana pyytää ehdokkailta uusia neuvottelujen perusteella mukautettuja tarjouksia. Neuvottelujen virallinen kieli on suomi. Tavoitteena on, että lopullinen tarjouspyyntö toimitetaan neuvotteluihin osallistuneille tarjoajille aikaisintaan helmikuussa 2020. Yksi tarjoajista valitaan innovaatiokumppaniksi kehittämisvaiheeseen. Tavoitteena on, että hankinnasta päätetään keväällä 2020. Oulun kaupunki pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin ja menettelyn vaiheistuksen muutoksiin. Hankintailmoituksessa esitetyt kaikki ajat ovat arvioita, jotka täsmentyvät hankinnan edetessä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2020 - 30.6.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Innovaatiokumppanuudessa on kaksi päävaihetta: 1. Kehittämisvaihe, joka alkaa hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi arviolta keväällä 2020, ja jonka päättymisajankohta on arviolta syksyllä 2021. 2. Toteutusvaihe, jolloin kehitetyn ratkaisun hankinta alkaa tilaajan ja palveluntuottajan erillisestä sopimuksesta. Tilaaja korostaa, että se ei sitoudu hankkimaan kehitettyä ratkaisua.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Toteutusvaihe voi sisältää lisäominaisuuksien tai jatkokehitystyön hankkimista, joista tilaaja päättää erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla tekemättä kehitysvaiheen tuloksien pohjalta hankintaa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot esitetään liitteenä olevissa sopimusluonnoksissa. Ehdot tarkentuvat neuvotteluissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Innovaatiokumppanuus

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 121-296578
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.10.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019
«« Takaisin