«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Kaskisten Kaupunki : Kaskisten palvelukeskus

29.08.2019 09:12
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017700

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä
Keskeytettävän hankintailmoituksen numero
2019-015762
Hankinnan nimi
Kaskisten palvelukeskus, Kaskisten Kaupunki

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaskisten Kaupunki
Y-tunnus 0208787-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaskisten kaupunki
Yhteyshenkilö Jarmo Latikka
Postiosoite Raatihuoneenkatu 34
Postinumero 64260
Postitoimipaikka Kaskinen
Maa Suomi
Puhelin +358505399141
Sähköpostiosoite jarmo.latikka@kaskinen.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kaskinen.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kaskisten palvelukeskus
Hankinnan kuvaus

Kaskisten kaupunki pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn hankintailmoituksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena palvelukeskuksen suunnittelu, rakentaminen ja vuokraaminen Kaskisten kaupungille. Palvelukeskus sisältää seuraavat tilat: terveyskeskus ja perusturvan toimistot, 60-paikkaisen päiväkodin sekä keskuskeittiön (laitteineen) ja ruokasalin.

Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kaskinen (K231)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.12.2019 - 30.11.2029

Keskeyttämispäätöksen perusteet

Lisätietoja

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttä-mistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp ja HE 182/2010 vp) mukaan keskeyttämisen syyn arvioin-nissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Kotimaisen oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei pidetä julkisista hankinnoista annet-tujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustuu todellisiin syihin. Tällaisina todellisina syinä on pidetty mm. hankintayksikön muuttunutta rahoitustilannetta, hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttumista hankintamenettelyn aikana sekä epäonnistunutta tarjouspyyntöä, jonka perusteella on ollut mahdotonta suorittaa vertailua.

Hankintailmoituksessa pyydettiin osallistumishakemuksia palvelukeskuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja vuokraamisesta Kaskisten kaupungille. Määräaikaan 23.8.2019 men-nessä saatiin seitsemän osallistumishakemusta. Epäonnistuneesti laaditun hankintailmoituksen ja osallistumishakemuslomakkeen perusteella ei osallistumishakemuksia voitu luotettavasti vertailla keskenään. Hankintayksiköllä on em. syin todellinen ja perusteltu tarve keskeyttää hankinta. Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei syrji ehdokkaita tai tarjoajia.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin